Notater


Match 101 til 150 fra 261

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
101 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Jørgensen Siiger, Gorm (I2388)
 
102 Født Skolegade 335 Holbæk.
Cykelhandler i Holbæk 
Rolsted, Kai Bayer (I52)
 
103 Førstelærer i Kølkær v. Herning i 44 år og kirkesanger i Kølkær Kirke i 56 år.
Han har skrevet bogen Søby Klondyke, om forholdene i brunkulslejerne i Søby.
Har også skrevet en bog med titlen "Oplevelser fra 5. mdr. ophold på Herning Centralsygehus". Den beskriver bl.a. det uheld der kostede ham de 5. mdr. sygeleje, og hans kones liv.
Datteren Inger Margrethe har oplyst at Niels gravsten bliver bevaret for eftertiden. 
Rolsted, Niels Johannes (I325)
 
104 Godsforvalter på Gyldenholm 1865-77, og på Valbygård 1877-91. Siden privat forretningsmand i Slagelse. Rolsted, Frederik Carl Christian (I207)
 
105 Gurli blev myrdet af en 36 årig sømand den 3 august 1939, drabsmanden fik livsvarigt fængsel for det bestialske drab. Jensen, Gurli Elva Baumann (I1777)
 
106 Gårdejer i Kirke Stillinge. Rolsted, Henrik Valdemar (I236)
 
107 Gårdejer i Lille Kongsmark v. Slagelse, senere Nordrup v. Sorø. Rolsted, Aage (I219)
 
108 Gårdejer i Tuse Bahn, Jens Peter Ludvig (I912)
 
109 Gårdejer i Tuse Bahn, Gårdejer Anders Peter (I1340)
 
110 Gårdejer på slægtsgården efter sin far Hans Peter Rolsted. Rolsted, Rasmus (I61)
 
111 Gårdejer på slægtsgården i Nyrup i Ugerløse, han har formodentlig overtaget gården i fæste efter sin far og har købt den i 1872 ifølge et et skøde som er underskrevet af baron Løvenskjold den 21 december 1872 og af Hans Peter Rolsted den 30 december 1872.
Rolsted, Hans Peter (I58)
 
112 Gårdfæster på slægtsgården i Nyrup, hvor han havde sin far, Niels, boende fra 1836 til han døde i 1847, også hans søster Karen Sophie (der var invalid) boede hos ham, til hun døde i 1874.
De to søskende, Carl Frederich Herman Bahn og søsteren Ane Sophie Bahn, der havde været forsørget af Niels flyttede også ind hos Rasmus og benævnes i FT-1840 som tjenestefolk. 
Rolsted, Rasmus (I35)
 
113 Gårdmand i Ejby, Rye sogn Nielsen, Niels Christian (I206)
 
114 Han blev ikke døbt. Christensen, NN (I2237)
 
115 Handelsgartner i Slagelse Rolsted, Carl Vilhelm Emil (I209)
 
116 Hans benævnes ved FT. 1834, 1840, 1845 og 1850 som gartner ved Løvenborg.
Hans bestod i 1819 en eksamen som gartner der gav ham lov til at forestå offentlige og private haveanlæg.
Der foreligger et eksamensbevis underskrevet af "Eksamenskommissionen for Gartnere". Der stilledes allerede dengang krav til en herregårdsgartner. Uddannelsen har måske været medvirkende til hans udnævnelse til Skovrider ved Baroniet Løvenborg i 1853 hvor han var til 1864.

Iflg. FT. Sorø 1870 boede Hans og Cathrine hos sønnen Michael Herman i 1870 
Rolsted, Hans Christian (I353)
 
117 Hans var skytte på Birchholm og senere på Vognserup og Løvenborg. Grønbech, Hans Pedersen (I1015)
 
118 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Jensen, Hanne Birgit (I870)
 
119 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Jensen, Sussi Baumann (I2310)
 
120 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Nielsen, Keld (I551)
 
121 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Nielsen, Kurt (I605)
 
122 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Nielsen, Johannes (I932)
 
123 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Christensen, Ove (I935)
 
124 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Pedersen, Niels Pryds (I626)
 
125 Henriette forblev ugift Bahn, Henriette Caroline (I1142)
 
126 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Henrik (I481)
 
127 Henrik kom i maj 1819 til Holla Jernværk i Norge, formentlig for at blive uddannet til skytte. I et brev fra juni skriver Agga (bror til baronen på Løvenborg) "jeg er ret tilfreds med Henrik R., han lader til at være lidt seen og flegmatisk, men han tager ret godt efter hvad jeg siger ham, så jeg tror at han kan blive ret brav, han skyder slet, men det kan blive bedre, da han dagligt øver sig". I juli skriver Agga, "Med Henrik R. er jeg ret vel tilfreds, han begynder at få mere lyst til jagten og jeg tror han kommer til at skyde godt....." Senere i juli hedder det "Jeg er ret vel tilfreds med Henrik R., tror der kan blive en duelig jæger af ham". I december lyder det, "........,skønt han just ikke har den ivrigste lyst og bedste anlæg for jagten", og Agga råder sin bror til at tage ham tilbage til foråret, for at lade ham komme i lære et 1/2 år hos en jæger. Men Henrik kommer til at volde Agga større problemer inden da, idet Agga bliver ramt i hoften af et vådeskud, affyret af Henrik.
Agga forsøgte også at overtale godsejeren på Eriksholm til at antage Henrik som skovfoged, men senere blev det Henriks barnebarn Laura Frederikke datter af Henrik Jørgen der fik tilknytning til Eriksholm, idet hun giftede sig med Forpagteren på Eriksholm.
Henrik kommer hjem til Danmark i 1820, og helt umulig har han ikke kunnet være, hvilket bevises af at han først bliver skytte, siden Skovrider på Ryegaard under Stamhuset Rosenkranz (iflg. slægtsbogen fra 1960)fra 1829-72.
I en FT fra 1850 bor Henrik med hustru og sine 5 børn i Rye, Langtved by og erhvervet skulle være Skrædder.
At han har boet det pågældende sted som skovrider passer godt nok, men at han skulle have nedsat sig som skrædder, virker usansynlig. 
Rolsted, Henrich Wilhelm (I57)
 
128 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Jensen, Henrik Rolsted (I767)
 
129 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Hobie Obarzanek (I448)
 
130 Holger har siden 1945 drevet sin bronzestøbervirksomhed i Herlev. Han fik sit svendebrev hos kgl. hof bronzestøber Lauritz Rasmussen og opnåede sølvmedalje.
Han har haft kontakt med Danmarks fineste billedhuggere, har leveret bronzearbejder der er udstillet både her i landet og i udlandet. Holger var en af de sidste bronzestøbere, han var afholdt af de kunstnere der kom i hans virksomhed og som sørgede for, at holde ham fuldt beskæftiget fra tidligt til sent.
Han har bl.a. støbt den buste af polarforsker Ejnar Mikkelsen, der står på Langelinie, men også en hest i naturlig størrelse, som billedhugger Svend Lindhardt er mester for, er det blevet til, den står i Skanderborg. En Ørn af Anker Hoffman, har han også lavet, ligesom det også er blevet til en skulpturer til Gladsaxe og Hvidovre kommuner, samt til en del arbejder i Sverige, Norge og Paris. Læs nærmer i Bilag 8. 
Rolsted, Holger (I73)
 
131 Husmand og sognerådsformand i Aversi Olsen, Hans Sofus Peder (I736)
 
132 Husmand Trønninge Mark Bahn, Laurits Hermann (I1343)
 
133 I KB 1790 er navnet Friderica Rolsted, Frederikke (I364)
 
134 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Birgit (I43)
 
135 I kirkebogen er navne anført som Edith Linnæa Kristina Salomonsen.
Boede den 1.5.1923 i Viborggade 5, 1 som enke. 
Salomonsen, Edith Linea Cathrine (I15)
 
136 I politietes registerblade angives den 1 novmber 1912 at Rasmus er stolefabrikant og bor Ny Carlsbergvej 88,1.
Faktum er at Rasmus på et tidspunkt har været indehaver af en virksomhed i et kælderlokale i København, som bl.a. fremstillede spiralbunde til senge og divaner.
I FT. 1901 Tølløse, angives Rasmus at være Murermester. 
Rolsted, Rasmus (I339)
 
137 I politiets register er hun den 1.11.1915 opført som værende lærling på Vesterbrogade 75. Altså må det formodes at hun var ansat hos sin bror, boghandler Carl Christian Rolsted. Rolsted, Ellen Hulda Clara (I293)
 
138 I Ribe Domkirke hænger 6 portrætter, fra Hans Tausen til Hans Borchardsen. Man mener at de er malet af samme maler og at arbejdet skulle være påbegyndt i 1639, medens HB var biskop, så man antager at det er ham der har sat det i værk.
Senere er det blevet en tradition.
Som ung studerede han i Vittenberg og Jena, senere var han informator for prins Frederik senere kong Frederik III. 
Borchardsen, Hans (I1241)
 
139 Iflg Kraks Blå bog, K1. DM.,HTH.p.p; Premierløjtnant af artilleriet 1905; i Frankrig for at studere fransk bl.a. ved universiteterne i Paris og Grenoble 1908; officersskolens ældste klasses artillerikursus, artilleriteknisk kursus og generalstabskursus 1909-13; kaptajn og batterichef ved 4. artilleri afd. 1918; adjudant hos generalinspektøren for artilleriet; skoleofficer ved hærens officersskole; kaptajn af generalstaben 1928; chef for generalstabe generalstabskvarter; gjort tjeneste i den norske hær 1920 og i den franske hær 1927; gennemgået den franske taktiske artillerihøjskole i Metz: oberstløjtnant og chef for 1. artilleriafd.1930; oberstløjtnant af generalstaben og stabschef ved Sjællandske division 1932; overværede de svenske hærøvelser 1935; oberst af generalstaben 1936; chef for 1. feltartilleriregiment s.å.; gjort tjeneste ved det norske feltartilleriregiment nr. 2 samt overværet de norske vinterøvelser 1937; generalinspektør for artilleriet 1938; generalmajor og chef for Sjællandske Division 1939-41. Divisionen bestod af, Den kongelige Livgarde, Gardehusar regimentet, 1., 4. og 5. regiment samt 1. og 2. Feltartilleri regiment; Chef for Generalstaben 1941-45, Generalinspektør for Artilleriet 1945; Militærattaché ved Ambassaden i Stockholm 1945-46 samt Militærattache ved Ambassaden i Stockholm og Oslo 1946-49. Regeringens repræsentant og forhandler med den tyske værnemagt fra 1941, til sin afgang efter Tysk krav i 1943, interneret i 1943. Var lærer i specialklasser på officersskolen 1923-39, formand for Det Krigsvidenskabelige Selskabs bestyrelse 1941-45. Har desuden skrevet flere militære lærebøger, som Hærorganisation 1.del i 1924, 2. del i 1926, Artilleriets Kampform 1928, Generalstabstjenesten i Felten 1. del 1933 og Landgangsoperationer 1936. Tildelt Det Klubinske Mindelegat 1938. Udenlandske ordner: F.Æ.L.4.; N.St.O.21.: S.Kr.2.; S.Sv.21. Se i øvrigt Bilag 3 og 5.
Boede på kastellet i maj 1915. og på Starandboulevarden i november 1918 
Rolsted, Hans Aage (I274)
 
140 Iflg. bevilling af 6 juni 1957 fra Holbæk Amt er familienavnet nu Rolsted. Jensen, Harald Svend Rolsted (I91)
 
141 Iflg. folketælling 1834 (17 år)boede han hos, og blev forsørget af, sin morfar Niels Rolsted, Skovlyst, Fledskov, Ugerløse sogn.
Iflg. folketælling 1840 (23 år) boede han hos, og var tjenestekarl hos, sin morbror Rasmus Rolsted Nyrup, Ugerløse sogn. Iflg. folketælling 1845 og 1850 (28-33 år) boede han og var tjenestekarl på Rye Hovedgård, Rye sogn, herefter tjente han på en gård i Gislinge by hos sin senere kone Maren Larsdatter og fra ca. 1860 til sin død i 1900, gårdejer i Gislinge by. 
Bahn, Carl Frederik Herman (I707)
 
142 Iflg. folketælling 1840 tjenestekarl hos sin morbror skovrider Henrik Wilhelm Rolsted, Langtved, Rye sogn. Iflg. folketælling 1850 fæster af hus i Englerup, Lejsehuset, under Ryegård. Bahn, Niels Christian (I673)
 
143 Iflg. folketælling 1840 tjenestekarl på avlsgården Minnislyst, Fledskov, Ugerløse sogn. Iflg. folketælling 1850 tjenestekarl hos sin morbror skovrider Henrik Wilhelm Rolsted, Langtved, Rye sogn.
Fra 1861 restauratør (værtshusholder) i Pilestræde 34, København K
Fra 1881 restauratør (værtshusholder) i Laksegade 5, København K.
Fra 1885 restauratør (værtshusholder) i Admiralsgade 26, København K 
Bahn, Wilhelm August (I674)
 
144 Iflg. folketælling 1850 tjenestekarl hos sin morbror Hans Christian Rolsted på Løvenborg gods, Butterup. Fæster af matr. 1 B i Trønninge fra 1860 til 1908. Skovfoged under baroniet Løvenborg ved Lodskov, Kundby sogn. Medlem af Kundby sogneråd i 1870'erne. Bahn, Johan Peter (I672)
 
145 Iflg. folketælling 1880 og 1885, restauratør, boede i Østergade 15, 1.sal, Nicolai Rode, København (staden) - første kendte hustru Marie Nielsine. Fra ca. 1899 til sin død i 1916 drev han hotel og vinhandel i Badstuestræde 11, København K. - sidste kendte hustru (nr.2.) Christine. Bahn, Christian Ludvig Nielsen (I1132)
 
146 Iflg. folketællingen 1834 boede hun (8 år) og blev forsørget af sin morfar Niels Rolsted, Skovlyst, Fledskov, Ugerløse sogn. Der er nærmere tale om at hun skulle hjælpe morfaderen efter at hans kone, Ane Sophies's mormors, død. Iflg. folketælling 1840 og 1845 boede hun (14-19 år) og var tjenestepige hos sin morbror Rasmus Rolsted i Nyrup, Ugerløse sogn, Iflg. folketælling 1850 gift, boede hun (24 år) sammen med sin mand hos sin svigermoder på gård i Undløse, indtil Hans Jensen blev husmand i Haraldsted. Bahn, Ane Sophie (I706)
 
147 Iflg. FT 1801 kom Grethe i pleje hos familien Rasmus Nielsen på Holbæk egnen Nr. Jernløse Nyrup. Baumann, Grethe Wilhelmine (I1937)
 
148 Iflg. FT 1801 kom hun i pleje hos familien Hans Christensen i Butterup, Holbæk. Baumann, Maria Conradine (I1938)
 
149 Iflg. FT-1787 er Karen kokkepige på Vognserup. Rolsted, Karen (I422)
 
150 Iflg. FT-1787 Tuse, Kundby, er Mette stuepige på Vognserup.
Der har hersket tvivl om Mette som tidligere oplyst, har været gift før. Da det ikke har kunnet bekræftes har jeg ikke oplyst om det, hvilket også var rigtigt idet ægteskabet med Niels var hendes første.
Til gengæld er det nu bekræftet at hun har haft et forhold til en skriverdreng på Vognserup og dette forhold resulterede i at hun den 21. okt. 1785 fik døbt en datter Karen Helene. Dette uægte barns fader var Otto Luge, ikke (Lange) som oprindeligt opgivet.
Karen Helene døde i 1787 kun 15 måneder gammel.  
Grønbech, Mette Sophie (I112)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»