Online slægtsbog om

Slægten Rolsted fra 1760
2. Navne oversigt

1. Find person

2. De tidligste aner

Video om Niels Bosteder

12 min.Slægtsvideo

1. Kontakt
2. Nyheder

1. Forside

1. Tidstavle

2. Danske Krige

Stamfar
Niels Rolsted

Carl Frederik  Hermann Rolsted

Charlotte Christine Amalie Rolsted

Hans Christian
Rolsted

Eggert Christopher Rolsted

Rasmus Rolsted

Henrik Wilhelm
 Rolsted

1. Slægt & Samtid

Løvenskiold

2. Index

Indledning 1. afsnit.


Disse "Mine erindringer" er skrevet af forhenværende Forstander for Gamle Bakkehus Åndssvage­anstalt, Emil Vilhelm Rolsted.

Den bog som Journalisten Rolsted fra Århus, Emil Vilhelm Rolsted´s barnebarn, i sin tid overlod til Poul Brodersen, der overlod den til Bramsnæs lokalarkiv, er her renskrevet af Richardt Rolsted.


Da jeg i sin tid ville skrive en slægtsbog om Slægten Rolsted, kom jeg bl.a. i kontakt med Poul Brodersen fra hvem jeg fik en del oplysninger jeg kunne bruge.

Men mærkværdigvis hørte jeg aldrig noget om Emil Vilhlem´s "Mine erindringer". Da Jørgen Rolsted i Roskilde fik oplysning om bogen lånte han den, kopierede den og gav mig et eksemplar. Da jeg fandt at den havde stor værdi og betydning for slægtens historie, besluttede jeg at renskrive de 308 sider som bogen bestod af.

Jeg har af hensyn til det historiske i beretningen, som udtryk og vendinger, benyttet nøjagtig den skrivemåde som Emil Vilhelm benyttede, altså med aa for å og navneord med stort, ligesom ord som tilsidst, afsted og saavidt, ikke er ændret til to stavelses ord.

De steder hvor ord er stavet anderledes end i dag, men hvor ordets betydning ikke er væsentlig, har jeg rettet stavemåden, bl.a. fordi disse stave(fejl) kan være opstået, en af de gange bogen er blevet renskrevet.

Erindringerne er meget detaljeret og kan i nogle passager virke noget tør, hvorimod den i mange passager er interessant og spændende, i sin helhed giver erindringerne  en god indsigt i livet dengang, men ikke mindst om livet og arbejdet i Åndssvageskolen's start og forholdene i Danmark.

Jeg håber at læserne syntes som jeg, at de nedskrevne erindringer er af en sådan værdi at de kan være interessante for mange.  


Richardt Rolsted.

Barndomshjemmet.


Ifølge Kirkebogen for Rye og Sonnerup Sogne skal jeg være født den 7/5 1848, men jeg har altid holdt min Fødselsdag d. 6. Maj og tror også, at denne er Dagen. Thi fra min tidligste Barn dom har jeg hørt mine ældre Søskende fortælle, at da jeg var arriveret som nr. 5 i Børneflok­ken, var mine Forældre i Vildrede med Hensyn til at finde på et passende Navn, hvorfor de slog op i Almanakken og fandt for den 6. Maj Helgennavnet Johan (af Portugal), hvorefter de bestemte sig at give mig dette Navn. Men mine Søskende syntes, det var så grimt og bad, om jeg ikke maatte kom­me til at hedde Emil, hvilket bevilligedes, idet jeg dog så fik Faders ene navn Vilhelm i tilgift, min ældre Broder havde allerede fået det andet Henrik.


 Jeg blev altsaa født d. 6/5.48 i Ryegaard Skovriderbolig, det saakaldte Bondhus, et Navn, hvis Oprindelse eller Betydning jeg aldrig har kunnet faa Rede paa Ja selv dets Bogstavering er vist nok usikker (Bonhus - Bondhus - Bundhus) , den ældste Skrivemåde støttes mest af Ordets almindelige Udtale. Huset ligger ved Vejen fra Ryegaard til Langtved, omtrent midt imellem begge. Det Omgives af Haver og et Vænge på 3-4 Tdr. land, og uden om det hele slutter Skoven sig, Dyrehaven mod Vest og Nord, Indhegningen mod Syd og Øst, Bond-bakken mod Øst og Nord.


Boligen er dog ikke trykket af Skovens Nærhed, idet den ligger fuldstændig solaaben til alle sider. Dyrehaven ligger rigtignok saa nær, at Stald og Ladelængen i hele sin Længde danner Grænsen mod samme. Men i den nærmest liggende Del af Skoven findes der kun enkelt gamle Kæmpe bøge, ellers skraaner Græssletten ned mod Vættermosen, og hinsides denne hæver sig Elsbjergets græs­dæk­kede Skraaning, idet Bøge Skoven først begynder paa Kammen af Bakken.

 Stuehuset ligger syd øst for Vejen, parallelt med denne, Stald og Ladebygningen på den modsatte side af Vejen ligeledes parallelt med denne, men skudt noget længere mod Vest, saa at Stuehuset har fri Udsigt over den skønne Dyrehave ved Vættermosen og Elbjerget. Noget længere mod Langtved siden, Vest for Urtehaverne ligger et mindre Udhus med Gavlen ud mod Vejen, indeholdende Huggehus, Tørve, Hønse, og Svinehus samt Lokum, hvis Udtømmelser faldt ned i Svinegaarden, hvor Svinene tog imod dem, saa intet gik til spilde. Der var vidst nok 1 a' 300 Alen fra Stuehusets Gangdør til denne Anstalt, saa i mørke, sludfulde Vinteraftener var det ingen beha­gelig Rejse derned, men ganske vidst, man var i og ved Stuehuset absolut fri for Lokumslugt.


Huggehuset, der ligger i Gavlen med Vinduet ud mod Vejen, var i en vis Periode Soveværelse for min ældste Broder Niels og mig som Dreng. Jeg erindrer, at jeg en Gang faldt ud af Sengen, som jeg delte med Broderen, og stødte min Hale paa det røde Murstensgulv. Endelig laa der inden for Dyrehavehegnet endnu 3 Bygninger, et muret Bindingsværkshus med toppet straatæk­ket Tag, der benyttedes til Vognport (for Stadsvognen og Kanen) og Rullestue, et Brændehus med risflettede Vægge og Straatag og saa et par 100 alen nede i Dyrehaven under de store skyggegi­ven­de Bøgetræer, en Jordkælder til Mælk og Øl. Da der til denne Kælder knytter sig et Barndoms­minde, maa jeg beskrive den lidt nærmere.


Den var som antydet gravet et Par Alen ned i Jorden, Væggene af Kampesten, Gulvet af Ler og Loftet af Brædder, der fra begge Sider skraanede op mod Bygningen, men for Kølighe­dens Skyld var disse Tagbrædder dækket med Tang fra Stranden. Denne saltholdige Tang ynder Hjortene at gnave i, og da det Lægtehegn, der var sat uden om Kælderen, ikke altid var i Orden, vovede Hjortene sig jævnligt op paa det jævnt skraanende Tag for at æde Tang.

En sommer skulde min voksne Søster (Henriette) og jeg ned i Kælderen for at tappe en Dunk Øl, Folkene skulde have med i Marken. Aldrig saa snart havde Henriette faaet Nøglen drejet om og Døren aabnet, før hun giver et Skrig fra sig og smækker Døren i igen. Der stod en Hjort midt paa Kældergulvet og gloede paa hende. Vi skyndte os op og meldte Fader det forefal­dende, han fulgte os straks ned i Kælderen, aabnede sagte Døren og traadte lidt til Siden for denne tillige med os 2, et Par Minutter efter satte Kalorius i et langt Spring op over alle Kældertrinene og galoperede afsted ud til sine Kammera­ter. De raadne Tagbrædder var selvfølgelig bristet under ham.


Naar jeg i det foregaaende har talt om Bygningerne, har jeg snart brugt Nutids-, snart Datidsform, idet nogle af Bygningerne er forsvundne, andre endnu (1915) eksisterer, dette er saale­des Tilfældet med Stuehuset, hvis sydvestlige Ende dog ved lidt Tilbygning er omdannet til Stald etc., samt med Tørve- og Huggehusbygningen, hvor Udhuset langs Vejen er forsvundet tilligemed Rullestuen og Brændehuset.

Bondhusets Stuebygning var et langstrakt, straatækt Bindingsværks hus uden Kælder og altsaa temmelig lavt. Stolperne var blaamalede, den mellemliggende Mur var farvet rød med vandrette og lodrette hvide Streger, der skulle imitere Kalken mellem Murstenene. Den midterste Del af Huset gav sig til kende som den ældste ved sine gamle 8-10 Tommer brede Egetræs Stolper.


Denne Del af Huset stammer sandsynligvis fra Slutningen af 18de Aarhundrede. (Fader flyttede ind i Bondhuset 1829), og da var det allerede gammelt.) De to vestligste Fag (Skabsværelset og Henri­et­tes Værelse) byggede Fader selv til, med Jens Kruse som Arkitekt, medens jeg var Dreng.

Paa Midten af Huset var en ret anselig tofløjet Fyldningsdør med smedet s-formet Haandtag med Knap. Gennem denne kom man ind i en lille firkantet Forstue med kalkede Vægge og Murstens Gulv på Kant. I denne hængte, saavidt jeg husker, ogsaa Faders Jagtbøsser. Fra Forstuen kom man gennem en paa Ydersiden "perlemalet" Klinkefaldsdør ind i Daglig- og Spisestuen. I Krogen lige inden for Døren stod en af Stuens Bøgetræs polerede Stole med grønt Hvergarns Betræk, klods op ad et - I nedslaaet Stand - lang og smalt gulmalet Fyrretræs Bord med to meget store næsten til Gulvet naaende Klapper, dette Bord brugtes som Spisebord, naar der var fremmede og stod da paa langs op igennem Stuen langs Vinduerne. Paa den omtalte Stol i Krogen havde saadanne Gæster Plads, der kom i forskellige Ærinder, f. Eks. med en Ret Fisk eller Muslinger fra Stranden, og som skulde beværtes med skaaret Smørrebrød, Øl og Snaps (sjældent Kaffe).


I den modsatte Krog (mellem Køkkenet og Sovekammeret) stod en mægtig gammel 3 Etagers Ovn med Menneskeskikkelser støbte i svære Plader, hvoraf den var opbygget. Naar Fader var hjemme, var det gerne hans Bestilling at passe den Ovn, og han havde til det brug et oplag af store Bøgetræs Knuder, af hvilke det øjensynlig var ham en Fornøjelse at proppe et ordentlig Foder ind gennem den store Indfyringsdør. Til Gengæld holdt han af, især naar han kom ude fra Kulden, at stille sig klods op ad Ovnen med Ryggen mod denne, idet han holdt Frakkeskøderne tilside. Fader taalte nemlig lige godt Varme og Kulde. I den selv samme Paaklædning, i hvilken han stod op ad Kakkelovnen, færdedes han ude, selv i den stærke Frost. Naar vi andre ved Jule- og Nytaars­tid sad og frøs i Kirken med Overfrakke paa, sad Fader nok saa strunk med sin enkle grønne Klædes Frakke, og det kendtes aldrig paa ham at han frøs, hverken i Kirken eller paa Vejen derfra.


Den omtalte Kakkelovn var i Tidernes Morgen købt af Fader paa en Auktion, vistnok i en eller anden Præstegaard. Den flyttede med Broder Henrik fra Bondhus til Jægerlund i 1885, og da han i 1914 forlod sidstnævnte Sted, blev den ført over til Godsejeren paa Trudsholm; hvor den sikkert endnu gør Nytte, den er formentlig ikke under 200 Aar gammel. Paa hver Side af Ovnen stod vistnok en Lænestol; i den ene af disse sad Moder jævnligt og spandt; men om Aftenen rykke­de hun for Lysets Skyl sin Rok hen til Bordet ved Sofaen (se nedenfor).


Ved Ydervæggen mellem de 2 Vinduer stod Moders (malede) Kommode, hvor hun blandt andet i en af Skufferne gemte sine Penge ("Smørpengene"). Op ad Væggen mellem Øverste­stuedøren og det øverste Vindue stod Fader polerede Asketræs Skatol med 3 Skabsopsatser, der var forarbejdet af Farbroder Eggert, som var Snedker og boede i Nærheden af Løvenborg. Her sad Fader og besørgede sine Regnskaber og sin Korrespondance, der dog var meget lille, saa det var kun korte Stunder , han tilbragte ved den nedslaaede Klap; saa meget kærkommere var det for mig at faa Lov at sidde ved Siden af og undersøge nogle af de mange Skuffer eller lege med Sandhuset i det fine Palisandertræs Skrivetøj, der var købt paa Geheimraadinde Rosenkrantz' Auktion.


Midt i Skatolrummet var den traditionelle lille Dør; indenfor denne en Skuffe, hvori Fader gemte sine Tegnebøger, den store og den lille, der vistnok havde hver sin Historie; den ene af dem er endnu i Broder Henriks Besiddelse. Det bedste ved dem var, at de vistnok aldrig var tomme.

Fader og Moder var gode Husholdere; de havde ikke alene altid, hvad de skulle bruge; men de sørgede for, at de altid havde mere, end de skulle bruge.

I Rummet ovenover Tegnebog-Skuffen stod en lille cylindrisk Blikdaase med Faders Smaapenge i Sølv og Kobber. Mærkeligt nok var hverken Skatolklappen eller Døren til Pengerummet nogen­sinde aflaasede. "Lejlighed gør Tyve" - som vi senere skal se.


I Krogen mellem Vinduet og Skatolet havde nogle Jagtgeværer en fredet Plads. Mellem Skatolet og Øverstestuedøren havde et Kviksølvsbarometer fra Borello i Roskilde Plads. Ved Hjælp af dette og Gigtsmerterne var Fader en ret god Vejrprofet. I den fjerde Krog af Stuen (mellem Øverstestuen og Sovekammeret) havde en værdig gammel "Bornholmer" sin Plads; vi Børn lærte tidligt at kende Klokken, da Skivernes Tal var almindelige Skrifttal, ikke Romertal. Naar Christen Urmager fra Lyngby en Gang imellem kom for at gøre dette Ur rent, var det for os Børn en meget interessant Begivenhed, at se alle Værkets Dele adskilte og lagt ud paa det store gule Bord, hvor Hjul og Cylindre rensedes med Trippelse og smurtes med Olie.


 Mellem Uret og Sovekammerdøren stod den lange meget enkle Bøgetræs Sofa med grønt hjemmegjort Hvergarns Betræk; i den har vistnok alle vi 5 Børn tumlet os fra smaa af. Den var vidst nok ogsaa i sin Tid købt paa Auktion; men den var af stærkt Materiale og stærk Konstruk­tion: den var aldrig itu i den Menneskealder, jeg har kendt den; den gik i Arv til Henrik og stod i hans Tid i Bondehusets Gæstekammer; om den fulgte med til Jægerslund, veed jeg ikke; dens senere Skæbne er mig ubekendt, men ikke Ligegyldig.

Foran Sofaen stod et malet Klapbord, omkring hvilket Familien samledes ved Maalti­derne og om Aftenen. For Bordenden ved Siden af Uret stod en Lænestol med Træarme; her var Faders Plads; Moder sad ved den anden Bordende, der jo vendte mod Køkkenet, Børnene i Sofaen og lige overfor denne.

Dagligstuen blev i min Barndom forsynet med Gibsloft (i alle andre Stuer var og blev der Bjælkeloft.) Paa Udvæggen var der Fyldnings Panel lige til Loftet, vistnok opsat i min Tid af Jens Gregersen i Langtved. Det var ligesom Dørene egemalet. Jeg har glemt, at der over Kommo­den hængte et smalt, højt Spejl i enkel Empirestil og i mørkt poleret Træ (Mahogni), over Sofaen et stort Billede af Grev Henrik Jørgen Scheel, dog først efter dennes Død.


I Dagligstuen og vistnok ogsaa i Sovekammeret var de skurede Gulve bestrøet med Sand; i de andre Værelser var der skuret Gulve uden Sand.

Øverstestuens Møbler med Undtagelse af et dobbelt (malet) Klædeskab var alle af poleret Træ: Sofa, Bord, Stole, Piedestal, Dragkiste. Dragkisten, som var af Eg, fik jeg i Arvepart; den staar nu, 1915, i min Søn Carls Spisestue, Vesterbrogade 75,3. En sort poleret Lænestol med grønt Betræk, poleret Armlæn og meget høj Ryg med halvcirkelformet Hovedlæne paa Siderne kom siden til Søster Henriette i Ejby; de andre Møbler var der intet interessant ved; deres Skæbne er mig ubekendt. Øverstestuen benyttedes kun ved fornemme Besøg eller, naar der var flere fremmede, end der kunne rummes i Dagligstuen, f.eks. paa Spilleaftener.


Sovekammeret var en venlig Stue mod S.Ø., Vinduet vendende ud mod en lille Plæne med Blomstergrupper. Lige for Vinduet stod et Bord med Stole og ved Væggen til hver Side 2 store Senge, der ved sidelængs Udtrækning kunne gøres bredere og smallere, Faders tilvenstre, Moders tilhøjre. Saavel disse som alle Husets Senge var redt udelukkende med Dyner i rigelig Mængde. Saavidt jeg erindrer, var der kun i Gæstekammersengen Madras; ellers var der i Bunden af Sengen god frisk Langhalm, der skiftedes jævnligt i Stedet for Madras. Paa Sovekammersengene var der henlagt sjældent smukke i Drejls Mønster vævede uldne Overtæpper i røde Farver; de var hjemme­gjorte og allerede gamle, da jeg var Barn. Ikke desto mindre mindes jeg endnu ved Aarhundrede­skiftet eller senere at have set en Rest af dem anvendt til Betræk paa en "Sladrebænk" paa Jægerlund.


Medens Børnene var smaa, havde Forældrene gerne et af dem hos sig hver. Jeg min­des saaledes at have været Sovekammerat med Moder paa et tidligere, med Fader paa et senere Tidspunkt.

I Gæstekammeret var det mest bemærkelsesværdige en stor, ligeledes efter Siden udtrækkelig Himmelseng med Teltloft og Omhæng og et Bjerg af Dyner. Det hørte i øvrigt til Sjældenhederne, at Familien havde liggende Gæster.

Den Del af Køkkenet, som laa nærmest ved Dagligstuen, udgjordes af Skorstensrum­met, eller som det almindelig kaldtes "Skorstenen", hvilket Rum, der vel var mindst 3 Alen efter hver Led, var den nederste brede Munding af det vældige gammeldags Skorstensrør. Kiggede man op igennem dettes ogsaa for oven forholdsvis brede Aabning, saa man den blå Himmel. Et Stykke oppe i Skorstenen fik man Øje paa et Par solide Jernstænger, der tjente til Ophængning af Flæsk og Faarelaar, naar disse Sager skulde røges.

Tilvenstre i Skorstensrummet fandtes en massiv aflang-firkantet, muret Forhøjning, der udgjorde Fyrstedet, hvor al Mad kogtes og stegtes, og hvor de var Fyr paa Morgen, Middag og Aften. Under den ene Bryggerkedel var der ogsaa daglig Fyr (der fyredes med "Kvas") for varmt Vand til Opvadskning og Rengøring af Sibøtter, Fade, Mælkespande og deslige.


Ved Hjælp af Papir, Høvlspaaner, Birkebark eller lignende dannedes her et fritliggen­de Brændebaal ovenpaa Fyrstedet; over Baalet anbragtes en solid Trefod af Jærn, og paa denne sattes Gryden eller Panden. Ved Hjælp af Tørv og ved at hylde Gløderne til med Aske kunde Ilden holdes vedlige fra Middag til Aften. Da Moder selv lavede al sin Mad, tilbragte hun megen Tid i "Skorstenen", og da der var megen Træk fra Bryggerset gennem den aabenstaaende Køkkendør og den aabne Skorstenspibe, er der ikke underligt, at Moder allerede tidligt (vistnok inden hun blev 60) samlede sig en Mængde Gigt i Underlemmerne.


I Spisekammeret var der ligesom i Køkkenet Gulv af røde Mursten, sat paa "Kant". I Spisekammeret opbevaredes tillige Mælken i den mindre varme Del af Aaret, i store Bøtter eller Fade paa lange Hylder. Jeg mindes ikke saa sjældent at have taget mig en Drik Mælk af en af disse Bøtter; men naar Moder, som havde et skarpt Øje, opdagede Mærket af min Mund i Fløden, fik jeg naturligvis Skænd for dette Griseri. Det mest bemærkelsesværdig i Spisekammeret var en vældig saakaldet "Olde"; det var et af en massiv Bøgestamme udhulet Kar af vel 3-4 Alen Længde og 5/4 Alen Bredde til Nedsaltning og Opbevaring af Flæsk og Kød; den var vistnok aldrig tom, idet Flæsket der kunde holde sig fra det ene Aars Slagtemaaned (November) til det næste.Emil Vilhelm Rolsted.

M I N E   E R I N D R I N G E R.
U N G D O M S Å R E N E
Nedskrevet 1916-1927.

Det daglige liv i Bondhus.


Med Hensyn til Antallet af dem, der paa een Gang deltog i det daglige Liv i Bondhus, da var dette, skønt der var 5 Børn, ingen Sinde stort, især ikke i min Barndomstid; thi dels var der en betydelig Aldersforskel mellem de ældste og de yngste Børn, dels kom disse gennemgaaende tidligt fra Hjemmet. Til Oplysning herom fremsætter jeg her nogle korte Optegnelser om mine Søskende samt en Kronologi over min egen Livsgang.

Niels, f.29/3.35, kom tidligt ud at lære Landvæsenet, frekventerede det Classenske Fideikommis Landbrugsskole paa Næsgaard, Falster, var derefter Forvalter forskellige Steder, bl.andet paa Adelsborg (Dragsholm), bestyrede i en Række Aar "Søgaard" ved Holbæk for For­pagter Marcher paa Trudsholm - indtil han blev gift og Gaardejer i Jyderup.

Kun i kortere Perioder, mellem Pladserne, havde han Ophold i Bondhus; deltog i Bedriften og delvis i Skovarbejdet (Udhugning). I denne Periode var det, jeg boede sammen med ham i Huggehuset, og fra den Tid skriver sig en lille Erindring.
Antagelig som 9 Aars Dreng, fik jeg en Aftenstund Lov at ride med Niels ned til "den Store Eng", hvor Hestene skulde græsse om Natten. Midtvejs foretrak jeg at staa af og vente, til Niels kom tilbage. Jeg krøb da op i et Bøgetræ lige ved Vejen, hvor jeg vilde afvente hans Komme, men var saa uheldig, at Grenen knækkede, og jeg faldt ned og stødte mig; her laa jeg og klynkede ved Roden af Træet, da N. kom tilbage, og paa Spørgsmaalet om, hvad jeg vilde oppe i Træet, kom det myge Svar: "Jeg vilde "spratte" Dig".

Henriette, født 12/5.37, død Decbr.1920, var saavidt jeg erindrer, uafbrudt i sit Hjem, indtil hun i 1862 blev gift med Gaardmand Christian Nielsen + Febr.21. i Ejby, men hun var allerede voksen Pige, da jeg naaede den skolepligtige Alder. Dog knytter ikke saa faa af mine Barndomserindringer sig til hende.

Henriette og Christian overdrog allerede ved Aarhundredeskiftet Gaarden til Adop­tivdatteren Gerda, der giftede sig med en Gaardmandssøn Hans Petersen af Ejby, idet de Gamle flyttede over i den lille Lejlighed i Gavlen af Ladebygningen, hvor min Moder efter Faders Død tilbragte sine sidste Leveaar og døde i Marts 1889, 83 Aar gl.

Henriette fik for en 3-4 Aar siden et let apoplektisk Anfald, der svækkede hendes Hukommelse meget, hvorimod hun vedblev at være legemlig rask -  med god Søvn og Appetit - til sin Død. Denne indtraf uden forudgaaende Sygdom formedelst en Hjerneblødning d.19/12-1920; men i det sidste Aar svækkedes hun en hel Del i aandelig Henseende, og i den aller sidste Tid maatte hun nærmest siges at gaa i Barndom, saa Døden kom som en Befrielse for den 83-aarige Kone. Efter hendes Død gik det hurtigt tilbage med Onkel Christian, og allerede d.6/3.21 sov han stille hen uden egentlig Sygdom.

Frederik, født 21/12.39, har jeg slet ingen Barndomserindringer sammen med, og vi har ikke til Stadighed boet sammen i Bondhus.
Han blev tidligt sendt i Skole (og Pension) i Holbæk (Stausholms Realskole) og kom senere til København for at læse til dansk juridisk Eksamen, hvorefter han blev Godsfuldmægtig og senere Godsforvalter. Døde i Slagelse i en Alder af 71 Aar; hans Enke overlevede ham nogle Aar og Døde i Beg.af 1921.

Henrik, født 5/7.45 + 7.Juni 1920, er den eneste af mine Søskende som jeg mindes at have været Barn sammen med i Hjemmet, og det har endda kun været i korte Perioder. En kort Tid gik vi i Skole sammen i Sonnerup; men derefter blev han sendt i Pension og til Oplærelse hos en Lærer i Klouby ved Kalundborg; i et Aar (1858) gik vi i Skole sammen på Garveriet, og endelig var vi et halv eller helt Aar i Pension sammen i Skibby Skole; men da var H. vist allerede Konfirmeret. Ikke længe efter Konfirmationen kom han ud at lære Forstvæsen hos Forstinspektør Ulrich, (Fader til General Ulrich og Skovrider Ulrich under Baroniet Gaunø) paa Juellinge under Bregentved.

Henrik tog sin Afsked som Skovrider 1/4.1914, flyttede med Wilhelm til Tølløse, hvor han havde købt sig en hyggelig Villa med god Have, hvor han levede tilfreds og lykkelig og kunde ved Grev Schulins, sin Svigersøn og Nevøs (Carl August) Velvilje og Gæstfrihed dyrke sine gamle Passioner Jagten og L'hombre næsten til sin Død; kun de sidste Maaneders Skrøbelighed hindrede ham deri. Han var vel forberedt paa Døden, saa den rolig imøde, samlede sine Børn en 14 Dags Tid forinden, beskikkede sit Hus og uddelte sin Formue mellem Børnene som en gammel Patriark og sov saa stille hen i Kredsen af alle sine hidkaldte Børn d.7/6.1920. Elleve Dage efter d.18/6 fulgte hans Søn Wilhelm ham i Døden af Kræft, efter at have brugt sine sidste Kræfter til at følge Faderen til Jorden. De hviler begge paa Rye Kirkegaard hos Hustruen og Moderen Martine.

Min egen Tidstavle stiller sig således:

00-07  Aar  hjemme Dag og Nat.
07-10   "     gik i Skole i Sonnerup
10-11   "     gik i Skole paa Garveriet
11-15   "     i Pension i Skibby Skole
15-16   "     forberedtes til Seminariet af Lærer Brasch, Tømmerup Skole, Amager
16-19   "     paa Jonstrup Seminarium.
19-24   "     Andenlærer i Rye, boende hos Forældrene.
                  Mellem 21 og 22 Aar Garder i 5-6 Mdr.
24-27   "     paa "Monrads Kursus" i København
27-35   "     Lærer v. Det kgl. Opfostringshus.
35-39   "     Forstander f. Københavns Kommunes Internat på Vesterfælledvej 108
39-67   "     Forstander for Gl. Bakkehus.
67-71   "     Pensionist paa Villa Ødam, Hillerød
67-74   "     Medlem af de sjællandske Aandssvageanstalters Bestyrelse.
71-nu         Beboer af Vesterbrogade 75, 3.

 

Til Skovriderstedet var knytte en lille Landbedrift. Jordliggendet var vist kun 12-14 Tdr. Land, tilmed af mindre god Beskaffenhed; men der var Græsning i Skoven til Køerne det meste af  Sommeren og dertil ikke saa lidt Høslet, navnlig paa Torkildstrups Indelukker, saa der holdte i Almindelighed 8 Malkekøer, en Halv snes Faar og 2, for det meste 3, Heste. Faar og Heste gik om Sommeren løse i Dyrehaven.


   Fotoet er fra 2014 og viser hvordan det der var skovriderboligen ser ud i dag.

Moder var en udmærket Administrator af Mejeriet som af Husvæsenet i det hele. Hun var Bondefødt. (Gaardmand Søren Larsen, Kyndeløse, var hendes Fader), opdraget til Arbejdet, havde været ude at tjene for sit Brød før hun blev Gift. Hun var vel begavet, havde lige saa gode Anlæg for, som Lyst til alt husligt og Kvindeligt Arbejde og vedblev at være en saare flittig Kone lige til sin høje Alder. Strikkestrømpen svigtede hun næppe før sin Død (83 Aar). Hun producerede godt Smør og havde derfor let ved at afsætte det, enten til Egnens Folk (Frk. Jensenius) eller til København, hvorhen det sendtes med Møllervognen fra Vintre Mølle, som hver Uge kørte ind med Gryn. Indtægten af Mejeriet var hendes; hun førte nøjagtig Regnskab derover, og jeg tager ikke fejl, naar jeg angiver den aarlige Indtægt til 5-600 Rigsdaler, og saa leverede hun selvfølgelig desuden Husstandens Forbrug af Mælk, Fløde, Ost og Smør.


Husstanden bestod foruden Familien af en Karl, en Pige og, om Sommeren i det mindste, en Dreng, Af og til en Husmand - til Høst- og Tærskearbejde. Saavidt jeg erindrer, fededes der ikke mere end 2 svin om Aaret; disse slagtedes i November, og af dem havde vi Flæsk nok Aaret rundt. Alle Kalvene slagtedes til eget Brug efter at være opfødte til en passende Størrelse med skummet Mælk. Om Efteraaret slagtedes ogsaa gerne et Par Faar; derimod hørte det til Sjælden­hederne, at der slagtedes et Lam; de blev som Regel solgt til Slagteren. Saa gav Hønse- og Ande­gaar­den deres Bidrag til Forplejningen, og endelig var Strandens Nærhed Aarsag til, at vi ofte fik Fiskespiser - Flynder, Torsk, Aal, Sild, stundom Lakseørreder, som Moder røgede over Røgbaal af Egespaaner eller Grankogler paa Skorstenen. Mangfoldige Fiskeretter fik vi forærende af Fiskerne, hvem Fader ofte maatte hjælpe tilrette med Aalestænger, Bundgarns- pæle og deslige.


Ogsaa Bønderne, som havde faaet udvist Tørveskær eller Tømmer til Nybygninger kom jævnlig med en Gaas, et Par Ænder, Kyllinger eller en Snes Æg.

Jagten gav ogsaa sit Bidrag til Husholdningen. Alt stort Vildt (Raadyr og Daadyr) blev jo (egenhændigt af Fader) "brækket op" inden det sendtes til Herregaarden eller solgtes, og Lever, Hjerte og Tunge tilfaldt Skytten. Leveren gav altid en Middag, og af Hjertet og Tunge lavede Moder gode Frikadeller; Leveren var ret velsmagende, men noget tør, og blev der skudt mange Dyr, som ved Klapjagterne, kunde vi nok blive kede deraf.

 
            Der var ingen daglige Udgifter til Husholdningen. Naar Rugen var tærsket, kørtes et Læs Rug op til Rye Mølle og Bageri og deraf fik vi Rugbrød (og Sigtebrød) hele Aaret; det var i min senere Barndom; i den tidligere Barndom bagte vi selv. Moder lagde selv Dejgen - Dagen i forvejen tror jeg nok - i et 3 Al. langt Dejtrug, og Pigen maatte ælte den, hvilket var et strængt Arbejde. Brødene var store, c.16 Pund, aflang-runde; en afskaaren "Rundtenom" var omtrent 8" lang og 5" bred og havde saadan form; (tegning) vore "Mellemmader" serveredes gerne i halve "Rundtenomer", og c.4 af disse udgjorde et normalt Maaltid.
 
            Øllet bryggede vi selv; Maltet dertil tror jeg ogsaa, vi selv beredte; i hvert Fald fore­kommer det mig, at jeg paa Loftet har set fugtigt, spiret varmt Byg ligge tildækket. Humlen voksede paa Havegærdet. Byggryn til Grød og Vælling kunde vi tilbytte os for Byg i Vintre Mølle.


Moder lavede saavel Knap- og Myseost som fortrindelig Sødmælkost, der tilstrækkelig lagret kunde være er ret Lækkerbisken. Ved Svineslagtningen produceredes store Mængder af herlig Spegepølse til Smørrebrødpaalæg Aaret rundt; ogsaa Medisterpølserne kunne gemmes længe, naar de nedlagdes i smeltet Fedt. Ved Slagtning af Kalv, Faar og Lam lavedes der altid yderst velsmagende Rullepøl­ser, som navnlig paa Fedtebrød var herlig, Fedt havde vi altid, og Fedtebrød vekslede altid paa behagelig maade med Smør, Gaasefedt, Andefedt, Stegefedt af fersk eller saltet Flæsk og alm. Flommefedt fra Efteraarsslagtningen. Det manglede saaledes aldrig paa godt Paalæg, og det var meget sjældent, at et Middagsmaaltid ikke var af Husets egne Produkter eller af Fisk fra Stranden, som var kommet tilveje for smaa eller slet ingen Penge.


 Fersk Kød købtes saa godt som aldrig. For at faa lidt mere Afveksling i Middags­ma­den og navnlig lidt oftere fersk, var det blevet almindelig Skik, at naar vi slagtede, bar vi Børn "Slagtemad" til en eller flere af vore dygtige og elskværdige Mostre, af hvilke en 3-4 Stykker boede i Nabolaget, og disse gjorde saa Gengæld, naar de slagtede.
En lignende Byttehandel fandt Sted med Rugbrød hver Gang Familierne bagede; thi vel var Brødet, som havde Skorpe helt rundt omkring, meget holdbart og saftigt i Sammenligning med Nutidens Brød; men naar man havde spist af den samme Bagning en 2-3 Uger, længes man dog efter friskt. Fint Brød hørte til Sjældenhederne; Moder bagte aldrig selv saadant undtagen ved Højtiderne, og "Basse. Margrete", som en Gang imellem kom med sine Brødkurve i Aag, fik sjæl­dent Afsætning. Det var en Raritet, naar der kunde falde en Skillings Sukkerkringle af til hver af os Børn. Naar Fader derimod var i Holbæk, hvilket vel næppe skete een Gang om Maaneden, havde han altid i Forvejen bundet 1 Mark = 16 Skilling = 33 Øre, ind i Hjørnet af et af sine store røde mønstrede Lommetørklæder, og naar vi paa Tilbagevejen naaede Bageriet ved "Dammen", maatte jeg, der gerne var med paa Holbækturene, springe af Vognen og faa omsat Marken i Halvskillings Kryddertvebakker, der var Faders Ynglingsspise, og saa længe Tørklædets Indhold varede, tillod han sig den Luksus om Aftenen at spise saadan to Tvebakker uden Smør, opblødt i Teen (akkurat som jeg selv ynder at gøre det endnu den Dag idag). Fader plejede ofte, naar han nød sine Tvebak­ker, at sige: "Naar jeg bliver velhavende, vil jeg hver Aften spise mine to Tvebakker".
Jeg har ofte fortalt mine egne Børn dette Træk, der saa tydelig viser, hvor beskedne Fordringer til Livsnydelser var i den Tid og i den Kreds.

Af Husholdningsfornødenheder blev der saaledes ikke andet tilbage end Urtekram­varer, ved hvilke det gik løs paa Skillingen, og disse gjaldt det derfor om ikke at bruge for meget af.


I min tidlige Barndom fik ingen af Husstanden Te eller Kaffe om Morgenen. Vi Børn fik Mælke­brød, d.v.s. Rugbrød skaaret i Terninger med kogt Mælk over. Folkene fik det samme eller Mælke­grød, maaske med Tillæg af Spegesild. Til Frokost gaves heller ikke Te eller Kaffe. Efter Middag fik de voksne derimod Kaffe. Om Aftenen stod det paa Mælkegrød, i Tidernes Morgen vistnok over hele Linien, senere fik vi Te inde; - om og naar denne Aftendrik naaede Folkene, husker jeg ikke.

Urtekramvarer og andre Sager til Bedriften hentedes hjem fra Købmand Gottschalck i Holbæk; det var en jovial og fornøjelig Mand og en elskværdig Familie; det var en stor Fornøjelse for mig at gøre disse Ture med; det var som oftest om Lørdagen, og vi var saa altid Familiens Gæster til Middag - Fader roste altid Øllebrøden; men jeg var ikke begejstret for denne Ret - dog noget maatte der ofres for Turen.


En yndet Morgenret i Efteraars- og Vintertiden var Finker. De bestod - saavidt jeg da veed - af hakket Lever af Svin eller Faar, som henkogtes og opbevaredes maanedsvis i store Kruk­ker. De spistes opvarmede med lidt syrligt Tilsætning og med Brød til. Vi Børn holdt som sagt me­get af denne Ret; derimod tror jeg ikke, nogen af os kunde lide en anden Ret, der kom i Følge med Slagtetiden; nemlig Fedtegrever; det var den Del af det faste Væv, som blev tilbage, efter Fedtet var smeltet af "Flommerne" fra Svinets Indvolde; de var brune og brankede, men for fede for os Børn. Derimod var Fedtegrever en af Faders Livretter; han var i det hele taget ikke bange for det fede.


Ligesom Husholdningen altsaa ingen nævneværdige Udgifter havde til alt hvad der skulde puttes i Munden, Spise saavelsom Drikke (foruden Øl, Mælk, Kærnemælk), saaledes var alt henhørende til Brændsel og Belysning ogsaa gratis. Af Brænde og Tørv fik vi alt, hvad vi havde Brug for fra Skov og Tørvemose. Petroleum kendtes den Gang ikke. Belysningen bestod enten i Tællelys eller Lamper, mest dog Lys. Stearinlys var derimod en yderst sjælden Vare; jeg er ikke en Gang sikker paa, om de anvendtes paa L'hombre-Aftenerne, Tællelysene støbte Moder selv enten af Faarenes eller af Hjortenes Talg; de første var de bedste, lyste bedst og var pæne hvide; Hjortenes lys gullig­brune af Farve, - om det var fordi Blodet ikke kommer ud af det skudte Vildt, veed jeg ikke - og der var ikke sjældent smaa Fedtegrever inde ved Vægen, og naar man kom ned til dem, vilde Lyset gerne sprutte og brænde uklart.


Støbningen foregik i Støberør af Blik, som gerne sad 3 og 3 sammen; gennem Rørens Midte blev der først trukket og stramt fastbundet Væger, vistnok af Bomuld, hvorefter Formen fyld­tes med smeltet Talg, idet den spidse Ende holdtes nedad og lukket, Naar Talgen var størknet, kunde Lysene, hvis Vægen var bundet til en Pind, der laa tværs over Rørene, trækkes ud, og saa var de færdige. Til Lamperne havde vi ingen Bekostning, hvad olie angik; thi vi brændte enten Græv­lingefedt eller Hestefedt. Lampen i Dagligstuen havde Glas og Kuppel omtrent som vore Lamper; men ude paa den ene Side under Kuppelringen sad en flad lukket Beholder, hvor det smeltede Grævlingefedt flød ind til Midten af Lampen, hvor Vægen havde sin Gang.


Borgerstuelampen interesserede mig imidlertid meget mere end denne, skønt den måtte nøjes med Hestefedt og var meget enkel af Bygning. Den bestod af to firkantede Jernskaale, den øverste lidt mindre en den nederste, begge forbundne med en Jernopstander forsynet med Krog, saa Apparatet kunde hænge i den nederste Skaal, som kun var bestemt til at optage Spild fra den øverste, var forsynet med smaa lave Fødder, saa Apparatet ogsaa kunde staa. I den øverste Skaal, hvis Vægge hvælvede  udad især i Hjørnerne, var det helt eller halvt smeltede Hestefedt anbragt. Tværs (diagonalt) over samme Skaal, fra Hjørne til Hjørne laa en grov - jeg tror Blaargarns-Væge, hvis ene Ende blev trukket lidt ud over Hjørneranden og tændt; naar Lampen begyndte at lyse mindre godt, maatte man med en Syl, Naal elle Pind hive Vægen lidt længere ud over Randen, saa Flammen blev større; en Gang imellem maatte den forbrændte Ende klippes af. Det var disse Operationer, der interesserede mig i saa høj Grad, og jeg kunde ikke blive ked af at rode ved det lille Apparat, at Dyppe Smaapinde i Fedtet til de blev gennemvædede, tænde Ild i den og lave Ekstra­blus ogsaa i de andre Hjørner. En gang havde jeg under denne Sport det Uheld at sætte Ild i Hørtotten paa Pigens Rok, der sad og spandt tæt ved Lampen. (Det var i Borgerstuen).


Naar Moder støbte Lys, lavede hun ogsaa nogle saakaldte "Praase"; det skete ved nogle Gange at dyppe en c.1 Fod lang Væge i smeltet Talg, dog med saa lange Mellemrum, at Tællen paa Vægen kunde størkne imens. Saadanne Praase brugte man, naar man f.Eks. om Aftenen skulde ud i Køkkenet eller Spisekammeret at hente et eller andet - det var Nutidens Vokskerter. Blev man ved at dyppe Praasen saa tidt, at den fik et Lys' Tykkelse, saa havde man et saakaldet "Spædelys"; saadanne saa man ofte hos Bønderne, men deres uregelmæssige Form og ujævne Overflade satte dem straks i en ringere Klasse en "Formlysene". Men hvad enten man arbejdede ved Form- eller Spædelys, maatte man være forsynet med Lysesaks, dersom man da ikke vilde bruge Fingrene som saadan; thi Tællelysets Væge bøjede sig ikke som Stearinlysets ud til Siden og blev fortæret i den nærmeste, yderste Del af Flammen. Lysesaksen, der havde et Rum, hvor afklippede Tander kunde rummes til Aftenen var omme, findes afbildet i Troels Lunds "Dagligt Liv i Norden i det 16. Aarhundrede"


Under Krigen, 1914-18, da man ikke kunde faa Petroleum og Stearinlys ikke var at opdrive selv for høj Betaling, begyndte vi i Hillerød at brænde Tællelys; men det var mig ikke muligt hverken i Hillerød eller København at opdrive et saa antikveret Apparat som en Lyssaks. En henvendelse til Onkel Henrik, om der hos ham ikke skulde være levnet en af vore Forfædres mange Lyssakse, var ogsaa frugtesløs.


Som det allerede fremgaar af det foregaaende, var Forplejning i Bondhus om end tar­ve­­lig saa dog rigelig og god, og paa grund af Forholdene ikke saa lidt mere varieret end en almin­delig Landhusholdning paa den Tid. Saavel hvad Afveksling som Godhed angaar stod Kosten ikke saa faa Grader over Omegnens Bønders. Vi fik altid 2 Retter udmærket godt tillavet Middagsmad, og hvad de andre Maaltider angaar, saa gav man sig altid med den største Appetit i Lag med Moders forskelligt belagte dejlige "Sidestykker"; naar disse kom ind paa Frokost- eller Aftensmads-Tallerkner, tog jeg altid et Skøn over dem, inden jeg begyndte at spise, og klassificerede dem efter Paalægets Godhed. I Modsætning til det gamle Princip om "Himmerigsmundfulden" tilsidst, spiste jeg altid det lækreste først, for jeg vilde for alt ikke løbe den Risiko at komme til at levne det bedste. Af Retter, som jeg ikke har faaet andre Steder end i mit Hjem, vil jeg nævne den såkaldte Fløjels­grød eller, som Folkene kaldte den, Smutgrød, fordi den smuttede saa let ned. Den var lavet af Kar­tof­felmel; dette sidste tilberedte Moder ogsaa selv; jeg kan ikke beskrive, hvordan det dermed gik til, men jeg veed, at Kartoflerne blev revet paa Rivejærn, og jeg erindrer, at paa et vist Stadium stod en hvide Masse under  Vand i et stort Kar. Det færdige Mel var meget fint og hvidt; derfor blev Grøden ogsaa Hvid og fin - bævrende, næsten gele'agtig.


Mere yndet end denne var dog den egentlige "Kartoffelgrød", nærmest en Mos, der spistes med Smør og Mælk til. Moders Frikadeller var aldeles enestaaende i Velsmag; der var vist saa godt som ingen Jævning paa; Tilberedningsmaaden gik i Arv til min Søster og derfra vider til min Kone, saa traditionen holdes ved lige efter Evne. Moders Rødgrød var ligeledes enestaaende, især naar den skulde være det. Kærkommen Sommerretter var Oplagtmælk og Tykmælk; denne sidste serveredes ikke i Tallerkner, men vi fik en hel Mælkebøtte eller et Fad fra Spisekammeret sat midt ind paa Bordet vel belagt med revet Rugbrød og Sukker. Saa langede vi flittigt til Fadet, hver fra sin side, indtil Flødeøen i Midten blev mindre og mindre og tilsidst forsvandt; den tilbageblevne Tykmælk, der jo var den største Del, var velkommen Hundeføde. Dersom nogen af os i Iver for at naa frem skummede for let, blev en venlig Paamindelse fra Moder om at gaa dybere altid taget tilfølge.

Om sommeren fik vi Børn ofte i stedet for Smør paa Mellemmadderne belagt vort Brød med et tykt Lag "Syltemælk"; denne lignede meget Oplagtmælk, men var lidt mere tyndtflydende.


Da vore Faar aldrig blev malkede, idet Lammene fik Lov at patte, saa længe der var Mælk i Yveret, saa producerede vi ikke selv Faaremælk; men fik ikke saa sjældent denne herlige Ret foræret af Egnens Bønder. I de Aar, jeg var Andenlærer i Rye, hørte Faaremælk ogsaa til de Foræringer, Børnenes Forældre bragte mig, da de vidste, det var min Yndlingsspise  (en enkelt Gang fik jeg et Svinehoved forærende!). Faaremælken anvendtes kogt (tykt dejligt Skind!) enten til Æblegrød eller at spise koldt til Smørrebrød. Jeg er ofte blevet drillet med følgende: En Gang blev Henrik og jeg hos Søster Henriette i Ejby trakteret med Faaremælk, som vi spiste af en fælles skaal. Jeg syntes, at Henrik huggede saa voldsomt i sig, at jeg slet ikke kunde vinde med, og da det var paa Heldningen af Skaalen, skal jeg have spyttet i den for at sikre mig Resten af Indholdet, hvilket ogsaa lykkedes. Historien er vist desværre rigtig nok, skønt den ikke er videre smigrende for mig, der den Gang var over Konfirmationsalderen.


Efter denne Operation var Hørren færdig til at "brydes", hvilket skete med et særlig dertil indrettet Apparat (bryder) og bestod i, at den stive Stængel blev brudt eller bøjet paa mangfoldige Steder, saa dens haarde Dele hængte i Stumper og Stykker; disse sidste fjernedes ved den næste Behandling "Skætningen"; I venstre Haand holdt man en Tot Hør hængende ned over Kanten af et lodret staaende Bræt, medens man med et kraftigt Træsværd i højre Haand bearbejdede den samme Tot ved lodret dog skraat faldende Slag, indtil Stænglernes haarde Dele var faldet fra.


Det kunde dog ikke undgaas, at enkelte af de bløde Taver fulgte med; disse fik ikke Lov at gaa til Spilde, men opsamledes under Navn af Skættefald og forarbejdedes senere til meget groft Lærred, der benyttedes til Gulvklude, Køkkenforklæder, stundom også til Lagner, Den skæt­tede Hør bliver derefter "heglet" d.v.s. trukket Tot for Tot gennem Heglen, et aflangt firkantet Brædt, hvis ene Ende var tæt besat med c.3 Tommer høje Jernpigge.


De kortere, daarligere Taver, som blev hængende i Heglen eller faldt ned bag denne, kaldtes for Blaar,  hvoraf lavedes "Blaar­lærred". De længste og bedste Taver, der taalte at gaa igennem Heglen gav Stof til det fineste og bedste "Hørlærred". Men før Hørren naaede saa vidt, laa der et stort Arbejde imellem med Spinden, Tvinden og Vinden. Naar dette var overstaaet, gik Turen til Væveren, gamle Jens Herman ude ved Enghaven. Paa denne Tur, der gerne varede det meste af Dagen, fik jeg som lille Dreng Lov at gaa med. Moder maatte hele Tiden hjælpe Væveren med at "rende" d.v.s. sætte Rendegarnet i Væven og faa de utallige Traade stukket igennem de fine Aabninger (Søllerne).

Naar saa Stykket efter Ugers eller Maaneders Forløb var vævet af, kom J. Herman med den store Rulle Lærred paa Nakken og fik sin Betaling foruden en god Beværtning paa den omtalte Stol i Krogen ved det gule Bord.


 Saa blev Lærredet lagt paa Bleg paa Græsmarken udenfor Haven, og jeg lavede Has­sel­pinde til at sætte i Stropperne langs Lærredets Kanter, for at stramme det glat ud og faa det til at ligge fast for Vinden. Jeg blev ogsaa betroet til med en Bruse-Vandkande at vande Lærredet fra Dag til Dag, vel sagtens for at Solen skulde bløde bedre paa det.

Efter Blegningen blev Lærredet enten hengemt paa Loftet eller straks sat i Arbejde til Lagner, Linned o.desl. Alt dette besørgede Moder selv; men Linnedsyningen overkom hun ikke; Pigen hjalp hende med en Del; men en Del blev ogsaa syet uden for Huset (Moster Ellens Sofie syede saaledes en hel Del "voksne" Skjorter til mig). Det drejede sig nemlig ikke blot om Produk­tion til det daglige, aarlige Forbrug, men om Oplag til Udstyr for Datter og 4 Sønner, saaledes som god gammel Bondeskik krævede det. Til mig havde Moder f.Eks. en Klædekiste med hvælvet Laag staaende paa Loftet, hvori hun gemte et Utal af Skjorter, en Del Lagner, Haandklæder og noget Dækketøj, denne Kiste med dens Indhold fik jeg udleveret ved mit Giftermaal d.10/11.77 og den fulgte mig fra det gl. til det nye Opfostringshus, derfra til Internatet og saa til Gl.Bakkehus og Rahbeks Allé 19. Men da vi i Juni 1915 skulde flytte til Villa Ødam, viste det sig, at den pænt malede og solidt udseende Kiste var saa ormædt, at den ikke kunne flyttes, men faldt fra hinanden og maatte brændes. Indholdet var der godt Forslag i, navnlig de 5 Dusin Skjorter, der nu kun gjorde Tjeneste som Natskjorter.


Paa Internatet kom der en Gang en svag og sygelig udseende Mand, der fortalte, at han lige var kommen ud af Hospitalet, og bad om en Skjorte, som han fik. Men det mærkelige var, at i de føl­gen­de Dage kom der efter hinanden 4-5 forskellige Mænd og bad om Skjorter; hvor mange af dem der fik, erindrer jeg ikke, men jeg veed da, at vi tilsidst sagde Stop.

Den gamle Glarmester Jørgensen, som fulgte mig fra Internatet til Gl.Bakkehus, hvem Konen var løbet fra, og som tilsidst daarlig kunde klare sig, fik vistnok mine sidste Ungkarleskjorter.

Men Hørren repræsenterer kun den ene Side af Moders Husflid; Ulden gjorde den anden. Om Foraaret blev alle Faarene vadsket og derefter klippet med de bekendte og ejendom­melige Uldsakse. Bundne om Benene og oplagte paa Borgerstuebordet eller et Bord i det frie - foregik Klipningen, og udført af Kvindfolket, mens vi Drenge hjalp til med at indfange Faarene efter Tur og styre ved dem under Klipningen. Det første Arbejde, der saa fulgte, bestod i med Fingrene at pille Uldtotterne ud fra hinanden, saa det hele blev en ensartet ret finfordelt Masse.


Jeg tror, dette Arbejde kaldes at "tese" Ulden, og i det kunde alle Familiens Medlemmer deltage.
Saa var Ulden færdig til at behandles med "Karderne"; disse bestod af to aflange-firkantede Bræder, af Længde som denne Bog sammenlagt, men et par Tommer smallere, hver forsynet med et Haand­tag midt paa Bredsiden, Fladerne tæt besatte med fine svagt bøjede elastiske Staaltænder.


Man lagde saa en Tot Uld af passende Størrelse mellem Karderne og bevægede disse Gang Gaa gang hen over hinanden med Tændernes Krumning vendt mod hinanden, indtil Ulden var tilstræk­kelig gennemkæmmet, hvorefter den formedes til en elegant, i hele sin Længde lige tyk og lige tæt, saakaldet "Toje" af Tykkelse som en tynd Medisterpølse og af Længde som en Karde. Moder deltog ikke selv saa meget i Kardningen - enten fordi denne tilsmudsede Stuen ved Støv og Fnok, eller fordi Moder havde nok at gøre med Spinding, Tvinding og Vinding af Garnet.


Tøjerne opstabledes saa let paa flade Kurve, og naar en saadan kom ind fra Borgerstuen (hvor pigen kardede) i Stuen, saa snurrede Moders Rok lystigt, ofte til sene Aftentimer, kun afbrudt ved Madens Tilberedning, Syslen i Køkken og Spisekammer, Læsning af Berl.Tid.s Føljeton eller ved Stopning, Strikning eller Reparation af Tøj. Naar det spundne Uldgarn skulde bruges til Strømper, maatte det først "tvindes", hvilket ogsaa skete paa Rokken og bestod i, at to eller flere Traade snoedes sammen til een. Fader gik med hvide Strømper, Moder med sorte, vi Drenge med blaaspraglede, idet en blaafarvet Traad blev tvundet sammen med en eller to hvide. Vi brugte altid lange Strømper - til op over Knæet -, men ingen Underbukser. Strømpen fastholdtes ved et langt, 1 Tom. bredt, strikket, elastisk Uldstrømpebaand, der snoedes flere Gange om Benet neden for Knæet.

Disse Strømpebaand kunde vi Drenge selv strikke, og jeg producerede adskillige; de var for det meste ufarvede. Til at vinde Garn med brugtes en "Garnvinde". Disse bestod udeluk­kende af Drejearbejde, var sorte af Farve og forarbejdedes af Drejeren i Langtved; han boede i det lille Hus ved Bakken, der efter ham fik Navn af Drejerbakken.
Vinden bestod af et rundt d.v.s. skiveformet Fodstykke paa 3 Ben, hvorfra en lodret Opstander hævede sig. Opstanderen bar for oven saavel en lodret som en vandret Akse. Om en af disse Akser drejede sig et Hjul, paa enden af hvis Radier (Arme), der i dertil indrettede Huller kunde anbringes Pinde med flade Hoveder til at holde Garnet. Naar det gjaldt at faa Garnet vundet af Tenen anbrag­tes Hjulet paa den vandrette Akse saaledes, at Hjulet altsaa indtog en lodret Stilling, Pindene en vandret. Ved Haandtag paa Hjulet drejedes dette rundt, hvorved Traaden fra Tenen efter først at være fastgjort til en af Pindene, blev vundet rundt omkring disse i et stedse tykkere Lag. Skulde det saaledes opvundne Garn derefter vindes i Nøgler, anbragtes Hjulet først paa den lodrette Akse, hvorefter Vindingen kunde begynde.


 Til en saadan Garnvinde knytter sig en lille Oplevelse fra den Tid, da mine Forældre boede i Teglhuset. Den viser at de ofte uforklarlige Lyde, som i sene Aften- og Nattetimer kan høres næsten i ethvert Hus, især paa Landet, altid har en naturlig Forklaring, naar man blot har tilstrækkelig Mod, Udholdenhed eller Held til at søge og finde den.

Selskabelighed

Fader og Moders Søskende omgikkes vi paa den Maade, at vi gensidig, men sjældent besøgte hinanden uden Indbydelse. Af Faders Brødre besøgte vi en á to Gange om Sommeren Far­bro­der Hans (f.10/6.1796, + 24/1.1873), der var Skovrider paa Løvenborg og boede i Fledskov 2½ Mil fra Bondhus. Det var en Fest for os Børn, for mig i det mindste, naar disse turer gik af.


Skovriderstedet var hyggeligt beliggende lige i Udkanten af Skoven, med en prægtig, velholdt Have med Masser af dejlige Jordbær (Farbror var oprindelig Gartner). Farbroder saa vel som hans Hustru født Tronier var gæstfri, elskværdige og fornøjelige Folk, der forstod at skabe en vis Festivitas over saadan en Dag. Beværtningen var god; stundom spiste vi under de store Lindetræer udenfor, eller indtog en lille Aftendrik eller andet Traktement der.

Jeg mindes endnu, hvor hyggeligt de to gamle Brødre (Fader og Farbror) ved saadan­ne Lejligheder hjalpes ad med at flytte Borde ud og stille dem sammen, Ogsaa Farbroder Rasmus (f.8/3.1873), der var Gaardmand i Nyrup, ikke langt fra Fledskov, besøgte vi en Gang imellem. Ogsaa han var ganske gemytlig og fornøjelig, udrustet med nogen Muttervits. Jeg mindes hans gamle Søster Faster Sofie, der boede hos ham, var helt lam i Underekstremiteterne, men saa flittig og dygtig til Haandarbejde, at hun lavede de dejligste hvide Broderier i massevis.


Hos Moster Maren, gift med Gaardmand Hans Knudsen i Ordrup, kom vi ikke saa sjældent, navnlig naar vi var paa Jagt i Ordrup Skov og paa "Ejernæs" eller havde andet Ærinde der omkring.

Hun var vidst den yngste af Moders Søstre, en køn og dygtig Kone, der havde sine Ting i Orden, Jeg har spist megen dejlig Faaremælk hos hende. Stundom fulgtes jeg med Sønnen Peter hjem til Ordrup, naar vi gik fra Sonnerup Skole.


Hos Moste Ellen i Enemærkehuset kom vi Drenge ofte især om Sommeren; hun havde jævnald­ren­de Drenge, som var brilliante Legekammerater (Jens var mig nærmest i Alder). Moster var altid gæstfri og elskværdig og meget gavmild af sin Rigdom af Sommer­frugter, Pærer og Æbler, (vor egen var mest Vinterfrugt). Jeg har baaret mangen Ladning Frugt hjem derfra under min Bluse baaret af Bæltet eller paa anden Maade. En gang blev jeg flov, da jeg paa Hjemvejen med en ual­min­­delig stor Ladning Pærer under Blusen mødte Godsforvalteren Jensenius. Just som jeg tog Kasketten af for Forvalteren, gik Bæltet op, og hele Ladningen kælvede ned paa Jorden.


Drengeselskabelighed havde vi en Del af sammen med foran nævnte Moster Ellens Drenge (de fleste af disse gjorde senere Karriere i Amerika som Farmere eller Landhandlere) og Gaardmand Niels Jeppesens Drenge Jens og Hans, der boede paa Ejby Mark, lige udenfor Dyreha­ven. De kom til os og vi til dem, navnlig paa Søndage, og vi havde da herlige "Salt og Brød", "Røver! og "Skjul", hvor alle Udhuse og Skure med Loer, Lader og Høstænger blev gennempløjet.

Saa blev Skovriderfamilien jævnligt inviteret til Godsets Bønders Selskabelighed, Barselsgilder, Bryllupper og Begravelser, hvor Beværtningen gerne stod paa Risengrød og Klipfisk til Middag og allehaande Sulevarer af Svin, Kalv og Fjerkræ til Aften.


Udenfor Bondestanden antog Selskabe­ligheden nærmest Karakter af L'hombre-Selskaber og omfat­tede altsaa kun Herrerne, medens Damerne kun aflagde hinanden korte Kaffe- eller Chokolade-vistitter. Af den, der kom til L'hombre i Bondhuset, erindrer jeg Forpagteren paa Ryegaard Jørgen Hellemann, Mølleren i Rye Mølle Julius Hellemann, Skolelæreren i Rye, Bent Hansen Lund, Gods­forvalter Bartholin Jensenius, Jægerlund, Møller Christoffer Jensen, Vintre Mølle. Da mine Indtryk af de fleste af disse Mænd stammer fra min Barndom eller tidlige Ungdom, da Iagttagelses­evnen ikke var stor og Dømmekraften endnu mindre, kan den Karakteristik, jeg vilde kunne give af den, selvfølgelig ikke være meget værd. Jeg vil dog ikke tilbageholde enkelte Bemærkninger.


Forpagteren var Pebersvend og som saadan vistnok noget af en Særling. Han var høj, slank, blond og skægløs (maaske en Smule Bakkenbarder), med glat ukrøllet Haar. Han levede sammen med en Søster, der styrede Huset, et stille Liv og gjorde foruden L'hombresel­skaberne en meget sjælden Middag, en Form for Selskabelighed, der på Egnen ellers kun kendtes fra Grevefamilien, Dog gjorde Præsten (Hellemann) og maaske Godsforvalteren ogsaa en sjælden Gang Middag. Til L'hombreselskaberne gaves der altid hos mine Forældre The og Kager ved Ankomsten, senere varm Mad og Kage; om der mellem disse to Retter indskødes Smørrebrød, husker jeg ikke rigtig; men jeg tror det ikke. Den varme Mad bestod efter Aarstiden af Ande-, Gaase- eller Kalvesteg.


Moders Stege var altid fortrindlige, Saucene ligesaa. Hun havde en stor, oval Gryde, hvori der kunde steges 6 Ænder; Laaget havde en ophvælvet Rand, saa der kunde lægges Gløder ovenpaa Laaget. Moders Livkage var Romkage, der yndedes meget af Gæsterne. Den anrettedes paa store flade Fade: en kraftig Æg- og Rom-holdig gul Bund, derover et rigeligt Lag Flødeskum og over dette klatvis Syltetøj (Ribsgelé?) En anden yndet Kageret var Moders "flyvende Æbleskiver"; Navnet skulde vel betegne, at de var saa lette, at de næsten kunde flyve; i hvert Fald fløj de let ned i Maven. Hemmeligheden ved deres Velsmag var, at der til Dejgen kun anvendtes Fløde, ikke Mælk. Æbleskiverne var altid hule indeni.


Vin Fandtes aldrig i mine Forældres Hus, saa lidt som Bajersk Øl, der endnu ikke havde faaet vider Indpas paa Landet, maaske slet ikke. Til L'hombreselskaberne og ved andre selskabelige Lejligheder trakteredes med den i bedre Huse paa Egnen vel kendte af Købmand Ollendorff i Holbæk destillerede Arrac-Essents og Rom-Punch-Essents, der tilsattes med 1/3 kogen­de Vand og var meget velsmagende, men heller ikke billig. Til koldt Bord serveredes hjemmebryg­get Øl og Snaps, - ved højtidelige Lejligheder en Raritet som Trondhjems Aquavit, der havde passe­ret Linien, idet Farbroder Frederik paa Dagsrød og senere Fætter Niels i Skien en enkelt Gang send­te en Kasse deraf.

Jeg har set gamle Pastor Hellemann med stor Appetit drikke en saadan Snaps "tør" som en sjælden Likør, nippende til Glasset Gang paa Gang.

Men tilbage til L'hombreselskaberne.


Forpagter Hellmann var altsaa Pebersvend, men efterlod sig dog - med Hjortespring-Stine, en ellers hæderlig Kvinde - en ulegitim Søn (Olsen), der senere blev Ejer af Herregaarden Aagaard ved Slagelse. Hellmann var vistnok efter den Tids Forhold en dygtig Landmand; i hvert Fald var han flittig og paapasselig og sikkert meget økonomisk. Han tjente da ogsaa som Forpagter paa Ryegaard (6-700 Tdr. Land) en betydelig Formue, for hvilken han senere købte et større Gods paa Als, Rumohsegaard, hvilket han solgte ved Krigen 64, hvorefter han købte foran nævnte Aagaard.

Sidste Gang, jeg saa ham, var ved Pastor Hellmanns Begravelse paa Roskilde Kirkegaard; han staar fra den Tid for mig som en smuk gammel Mand med kraftigt kridhvidt Haar.

Som han selv var spar­­sommelig prædikede han ogsaa denne Dyd for andre, blandt andet ogsaa i mine Forældres Hus, for store og smaa. Jeg tror, han havde Interesse for dem, der lige som han selv var flittige og sparsommelige og arbejdede sig fremad; i hvert Fald viste han mine Forældre baade Interesse og Venlighed og gav vist mangen Gang Fader en Haandsrækning i Form af et Læs Halm eller lignende. Hvert Aar gav han Fader Lov til i sin Havremark at hente sig to svingende Læs Havre, hvor i Marken han vilde. Fader hentede altid Havren paa Bakkerne, for der fik han mest Kærne i Forhold til Fylden, og det gav Humør i Hestene, naar de siden fik Havrehakkelsen.
Jeg tror, at Forpagteren aldrig tog nogen L'hombregevinst med hjem fra vort Hus, men efterlod den altid til en af os Børn. Henrik var særlig hans Yngling; han fik ogsaa en Gang en Sachsisk Specie af Forvalteren, en Mynt, som jeg antager min Broder gemmer endnu.

 

Jeg fortjente Penge hos Forpagteren paa en anden Maade: Det har altid været min Lyst som Dreng at rode og pjaske ved Vand, især naar jeg kunde faa det til at løbe. Under og efter Regnvejr tog jeg en Spade i Haanden og fik ved at grave Sidekanaler med den Vandet til at løbe ud af de ofte dybe Hjulspor i Vejen fra Ryegaard til Langtved. Ofte traf Forpagteren mig saaledes beskæftiget, og da Vejen førte ud til 2 af hans Marker, og han saaledes var interesseret i god Vej, roste han mig altid for min Vindskibe­lighed, lod det ofte ikke blive ved Ord, men gav mig en Daler til min Sparekas­se­bog. Han vidste fra mine Forældre, at vi Børn havde hver sin Sparekassebog, og at vi blev holdt til Sparsom­melighed.

 

Jeg har mere end een Gang hørt H. (Hellmann) docere den Læresætning, at "hver den, som daglig bruger en Skilling mindre, end han fortjener, ender ufejlbarlig som Rigmand, medens den, der bruger en Skilling mere, end han fortjener, ufejlbarlig ender i Elendighed." Ligeledes den hermed parallelle Sætning: "Det kommer ikke saa meget an paa store Indtægter som paa smaa Udgifter".

Den som Menneske betydeligste af de nævnte L'hombrespillere var utvivlsom


B. Jensenius. Han var en smuk anselig Mand, høj, korpulent, med et rundt skægløst (dog lidt Kind­skæg) Ansigt med kloge, milde Øjne, en klar og kraftig Stemme. Jeg har ingen hørt snurre saa længe paa r-et som han, naar han kom kørende og standsede sine Hest udenfor Bondhus og raabte højlydt - for at Karlen skulde høre det - prrrr - u!

Han var ikke meget talende, men meget distrait. Naar man talte til ham, kunde det undertiden vare flere Minutter, inden Svaret kom; men saa kom det ogsaa baade klart og udtøm­men­de. Naar de andre Herrer disputerede om et eller andet, deltog han, til at begynde med, sjældent i Samtalen; men naar han saa endelig kom med en Bemærkning, viste det sig, at han havde samlet Pointen af det hele: hans Dom var inappellabel, og Disputen forbi. Han ansaas for at være en meget dygtig, og praktisk Godsforvalter og i alle Forhold en udmærket Raadgiver for Godsejeren. Og saa var han - som alle Jensenius-er - en grundhæderlig Karakter.


Møller Hellemann, en Halvbroder til Forpagteren og Præsten, var en stor, sværlem­met, noget klodset og foroverbøjet Skikkelse, men med et prægtigt jovialt Ansigt og Godheden lysende ud af de grove Træk. Hans Haand var stor og bred og neglebidt, og naar jeg tog ham i Haanden, var det som om min blev begravet i hans. Han var velbegavet, havde nydt en god Skole­undervisning, vistnok i Borgerdyd-Skolen, og kunde en Del fremmede Sprog, hvilket han ikke havde noget imod under Samtalen at vise. Han havde et Utal af Anekdoter paa Lager, og han for­talte dem gerne og godt, hvorfor han var en fornøjelig og underholdende Mand at være sammen med. I hans Anekdoter spillede han ikke sjælden selv en Rolle. Naar han kom til København yndede han at besøge de fine Schweizer-Kaféer -  han holdt meget af Kage -, men da hans Ydre nærmest var som en Bondes, skete det til Tider, at Opvarterne enten nonchalerede ham eller vilde gøre Nar ad ham: Men saa viste det sig, at de var kommet til den urette.


I sin Bedrift var han Fliden og Stræbsomheden selv; selv det groveste Arbejde holdt han sig ikke for god til. Alligevel havde Bedriften ingen Fremgang; Forklaringen var vist den, at han holdt alt for mange Folk, som han ikke forstod at holde til Arbejde, saa de blev Dagdrivere, der sad ham ud af Huset. Man havde i hvert Fald det Særsyn, at Hellemann, der en Tid var Formand i den lokale Landboforening og holdt gode landøkonomiske Foredrag, efterhaanden blev en ringe Mand i sit eget og endte med at maatte søge Alderdomsunderstøttelse.


Men han forblev en retskaffen, hæderlig og elskværdig Mand til det sidste, og han bar, tror jeg, sin Modgang med let Sind.

Bent Hansen Lund. Jeg véd ikke, hvor han var kommen fra, om fra By eller Land, eller hvem han stammede fra; men han bar Præg af at være udgaaet fra et dannet Hjem og havde vistnok mere almindelig Dannelse end de fleste Landsbylærere paa den Tid.

Han ydre Menneske var udadleligt; han havde aabenbart en god Skrædder; Klædet i hans Frakke var altid fint og smukt; hans Person bar velsoigneret og hans Optræden sikker og ugenert. Han havde vistnok ikke megen Interesse for Skolen og gjorde næppe mere Arbejde der, end han var nødt til. Alligevel stod han sig godt med Befolkningen; han forstod i hvert Fald at sætte sig i Respekt, og der kræsedes voldsomt op for ham, naar han kom til Bøndernes Gilder. Naar han spiste Risengrød, var der saaledes altid sat en stor Spølkum Fløde vad hans Plads, og var den der ikke, generede han sig ikke for at kræve den.

 

Han havde megen Interesse for Jagt, ejede en god Dublet og var gerne med Fader og de voksne Sønner paa Andejagterne Sommeren igennem. Han var en interesseret L'hombrespiller, men blev let gnaven, naar han tabte. Sin Gevinst opgjorde han derimod efter Spillet med stor Tilfredsstillelse: "Nu vil jeg regne, at jeg har tjent et Par Mark", sagde han en Aften med veltilfreds Mine, da han lukkede sin Pung. Lunds Ansigt var hverken kønt eller sympatisk, og hans Karakter er jeg ikke tilbøjelig at sætte højt, efter alt, hvad jeg har om ham som Barn.


Christoffer Jensen i Vintre Mølle, som jeg har kendt gennem mange Aar, ogsaa i min modne Alder, var i sin Velmagt en flittig, dygtig og energisk Forretningsmand, vel oplagt til Han­del, og i alle Maader en Hædersmand alle sine Dage. Han var stærk bygget, undersætsig. Hans skæg­løse noget rødmossede Ansigt var ikke kønt, men af energisk Udtryk og med et Blink i Øjet, der tydede paa Lune, hvilket han ogsaa var i Besiddelse af. Han var den sobreste Mand af Verden, uagtet hans brede stærkt farvede Næse kunde tyde paa det modsatte. Han vidste dette selv og ironi­se­­rede gemytligt derover.


Han fortalte en Gang følgende: "Jeg kom paa en Rejse til København i Kupé med nogle Prangere, der under livlig Praten lod "Lærken" gaa rundt. En af dem lod med et venligt, opmuntrende Nik Flasken gaa over til mig; men da jeg meddelte, at jeg ikke drak Brændevin, rystede han paa Hove­det og sagde: "Aah Sludder, drik kun væk; man kan da nok se paa Dem, at de ikke køber Deres Brystsukker hos Konditoren". Det var min Næse der gjorde Prangeren saa sikker i sin Sag" - slu­ttede Christoffer Jensen.
Jensens Hustru "Tante Mine" overgik ham maaske i Dygtighed og Energi paa sit Omraade; men hun skal ligesom flere af den dygtige Familie, hun tilhørte, have været noget heftig og galhovedet. I een Henseende var de to Ægtefolk sikkert hinandens Lige, og det var i Retning af en enestaaende og udstrakt Gæstfrihed saavel overfor "liggende" Gæster af og udenfor Familien, som overfor Egnens Folk. Jeg staar i Gæld til dette Hus for megen elskværdig og fornøjelig Gæst­frihed, ikke saa meget i Barndoms- som i Ungdomstiden.
Christoffer Jensen var vistnok en dygtig, interesseret og uforknydt L'hombrespiller; men mine Erin­dringer om ham som saadan skriver sig mere fra Broder Henriks Hus og fra min Andenlærertid i Rye end fra min Barndomstid i mine Forældres Hus.


Stemningen mellem L'homreherrene i mine Forældres Hus var altid elskværdig og fornøjelig. Storstuen var  i Brug; to Lys paa hvert Bord, kraftigt Baal i Ovnene, "Ollendorff" paa Hjørnet af Spillebordet, hvor jeg var betroet til at skænke i Glassene af Kanden på Kakkelovnen. Naar Moder ikke syslede med Maden, var hun en interesseret Tilskuer ved et af Bordene. Hun spillede selv en god L'hombre. Jeg har glemt at fortælle, at der serveredes The ved Gæsternes Ankomst. Ved Aftenbordet tror jeg ikke Moder sad til Bords med, da ikke, naar der var mange fremmede. Hun havde jo travlt med Maden og Opvartningen; Pigen kom aldrig ind i Stuen. Der brugtes ikke Servietter.Der spilledes ikke højt; Omsætningen var sjældent større end nogle faa Rigsdaler. Derfor var Spændingen heller ikke større, end at der kunde holdes op i rimelig Tid, i Reglen omkring 12.

Søn og Helligdage.

Ved Omtalen af disse er det naturligt at dvæle ved det religiøse Liv, saaledes som det rørte sig i Hjemmet.
Som tidligere omtalt delte jeg som ganske lille Dreng Seng med Moder og senere Fader. Fra disse Perioder erindrer jeg meget levende, at hver af Forældrene, før de lagde sig til at sove, med stille, men dog for mig hørlig Stemme, fremsagde deres Fadervor og en Tak for Guds Godhed "i Jesus velsignede Navn". Grundbetingelserne for religiøst Liv og Tro var saaledes til­stede, dybest og kraftigst og inderligst, men dog saare stilfærdig, hos Moder. Hendes religiøse Liv var mere indadvendt end udadvendt. Det var, som om hun hægede og værnede om en Hellig­dom i sit Indre, der egentlig ikke kom andre ved, skønt hun følte den som et uskatteligt Gode, hvilket hun sikkert ønskede maatte forplante sig til os Børn.

Men direkte, positiv Paavirkning i religiøs Retning mærkede vi meget lidt til. Dog tvivler jeg ikke om - skønt jeg ikke kan huske det - at Moder har lært os som smaa at bede "Fadervor" og - direkte eller indirekte - sørget for, at dette blev os en Vane.

At Forældrene hørligt bad deres Aftenbøn i Barnets Nærværelse, talt jo ogsaa sit stille Sprog og var maaske heller ikke uden Hensigt. Hvorom alting er: Selv om Moders religiøse Blufærdighed forhin­drede hende i at tale vider om, hvad der boede i hende, saa var vi Børn dog aldrig i Tvivl om, hvor hun stod, og hvor hun ønskede, at vi skulde staa. Hertil bidrog ikke mindst Moders Søndagsandag­ter, der med uudslettelige Træk staar indskrevet i mit Hjerte mere end i min Hukommelse.


 Søndag eftermiddag, naar Middagen og Kaffen var besørget, og Moder var iført sin kønne rødter­nede Hvergarns Kjole, satte hun sig med sine Briller, sin Salmebog og Leths Huspostil = post illa = efter dette, nemlig efter Skrifteordet, Evangeliet, i sin Lænestol, læste Evangeliet og Prædikenen og sang sine Salmer, medens milde Taarer fra hendes velsignede Øjne rullede ned over Kinderne.

Dette Billede er for mig bleven en stille Paamindelse om Ægtheden og Sandheden og Alvoren af religiøst Liv. Og da dette hos mig kom i forholdsvis kraftig Udvikling under mit Jonstrup Ophold, var jeg ganske sikker paa hos Moder at finde Forstaaelse af, hvad der da rørte sig hos mig, og i adskillige Breve til Hjemmet fra den Tid flød Pennen over med, hvad Hjertet var fuldt af.


Moder opfordrede hverken Mand eller Børn til at overvære sin Andagt, men hun saa det vistnok gerne; Fader var stundom tilstede; jeg ikke saa sjældent; da jeg blev større - eller stor - læste jeg selv stundom en Prædiken op. Ogsaa Fader har jeg hørt gøre det.

Fra Kirken var kun liden eller ingen Vækkelse eller Fornyelse af det religiøse Liv at hente; thi Pastor Hellemanns Prædikener var i Reglen tørre og uden vækkende Kraft, uagtet han selv godt kunde blive rørt over, hvad han sagde. Ved Højtiderne havde H., der besad en poetisk Aare, ofte digtet kønne religiøse Digte, som han fremsagde fra Prædikestolen, og som blev modtaget med Taknemmelighed.


Menigheden var død og Kirkegangen svag. Ikke sjældent var ingen Gudstjeneste ("Messefald" kaldet) flere Søndage i Træk, fordi der ingen Folk var, eller meget faa; i sidstnævnte Tilfælde var Lund gerne tilstede i Vaabenhuset eller udenfor Kirken og lod  et Ord falde om, at der ikke var megen Mening i at holde Gudstjeneste for det Par Mennesker, hvorefter de mødte rolig tøflede hjem, bøjende sig for Autoriteten. Jeg antager, at Lund her handlede paa eget Ansvar, for det kunde dog næppe være Sognepræsten behageligt overfor sine Overordnede, at Kirkens bar Vidnesbyrd om disse hyppige "Messefald". Lund, som iøvrigt var en dygtig Orgelspiller, var utvivlsom glad over at blive fri for dette Arbejde, især Vinterdage, da Fingrene let blev valne under Spillet, idet der jo paa den Tid ikke var Varme i Kirkerne.

Kirkegangen fra Hjemmet naaede da heller ikke ud over de store Højtider og saa en Gang imellem om Søndagen. Der var heller ikke i denne Henseende nogen Tvang, maaske dog en let Tilskyndelse. Moder var den, som sjældnest kom i Kirke, for hun var allerede tidligt saa gigtsvag i Underlemmerne, at Gangen til Kirken var umulig eller besværlig. Forældrene gik vist efter Tidens og Egnens Skik til Alters 2 Gange om Aaret; hvad Børnene gjorde veed jeg ikke. Jeg selv blev jo konfirmeret i Skibby og var borte fra Hjemmet fra Konfirmationen, og indtil jeg ansattes som Anden­lærer i Rye. I min Andenlærertid gik jeg vist heller ikke vider til Alters. - Hvad iøvrigt Søn­da­gen i Hjemmet angaar, da skilte den sig ikke meget meget ud fra de søgne Dage.


Vi Børn var selvfølgelig fri for Skolen, havde vores Søndagstøj paa, havde stundom Børnefrem­mede eller kom ud til de foran nævnte Kammerater. Om Sommeren kom Farbroderfamilierne og Købmand Gottschalcks et Par Gange i Besøg og omvendt.

Imod Julen bragtes Forplejningsforholdene i god Orden, og Moder bagede Søsterkage, Æbleskiver og Klejner til at holde paa med, indtil Julen ved Hellig Tre Konger regnedes for at være forbi; thi ingen maatte i denne Periode "bære Julen ad Døren", det vil sige, gaa uden at blive bevær­tet. Til Juleaften fik vi som Regel Risengrød og Gaasesteg, og Julen igennem stod Forplejningen nogle Grader højere en sædvanlig, f.Eks. hvad Sigtebrød og Kage angik.


Derimod har vi i mit Barndomshjem aldrig haft Juletræ. Denne Skik var for 60 Aar siden forbau­sende lidt trængt igennem, navnlig paa Landet. Nu er det gaaet til den modsatte Yderlighed, især i Byerne og København, hvor de mangfoldige Forenings-Juletræer nærmest bidrager til at forjaske den smukke Skik, og hvor en "driftig" Kommuneskoledreng med "driftige" Forældre godt kan naa at være med til op imod en halv Snes Juletræer.

Nytaarsaften fik vi Drenge Lov til at skyde Nytaar ind hos de Nærmeste Naboer, hvor vi saa til Tak for Æren blev budt ind paa Æbleskiver og hos Moster Ellen paa god hjemmelavet Mjød.


Mod Paaske havde jeg travlt med at skrabe Lav af Bøgetræernes Bark til Brug ved Farvning af Paaskeæg, hvoraf der blev tilstaaet hver af os Børn et rundeligt Tal, hvormed vi kunde "trante" Paaskeæg og "pikke Haardeæg". Til den første Sport brugte vi en Teglsten (Tagsten), stillet paaskraa op ad en Væg med Strandsand forneden paa Overgang mellem Sten og Gulv. Første Mand lod saa et Æg rulle ned ad Stenen og ud paa Gulvet. Anden Mands Opgave var at ramme det første Æg med sit, naar dette rullede ud; ramte han, saa var det ramte Æg vundet o.s.v. Den anden Sport gik saaledes til: A. holdt sit Æg i den sammenfoldede Haand med den spidse Ende opad.

B. holdt ligeledes sit Æg i Haanden, men med den spidse Ende nedad og slog saa sit Æg ned mod A,s. Den, hvis Æg gik itu, havde tabt. Der kunde saaledes være en ret stor Omsætning. Sovekammeret var gerne stillet til Disposition til Trantning.


Hver Sommer var der gerne en stor Grundlovs-, Skytte- eller Skovfest med Taler, Sang, Musik, Dans o.s.v. i Dyrehaven. Det var en slem Forstyrrelse for Dyrene og fristede Folk til at krybe over Dyrehavehegnet og knække Lægterne, saa Dyrene kunde løbe ud; men Greven kunde ikke godt sige Nej, og Dyrehaven var jo et henrivende Sted at holde saadan en Fest i.

Ved Grundlovsfesten d.5.Juni 1871 forherligede Pastor Hellemann Dyrehaven og Egnen ved følgende Sang: Mel: Im Wald und auf der Heide.

Ourø du ser hist ude,
Forbi nu gaar en Skude;
Tæt inde ved vor Kyst
Skovsmykket Bramsnæs hviler
Og yndeligen smiler
Som Barn ved Moders Bryst;
Hinsides Munkholm vinker: Kom
Herov'r og se dig om!

Vor Fjord en Rigdom ejer  
Af Flynder, Aal og Rejer,
Af Torsk og Sild, Makrel.
Af Marsvin kan vi fange
I Bramsnæs Bugt saa mange -
Held, hvem deri har Del!
Du Fisker, som i Egnen boer,
Vær glad ved Holbækfjord.

Tillokkende maa være
Vor Egn; det kan man lære
Deraf, at højt fra Nord
Stundom begav en Hval sig,
Stundom en Sværdfisk stjal sig
Herned at se vor Fjord.
Ind vilde de her under Ø,
Se Ryegaard og dø.

Udsigten over Stranden -
Hvor finder du en anden,
Der Pris for denne bær'?
Man Grøntved Bakker Øjner,
En Mængde Kirker højner
Sig baade fjern og nær.
Skovgrupper mellem Agre staa,
Og trindt om Møller gaa.

Men la'r vi Øjet glide
Lidte til den anden Side,
Vi Aastrup Skove se.
Baggrunden de optage,
Lidt længere tilbage
Tølløse Skovene
Landskabet slutter da tilsidst
Med Ledre Skove hist.

Nu vil vi ej forglemme
Det Sted, hvor vi har hjemme,
:/:Vor egen Plet af Jord,:/:
Men skønsomt i en Vise
Dens Herligheder prise,
:/:Og synge højt i Kor: :/:
Hvor er Du smuk, o Ryegaard!
:/:Høst, Sommer, Vinter, Vaar.:/:

Hvor dejlig Bøgeskoven
Forneden og Foroven,
Set fra vor Bakke her!
I dens løvrige Kroner
Saa lifligt Sangen toner
Af Stillids, Drossel, Stær.
Det klinger højt fra alle Træ'r:
Hvor godt at bygge her!

Skovbunden - se, hvor vakker!
Paa Skrænt, i Dal, paa Bakker
de Blomster myldre frem
Og mellem Græsset prange
Med skønne Farver mange;
Hvor mage kender dem?
Men alles Øjne fryde de;
Som kun paa dem vil se.

Du gennem Skoven fare
Ser ej blot Ræv og Hare,
Men Daadyr og i Trop.
Stundom de roligt ligger,
Ud over Stranden kigge;
Men Naar de skræmmes op,
Saa gaar det over Stok og Sten
Med deres lette Ben.

Til Højre se, hvor Fjorden
Mod Syd og Vest fra Norden
Sig ind i Landet skær,
Med skumbeklædte Vande,
Med skovbekranste Strande;
Med Holme hist og her!
Og Livet sig langs Kysten rør',
Hør Maageflokken! Hør!

Jeg er endnu Pastor Hellemann taknemmelig for det Rundskue, han her med Kærlig­hed og Lune har givet af den af alle Danmarks skønne Egne, jeg elsker højest, vel ikke for dens Skønhed alene, men fordi jeg der er "født og baaren", og saa mange Kære Barndoms- og Ungdoms-Minder knytter sig dertil. Midtpunktet i "Herligheden" er netop Dyrehavsbakken, som H. har valgt til Udgangspunkt for sin Skildring, og ikke mindst Bakkens "Forbjerg", der skyder sig ud imod Fjorden, med sit enlige, vejrbidte Bøgetræ med Banken omkring, hvor Køerne paa solhede Som­merdage stod og lod sig gennemblæse, og hvor jeg paa lune Sommeraftener drømte mine Ungdoms­drømme.

 Hundene.

I mine Drengeår, baade som mindre og større, spillede Hundene og mit Samliv med dem en stor Rolle for mig. Der holdes paa Skovridergaarden en 5-6 Stykker, hovedsagelig store Hønsehunde af den gamle svært byggede Race (korthaarede), brunspættede eller helt brune med hvid Tegning, og saa et Par Grævlingehunde, sorte med brun Tegning, og de bekendte skæve Ben. Hundene førte en forholdsvis fri Tilværelse.


Dog undtages her fra selvfølgelig "Læretiden", da de unge Hønsehunde i 1 Aars Alde­ren skal lære at "aportere", d.e. at hente det skudte eller anskudte Fuglevildt (Ænder, Høns, Snep­per) op fra Mose, Mark, Skov og bringe det til Jægeren, som har nedlagt det, og som med høj Stem­me gentager Ordet "Aporte", indtil Hunden har gjort sin Pligt, d.v.s. har afgivet Vildtet i Jægerens Haand eller ved hans Fod - og har gjort det med "løs Mund", uden at bide saa haardt til, at Kødet skamferes. "Skoletiden" varer, saavidt jeg husker, ca.3 Maaneder, indenfor hvilket Tidsrum der øves 1 á 2 Gange daglig, ½ á 1 Time ad Gangen. Under hele Læretiden og vistnok en Maaned før dennes Begyndelse maa Hundene staa bundet og isoleret fra andre Hunde.


 Øvelsen består i, at Læreren viser Hunden en c.1 Fod lang og 1½ Tomme tyk Rund­stok, spytter paa den, kaster den bort og under Udraabet: "Aporte" opfordrer Hunden til at søge den op og bringe den. For at gøre det lettere for Hunden at gribe om Stokken med Gabet, er den i begge Ender forsynet med et Par smaa Krydspinde, der holder Stokken lidt oppe fra Jordbunden.

Naar Øvelsen med at hente den bare Stok er indøvet,  omvikles denne med Halm eller Mos, senere med Fjer udenom, og tilsidst ombyttes Stokken med en død Krage - et Tørklæde, en Sko, Træsko, Vante eller lignende.

 

I Hestestalden var der 5 Baase; i den forreste af disse, den nærmest ud mod Vejen, havde Hundene deres Nattekvarter og Sovested, idet Baasen altid var forsynet med rigelig Halm. Om Dagen havde de deres frie Gang omkring Husene og i de nærmeste Omgivelser. Hvis en eller anden viste Tilbøjelighed til at forlade Hjemmet og gaa ud at jage paa egen Haand, maatte en saadan selvføl­gelig staa bunden eller lukkes inde i den senere Hundegaard, som indrettedes nede ved Rullestuen.

En enkelt Favorit havde gerne Tilladelse til at opholde sig i Dagligstuen, hvor Pladsen under den store paa 4 solide drejede Ben hvilende Kakkelovn, var et yndet Hvilested om Vinteren. Af saadan­ne Favoritter mindes jeg Pan og Rollo; men jeg tror, at disse to tilhører en senere Tid en Barndom­men, Een Ulempe havde disse Stuebesøg, især i den Tid, Hundene fordredes med Hestekød: deres Uddunstninger var særlig ildelugtende og særlig rigelige. Naar Hunden laa strakt paa sandbestrøede Bræddegulve, kunde man se, at Sandet var pustet bort paa et langt Stykke udfor Hundens Hale.


Hunden vidste godt, at den ikke maatte parfumere, og naar det undertiden skete, at en lydelig "Fjert" undslap den, kunde den fare op i Forfærdelse over, hvad der var sket, og ile mod Døren.

Hønsehundene benyttedes ogsaa til Andejagt og var i Reglen dygtige og modige Vand­hunde. Ikke mindst udmærkede Rollo sig i denne Henseende ved sin Udholdenhed; men paa sine ældre Dage fik den ofte Krampe i Vandet, og Broder Henrik har mere end een Gang maattet svømme ud for at bjerge den Liv. Rollo var en smuk Hund, dygtig til sin Gerning, af elskværdig Karakter, og den var derfor alles Yngling. Den sad mønsterværdigt tilbords og selv ved Klapjagt­frokosten morede det stundom Jagtherrene at se ham værdigt og roligt præsidere ved Bordet paa en Stol, det brede, hvide Bryst vendende ind mod Bordet. Naar han syntes, det varede for længe, inden der faldt noget af til ham fra Bordet, lagde han blot rolig sin kraftige Forpote op paa Naboens Arm eller Skulder og udøvede et gentagende Tryk paa denne, indtil den ventede Opmærksomhed blev ham til Del. Maatte han vente længe, kunde han ikke lade være med at "savle" ved at se det velbe­satte Bord.

Hundene fodredes med Brød og Mælk eller med en særlig til dem kogt grov Vandgrød med Mælk over. Deres kæreste Føde og den, de levede af det meste af Vinteren, var dog Hestekød.

Hvert efteraar købte min Fader af Omegnens Folk en Del gamle Heste, som skulde nedlægges. Han skød dem gerne selv, paa faa Alens Afstand, enten lige i Panden eller bag Øret. Mads i Langtved og Karlen flaaede dem og tog Fedtet ud, ivrigt assisterede af os Drenge. Derefter blev Baglemmerne med det kødfulde Laar- og Hofteparti hugget fra og hængt op i de store Bøgetræer udenfor Dyre­haven, hvor Slagtningen foregik, og så blev resten af Kadaveret stillet til Hundenes uindskrænkede Disposition. Laarene kunde hænge i maanedsvis og holde sig forholdsvis friske, idet der dannede sig en lufttørret sejg hinde Udenom.

Naar Hundene senere hen paa Vinteren fik hejset saadan en Skinke ned og fik bidt Hul paa det seje Overtræk, saa Kødet frisk og rødt ud, og Hundene aad det med stor Appetit.

Naar jeg som Dreng kom hjem fra Sonnerup Skole, havde skiftet mit Skoletøj og faaet min Middagsmad, gjaldt mit første Besøg Hundebaasen, hvor jeg hentede mine kære Legekammerater.

Henrik og jeg havde en Tid oplært en af dem til at trække en lille Vogn, hvori vi skiftevis tog Plads, medens den anden trak Hunden i Snor - at styre den fra Vognen lærte vi ikke. Seletøjet bestod af en Hestegrime, der passede udmærket til Hundens Størrelse. En Gang, da vi var kørende ude ved Bondbakken, gik pludselig et Skud af hjemme ved Huset, hvorved Hunden blev vild og løb løbsk, saa det gik over Stok og Sten ad Hjemmet til, dog saavidt jeg husker uden større Kalamiteter.Dyrehaven og  Dyrene.


Medens jeg er ved Dyrehaven, vil jeg endnu dvæle ved nogle Minder derfra. At ogsaa "de Gamle" elskede Dyrehaven, derom bærer en ældgammel, længst græsgroet Vej Vidnesbyrd, som strækker sig fra "Lysthøjen" mod N.V. hen til den nuværende Dyrehus- eller Hjortespringsvej, og som skal være anlagt og jævnlig befærdet af Statsminister, Geheimraad Rosenkranz (enten C.F. eller Niels), der ejede Stamhuset Rosenkranz (Ryegaard, Trudsholm, Barritskov m.fl. Herregaarde), før det kom i Scheelerned Besiddelse. Det, der giver Dyrehaven dens Charme - foruden det bakke­de Terræn og den smukke Beliggenhed ud imod Fjorden - har den tilfældes med andre Dyrehaver, fornemmelig med Klampenborg: de store solaabne Strækninger med det tætte, kort afbidte bløde Græstæppe, flankeret af gl. Bøgeskov foruden mange enkeltstaaende prægtige kuplede Kæmper; endvidere de fritstaaende, blomstrende Tjørnebuske, de kæmpemæssige Nøddetræer, de mange Moser og den højtliggende "Fiskedam" paa Toppen af Bakken.


Bland disse Moser var nogle mær­ke­­­­lige ved deres særegne Vegetation, navnlig "Kirkemosen" og vistnok ogsaa "Hjortefars Hul" og "Den bundløse Eng". Der var Tørvebund i Moserne; men ogsaa paa Overfladen havde dannet sig et flere Tommer tykt grønt Tæppe af Mosser, Halgræs og lignen­de. Under Tæppet var der en eller flere indtil 18 Alen Vand og Tørvemudder. Tæppet kunde paa sine Steder bære; men Foden, man satte paa det, sank dog noget ned, idet Tæppet gav efter som et udspændt Lagen, og Vandet piplede saa smaat igennem. Vi kaldte dette bølgende, forræderiske Tæppe for "Hængesæk", og det kunde være farligt baade for Mennesker og Dyr, som vovede sig ud paa det, hvor grønt og indbydende det en kunde se ud.


En Sommerdag blev jeg - som saa ofte - sendt ud i Dyrehaven for at hente vore der løsgaaende Heste. Da jeg fandt vore, saa jeg, at de havde været grundig "i Sænk", idet Mudder og Mos sad helt op paa Laar og Lænd; men jeg saa tillige, at der manglede nogle af Grevens Heste. Min Tanke faldt straks paa Kirkemosens Hængesæk; jeg satte mig paa en Hest og red derhen: Jo meget rigtig, der sad 3 af Grevens Heste i Mudder til Lænden ude af Stand til at bjærge sig.

Jeg, som vistnok den Gang var en Halvvoksen Dreng, galoperede strax til Ryegaar og meldte Ulyk­ken, hvorefter Greven (senere Folketingsmand og kongevalgt Landstingsmand C.F.R. Scheel) hur­tigt fik samlet en 12-14 Mand, som med Reb og Gjorder og Bidsler begav sig afsted med Greven i Spidsen. Denne var en ung kraftig Mand, der tog ivrigt fat med, og da Hestene ikke var langt fra det faste Land, Lykkedes det med betydelig Anstrengelse at faa dem hevet i Land.


En vinterdag, da Broder Henrik og jeg passerede Kirkemosen, saa vi, at dennes Grønne Tæppe havde lokket et Par Daadyr langt ud paa Mosen; men Tæppet havde ikke kundet modstaa Trykket af deres spidse Klove, de var faldet igennem og laa hjælpeløse derude. Vi var fornuftige nok til ikke straks at forsøge at redde dem, men skyndte os hjem efter en lang Stige, ad hvilken vi forsigtigt balancerede ud og fik trukket Dyrene op, mens de endnu var i Live; dog var de saa forkomne, at vi maatte trille dem hjem i det varme Faarehus, hvor de efter nogle Dages god Forplejning kom til Hægterne og atter kunde slippes ud.


Da Dyrehaven talte henved 100 Dyr, kunde det tarvelige Græs om Vinteren langtfra føde dem. Naar det var "Olden-Aar", det vil sige, naar Bøgetræerne bar rigelig Frugt, saa behøvedes liden eller ingen Fodring, naar da ikke Sneen laa saa tyk og skorpet, at Dyrene ikke kunde skrabe den tilside. Ellers var det nødvendigt under den strængeste Del af Vinderen at give dem daglig Foder bestaaende af Hø, dels af Havrehakkelse. Til Brug var der nogenlunde centralt i Dyrehaven, Nord for Bakken, opført et større Dyrehus paa Pæle med "Stænger" til Hø og Havre ovenpaa og med en stor Hæk til Hø paa langs ned gennem Midten, samt et mindre Halvtagshus med lægivende Vægge i Vinkel mod de værste Vinde og en fortløbende Krybbe langs Væggen til Havren.


At fodre Dyrene var enten Karlens eller Hjortespringsmandens (Hegnsmandens) Arbejde; men ofte betroedes det til Henrik og mig; der gik op i det med Lyst. Naar vi havde fyldt Hæk og Krybbe og hugget Drikkehuller i Isen paa den nærliggende Mose, krøb vi ofte op paa Stænget (Loftet) igen for at se Dyrene paa nært Hold, naar de - Hjortene først, derefter Hinder og Kalve, vovede sig ind til Hækken. Vi var da kun fjernet et Par Alen fra deres Ryg og Hoved og kunde endda kaste Havre ned paa dem mellem Stængetræerne.


I strænge Vintre kneb det ikke sjældent for Kalvene, da disse som de svageste stadig blev puffet tilside fra Krybber og Hække, navnlig af Hjortene, saa de fik utilstrækkelig Føde, blev afmagrede og udmattede, saa de vilde gaa Døden imøde - enten Straadøden eller Rævenes Bytte -, dersom de ikke blev hjulpet. Naar de var paa et saadant Svaghedstadium, saa de ikke forlod Dyre­huset, men lod sig fange, naar vi kom for at fodre, saa tog vi dem med hjem i Faarehuset, der tjente som Rekreationsanstalt for dem. En Gang laa jeg bag i Slæden, der var fyldt med Halm og passede paa saadan et Par Fyre, mens de blev kørt hjem; de var da saa tamme, at de laa og pattede paa mine Fingre. Men efterhaanden som de ved Varme og god Fodring kom til Kræfter, vendte den vilde Natur tilbage, og de sprang lige til Loftet, bare man saa paa dem. Saa snart de var kraftige nok, eller Vinteren var forbi, blev de atter sluppet ud, ofte med en Rem eller et Stykke Strømpeskaft om Halsen, for at vi kunde kende og følge vore Plejebørns senere Skæbne.

 

De ældste Hjorte (Skuflerne) gik udenfor Brunsttiden (Parringstiden) altid for sig selv og udgjorde en Flok paa 12-16 Stykker. De var de mest dristige og kom jævnlig paa Sommeraftener lige hjem til Møddingstedet, der laa lige udenfor Stalddørene. I Brunsttiden i Oktober kæmpede de ofte med saa stor Voldsomhed om Hunnerne, at man kunde høre Hornenes Knalden mod hinanden fra den ene Ende af Skoven til den anden. I denne periode kan de store Hjorte være farlige for Mennesker; men jeg mindes dog kun een Gang, at en Hjort er gaaet angrebsvis tilværks overfor Fader og først veg, da min ældste Broder kom til Hjælp. Om Foraaret taber Hjortene deres Horn, idet disse løsner sig fra Rosenstokken (en Udvækst paa Pandebenet); men skønt det morede os Drenge at samle Horne­ne, var det forholdsvis sjældent, vi fandt nogle; de havde da heler ingen Vædi, idet de jo som Regel var uparrede.


Jagter.

Jagte har jeg som voksen aldrig haft videre Interesse for. Den Vinter, min Broder Henrik laa som Soldat i Helsingør, tog jeg dog for at hjælpe Fader, Del i Jagten og skød blandt andet c.20 Stykker Raa- og Daavildt.

Andejagten deltog jeg stundom i og har ogsaa lige akkurat naaet at skyde en Sneppe eller to og ligeledes et Par Agerhøns. At gaa Ture genne Mark og Skov og Strand og glæde mig over Naturen har altid været mig en Nydelse; at gaa de samme Ture med Bøsse paa Nakken uden at faa noget Vildt har nærmest været mig en Lidelse.

Som barn interesserede jeg mig derimod for Jagt og alt, hvad dermed stod i Forbindelse og var en ivrig Medhjælper ved alt Saadant.

Dagen før Klapjagterne var jeg med til at bringe Tjørnekvas omkring og fordele et med en Portion til hver Rævegrav i det Distrikt, hvor Jagten skulde holdes, og Aftenen før Jagten, naar det var blevet mørkt, og Mikkel (og Brokken) var gaaet ud af sin Hule, har jeg fulgtes med Karlen ud til alle disse Huler, han med en Høtyv til at stoppe Tjørnet i Hullet med, jeg med Lygten for at Lyse. Paa selve Klapjagtdagen passede jeg paa Hundene, naar disse ikke var i Funktion, og var Favorit blandt Hundetrækkerne, naar Hundene skulde føres fra en "Saat" til en anden.


Der var i Forvejen tilsagt Folk fra Godset, Mænd og Drenge, til som "Klappere" at hjælpe ved Jagt­en. Denne lededes af Skovrideren med Hjælp af Assistenten (Henrik) og Skovfogederne.

Han bestemte, hvilke "Saater" (Afsnit) der skulde jages, stillede Skytterne paa Post ved hver Saat i passende Afstand langs en eller flere Udkanter af Saaten, lod Klapperne indringe de andre Sider og gav Ordre (Signal) til, naar Hundene og Klapperne under Skovfogedernes Ledelse skulde begynde at drive Saaten igennem, slaaende med deres Stokke paa Træstammerne eller gørende Alarm paa anden Maade.

Naar saa Vildtet begyndte at strømme ud mellem Skytterne, hørtes Knald paa Knald og Jagthornets Signaler opildnede Hunde og Klappere yderligere: "Hunde løs!" "Fremad, "Rævens Død", "Harens Død", Hjortens Død" o.s.v. Naar Saaten var færdig, slæbtes det nedlagte Vildt sammen, og en Vogn udsendt fra Skovridergaarden hentede senere hele Udbyttet hjem til denne, hvor Dyr og Harer blev "brækket op", Rævene flaaede og slængte paa Møddingen. En enkelt Grævling blev ogsaa nedlagt ved disse Jagter, der holdtes i November eller December.

Mellem Saaterne holdtes en Frokost enten under aaben himmel eller hos en af Skovfogederne eller Skovrideren. Naar den holdtes i Hus, var Æggekage, bagt af Skovriderkonen eller en Skovfoged­kone, altid en staaende Ret; ellers var det skaaret Smørrebrød og Drikkevarer fra Herregaarden. Efter Jagten var der stor Middag hos Greven. Min Fader var ikke anset værdig til at komme med - dertil var Afstanden den Gang for stor -, hvor­­­ imod min Broder, den senere Skovrider, altid var buden med.
Jeg mindes endnu -  under Klapjagterne - min Faders kraftige, klangfulde, højstemte Røst, naar han ved ivrige, halvt syngende Tilraab til Hundene søgte at opildne disse til yderligere Anstrengelser.

En særegen Art af Jagt havde i mine Drenge- og Ynglingeaar en betydelig Tiltrækning for mig, velsagtens fordi den havde noget røveragtig-romantisk ved sig, idet den foregik om Natten. At den var raa og ubarmhjertig, tænkte jeg den Gang ikke paa: det var Grævlingejagten. Det maatte til denne ikke gerne være blank Maaneskin, da man holder for, at Grævlingen er bange for sin Skyg­­ge og ikke gerne gaar ud i saadant Vejr; men meget mørkt turde det heller ikke være, da man saa risikerede at slaa Hundene fordærvet, naar man ikke kunde skelne dem fra Grævlingen.


Vaabnene bestod af et c.3/4 Al. langt rundt Spyd af en Lillefingers Tykkelse, fastgjort i Enden af en c.1½ Alen lang Stage; dernæst af en 1 á 1½ Al. lang Knippel til hver af de andre Deltager; disses Antal bør være mindst 2, en til at føre Spydet og en til at føre Knippelen. Og saa gælder det om at have gode, kraftige, øvede og uforknydte Hunde; thi Grævlingen bider haardt og slipper ikke - siger man -, før den hører "Benene knage". Jagten forgaar i Efteraarsmaanederne, saavidt jeg husker fra September, og fra Kl.8-9 til Kl.12-1; hovedsagelig paa Markerne (i Skoven var der for mørkt), især Græsmarkerne, hvor Grævlingen gaar ud for at gennemrode Kokasser og søge Torbister og andre Insekter. Hundene løber foran for at finde Grævlingen og Jægerne har intet at gøre, før de hører Hundene "slaa an", og Kampen imellem dem og Grævlingen gaar løs. Saa løber man, det bedste man kan, Spydmanden helt foran, da det er ham, der skal gøre det første Kup ved at jage Spydet gennem Bælgen paa Grævlingen og ned i Jorden for at holde Dyret fast, indtil Knippelmanden faar knust Pandebenet paa "Brokken".

Grævlingens Skind er ikke af stor Værdi. Dog tror jeg, dens lange Haar bruges til de flade Pensler, som Malerne bruger, naar de "aarer" ved Egemaling og lignende. Større Værdi har Fedtet, der ikke alene kan brænde i Lamper, men afgiver, blandet med Kønrøg, en udmærket Smø­relse for Lædertøj. I mine Forældres Hus, hvor alle mandlige Individer var forsynet hver med eet eller flere Par lange Vandstøvler, brugtes kun denne fortrinlige, blødgørende Smørelse. Grævlin­gens Fedt er ligesom Svinets samlet i et tommetykt Lag mellem Kødet og Huden og er saaledes let at "flænse" af.

Medens jeg taler om Jagt, maa jeg fortælle, hvordan det gik mig med en Odderjagt. I en Række Aar boede der Oddere nede i "Strandskoven", i nogle forladte Rævegrave paa Bakke­skraa­ningen ned mod Stranden, omtrent der, hvor den jernholdige Kilde er.

Det var en sen Efteraarsfag ved Solnedgang (det Aar Henrik var Soldat), at jeg bevæbnet med Dublet gik ned og tog Opstilling ved et Træ i Nærheden af Gravene, menneden for disse, for at være parat til at skyde Odderen, naar den begav sig ned i Fjorden for at gaa paa Fiskeri. Da jeg havde ventet forgæves nogen Tid, opdagede jeg tre Oddere, der allerede var i fuld Gang med Fiskeriet et Stykke ude paa Fjorden, hvor de tumlede lystig omkring. Jeg skønnede, at jeg var kommet for sent, og at der ikke var noget for mig at gøre; men jeg blev dog siddende paa en Sten, der indenfor Skud­vidde ragede noget op over Vandet. Jeg gav altsaa Ild, og Dyret tumlede ned af Stenene og gik lige ind mod Land; jeg sluttede deraf, at den var anskudt; men i Stedet for at gøre det eneste rigtige: at give den mit andet Skud, sprang jeg i min Befippelse op og begyndte at bearbejde den med Gevær­kolben, hvorved jeg slog den itu. Saa forandrede Odderen Kurs og gik atter ud i Vandet; jeg sprang efter den, skønt jeg kun havde Træsko paa og nu ikke andet Vaaben end de bare Næver.


Dyret var imidlertid temmelig medtaget, saa det lykkedes mig virkelig at gribe den; men jeg begik her en ny Dumhed; i Stedet for at gribe den i Halen og holde den ud fra mig, saa den ikke kunde bide, tog jeg den helt op i Favnen, hvorved den fik Lejlighed til at bide mig et dybt saar i Haanden, og da jeg samtidig snublede over en Sten, slap Dyret fra mig og gik tilsøs. Vaad, blodig og slukøret gik jeg saa hjem med det ituslagne Gevær og fik naturligvis en Forelæsning over min Keitethed af "den Gamle".
Et Par Dage efter kom dog Skovfogeden med Odderen, som han havde fundet død i Skoven af dens Skudsaar. Jeg fik Skindet godt betalt (9 Kr. eller 9 Daler), men det nye Skæfte til Bøssen kostede mere (13 kr. eller 13. Daler). Jeg husker Tallene, men ikke, om det var gammel eller ny Mønt.

Endnu maa jeg dvæle ved en lille Erindring, der knytter sig til Skytten Berg. Han havde været Funktionær paa en Herregaard; hvorfra han kom, eller hvorhen han gik, veed jeg ikke; men Fader tog ham af Barmhjertighed i Huset et Par Aar, tror jeg. Han var forfalden og havde haft Delirium, saa han trængte til et roligt sobert Opholdssted, hvor Fristelserne var minimale.

Det gik ogsaa ganske godt; den gamle Fyr var skikkelig og gjorde lidt Nytte - fodrede f.Eks. Dyrene om Vinteren -. Jeg mindes ikke at have set ham fuld; men en Gang havde han et lille Anfald af Deli­rium, der forløb uden større Kalamiteter: En Dag hørte Fader ham rumstere oppe paa Loftet, da Fader kom derop, gik Berg med en Høstrive og kæmmede meget ivrigt en gammel Frakke, som han havde hængt op paa et Tov. Paa Spørgsmaalet om, hvad det skulde betyde, svarede Berg: Jo, jeg maa dog se at faa alle de Mus kæmmet af; kan Skovrideren ikke se, hvor de kravler omkring alle­vegne.

Skytten Jensen fra Dragerup Skov under Eriksholm var ogsaa af og til, Sommer som Vinter, Gæst i Bondhus, mest dog, naar der var noget at skyde, hvormed han gerne, ofte paa Opfor­dring, hjalp Fader. Stundom overnattede han og nød saa en L´hombre og en Toddy om Aftenen. Han var en Kærnekarl, gemytlig og vittig, og kunde godt gøre Sjov med os Børn og unge Menne­sker. Mig kunde han lide at drille; hans stadige Tilraab til mig var: "Emil" Kryb op i en Pil!"

Han fortalte mig, at han var i Besøg i Bondhuset den Morgen (6/5.48), da jeg blev født, og at det var den skønneste Foraarsdag med halvt udsprungne Bøge og Fuglekvidder i lange Baner. - Vi besøgte ogsaa Jensens en enkelt Gang om Sommeren, idet vi roede eller lod os sejle over til Hjørnet af Dra­ge­rup Skov. Det var herlige Ture, og Traktementet var altid fortrinligt; thi Madam Jensen var en gæstfri og dygtig Kone, og da der dreves noget Gæstgiveri for Holbækkerne paa Skovfoged­stedet, var dettes Forsyn­inger altid i Orden. Jeg har en Gang senere sammen med Broder Henriks og min nuværende Kone som ganske ung Pige gjort den samme Tur, hvilken vi begge endnu husker saa grant, fordi jeg havde begyndt at "gaa paa Frierfødder".

 Fuglefangst. Vi Drenge drev gerne hvert Efteraar, naar Rønnebærene var modne, en ubarmhjertig Fangst af Kramsfugle (Solsorter og Sangdrosler) i Doner.
Donen dannedes af en tynd tvejet Gren af sejgt Træ f.Eks. Pil, hvis to Sideskud bøjedes i Vinkel og flettedes om hinanden, saa de dannede Done-Trekantens tredie, nederste Side. Midt paa denne Side fastgjordes mellem de sammenflettede Grene Stilken af en Klase Rønnebær. Lidt over Midten af de 2 andre Sider gennemboredes (flækkedes) disse i Donens Plan med et Knivsblad. I de saaledes frembragte Revner fastgjordes 2 af Hestehaar snoede Løkker, en i hver Side, saaledes, at en Knude udvendig hindrede Løkken ("Snaren") i at smutte gennem Revnen, medens de to Løkker, der mødtes i Midten fyldte en Del af Trekantens Flade. Disse Doner, af hvilke vi havde flere Dusin, anbragte vi i Mandshøjde paa Grene i Underskoven, hvor Kramsfuglene havde deres Gang.

Naar Fuglen, der elsker Rønnebær, kommer og sætter sig paa Donens nederste Side for at hakke i Rønnebærrene, kan det vanskeligt ske, uden at den stikke Hovedet gennem en af (eller begge) de udspilede Løkker, uden egentlig at mærke det, saalænge den sidder i Donen; først naar den flyver, strammes Løkken om Fuglens Hals; denne er hurtigt kvalt og hænger i den stramt udspændte Hest­haarssnare, indtil Fuglefangeren kommer og henter sit Bytte. Hestehaarene til Snaren trak vi ud af Hestenes Haler, hvis vi ikke havde været saa forsynlige at skaffe os Oplag i Hesteslagtningens Tid.
Fiskeri.


Broder Henrik og jeg drev jævnligt om Sommeren et ganske fornøjeligt Drenge-Fiskeri ved Hjælp af Ruser eller "Teller" d.v.s. Kasteruser. Disse lavedes, saavidt jeg husker, af en Fisker i Sonnerup og bestod af Tøndebaand af 5/4 Alens Diameter, fastgjorte til og holdte c.3/4 Al. ud fra hinanden ved 3, 2 á 2½ Al. lange Hasselkæppe; omkring dette Skelet var et Næt med 1½ á 2 Tommers Masker udspændt, saa Apparatet fik en cylindrisk Form. Rusens Endestykker var tragt­formede Net, der vendte den smalle Aabning ind mod Rusens Midte; gennem disse Aabninger skulde Fiskene gaa ind i Rusen, lokket dertil af hvide Æggeskaller, ophængte paa Snore i Rusens Indre. Til en af Længdestokkene var fastbundet Stene /f.Eks. Hulstene af Flint) af passende Tyngde til at tvinge Rusen tilbunds. Ved en anden af Stokkene var fastgjort en længere stærk Snor, hvis ene Ende beholdtes paa Land, idet Rusen kastedes saa langt ud fra Land, som ens Armkræfter tillod.

I Reglen røgtede man Rusen Morgen og Aften, eller lod den ligge paa Land om Dagen for at tørres og røgtede saa kun om Morgenen. Men var der megen Fisk i Dammen, kunde der røgtes hyppigere. Da Henrik og jeg fiskede i den store runde Park i Kalvehaven, behøvede vi kun at gaa Parken en Gang rundt for at være sikre paa ny Fangst; men saa var Fiskene ogsaa i Reglen smaa.

Det var dels Karusser, dels Suder; de første var gerne mindre, mere velsmagende, men meget rige paa vanskelige Ben; Suderne var gerne større og federe, men havde ofte en lidt mudret Smag, naar de levede paa dyndet Bund.

Vi fiskede desuden i forskellige Tørve- og Mergelgrave og kunde stundom møde med Suder paa et Par Pund, saa lidt bidrog vi da til Husholdningen.
Som Skovrider forestod Fader Godsets Fiskeri; dette var dog stedse diminutivt og op­hør­te efterhaanden ganske omtrent samtidig med min Barndom.


 
Ryegaard og Trudsholm Godsers Bønder var den Gang næsten alle Fæstere, og lige­som Godsejeren havde Jagtretten paa hele Godset, tilkom ogsaa Fiskeriet ham. Vi fiskede i Byernes Gadekær og i forskellige større og mindre Moser og Kær rundt omkring paa Godset. Fiskeredskabet var et Trække-Vaad, d.v.s. et 2-3 Alen bredt Næt med en større Nætpose paa Midten og af saadan Længde, at det saa nogenlunde kunde naa tværs over Mosen. I Nættets ene Kant var fastgjort Sten, i den anden "Flod"; i hver Ende et langt Tov, hvori Folkene trak, idet Voddet slæbedes tværs over Dammen. Det spændende Øjeblik kom, naar Nætposen begyndte at slæbe paa Grund; thi saa saas Fiskemylderet i den sprælle og slaa og plaske omkring, saa Vandet sprøjtede højt op. Naa Drætten var kommet helt paa Land, sankedes de brugbare Fisk fra; alt det smaa blev enten sluppet ud igen eller fyldt paa Tønder (med Vand) for at køres hen og udsættes som Yngel i en anden Dam.

Saavid jeg husker var Fangsten sjælden af nævneværdig Værdi, men Fiskeriet dreves maaske mest til Fornøjelse for den grevelige Familie, der af og til overværede det. Fisken bestod af Karuser, Suder og Gedder; af disse sidste fangedes en Gang nogle store Eksemplarer i Fiskedammen i Dyre­haven. Et særegent Fiskeri eller snarere Jagt drev Broder Henrik som voksen paa Laksørreder, som i Sættetiden (Æglægningstiden) gik langt op i Bække og Aaer. De huggedes enten med Jærn eller bedre skødes med Bøsse. En enkelt Vinter (Vaar) skød H. en 20-30 store dejlige Ørreder paa flere Pund Stykket.


Skovriderstedet laa kun ½ Tines Gang fra Stranden, hvad enten man regnede til Færge­kroen eller til Bramsnæs, denne henrivende af Bøgetræer omkransede Halvø, der - selv ret høj - kun ved en forholdsvis smal og lav Tange hænger sammen med Langtved Marker.

Bramsnæs  er vel 50 á 60 Tdr. Land stor; dens Strandbred har omtrent samme Karak­ter som Kysten fra Bramsnæs til Færgekroen; det som giver denne dens særegne Ynde og iltræk­ning, er dels de dejlige af lavt og tæt Græs bevoksede Skrænter, over hvilke et smalt Bælte af Bøge hæver deres skyggegivende Kroner, saa man straks op ad de yndefulde Skraaninger paa samme Tid kan nyde den friske Brise fra Fjorden og efter Behag Træernes Skygge eller den aabne Himmels Sol, dels de omgivende idylliske, delvis skovbevoksede Kysters Nærhed, saa Fjorden, lukket mod Nord af Ourø, navnlig paa stille Sommeraftener gør Indtrykket af en rolig Indsø, men dog har det kraftige Saltvand og Breddens Rullesten og Bændeltang forud for denne.                                                                                                                                                                        
             Hele den Del af Issefjorden, der stækker sig Syd for Holbæk Fjord færger nu - siden Søminestatio­nen ved Dragerup Skov er blevet anlagt - Navn af Bramsnæs Vig; men i Fiskernes Sprogbrug var det, saavidt jeg er rigtig underrettet, oprindelig kun den lille Vig mellem Bramsnæs og Ejby Strand, hvilken dette Navn med Rette Tilkom. I alle de til denne Del af Issefjorden stødende Landsbyer: Kyndeløse, Ejby, Langtved, Englerup, Ordrup, Aagerup, Arnakke o.s.v. boede og boer der Fiskere, som søger deres Erhverv paa Fjorden, ofte i Forbindelse med en Smule Landbrug.

I min Barndom var næsten alle Fiskerne fattige: Deres Baade var smaa, Fiskeredskaberne tarvelige og Afsætningsforholdene daarlige. Efter at Kalundborgbanen blev aabnet og Motorbaadene begynd­te at blive almindelige, blev Holbæk et udmærket Afsætningssted, hvormed man stod i hurtig og let Forbindelse, og Fiskeriet, navnlig Aale- og Sildefiskeriet - tog et stort Opsving, samtidig med at Velstanden blandt Fiskerne tiltog efter en glædelig Maalestok.


Et særegent Vinterfiskeri dreves - hovedsagelig Nord for Ourø - paa de talrige højnordiske Dykænder, f.Eks. Edderfugle, som især i strenge Vintre besøgte vore Kyster og fangedes i sænkede Garn, naar de dykkede ned efter Føde. De fleste af disse Dykænder er mere eller mindre trannede i Smagen; men ved god sagkyndig Tilbe­redning (som moder forstod) afgav de dog en ret velsmagende Spise. Fiskeriet paa Fjorden dreves dels ved "løse" Garn, dels ved Bundgarn, der støttedes til lange i Bunden nedrammede Pæle, og dannede en indelukket "Gaard" med en lille Indgangsaabning, hvorfra et langt Spærrenet strakte sig ind imod Kysten.

Når Bundgarnet skulde røgtes, lagde Baaden sig tæt op ad "Gaarden", og Fiskerne hev lidt efter lidt Garnet, der dækkede Gaardens Bund og Sider, op, indtil tilsidst kun en lille med Fang­sten fyldt Sæk var tilbage og væltedes med Indholdet ind over Baadens Ræling. Det var en stor Fornøjelse, naar jeg en Gang imellem fik Lov at gaa ud med Fiskerne og røgte disse Garn. En endnu større Fornøjelse var det at være med ved Marsvinsfiskeriet, der dreves efter lignende Principper som Bundgarnsfiskeriet. Disse Dyr, der var 5-6 Fod lange, 1½ Fod i Gennemsnit paa Midten, sorte paa  Ryg og Sider, hvide paa Bugen, kom i Besøg paa Fjorden i Foraarstiden og blev der til hen imod den Tid, da Bøgeskoven grønnedes. Røgtningen af Garnene, der selvfølgelig havde store stærke Masker, foregik paa lignende Maad som ve Bundgarnene. Det spændende Øjeblik kom, naar Kalorius skulde hives ind over Baadens Ræling. Der skulde kraftige, faste Tag og en sikker Haand til, thi Dyret er trindt og glat, og kun den tobladede hale afgiver Støttepunkt for et godt Greb. Dyret dræbtes  ligesom et Svin ved et Stik i Halsen med en Slagtekniv.


Paa Strandbredden har Fiskerne et Fyrsted med Kedel, hvor Spækket efter at være afflenset smeltes til Tran, der har en Værdi af 4-5 Kroner pr. Dyr. Kadaveret gives til Svinene eller faar Lov at raadne paa Strandbredden.   - - - - - -

Forinden jeg forlader Fiskeriet og Fiskerne paa Bramsnæs Vig, maa jeg dog med et Par Ord omtale disse Fiskeres oprindelige Hovedsæde: de saakaldte "Røde Huse". Disse omfattede vel en 10-12 Stæder med lidt Jordtilliggende spredte paa Kysten af Ejby Strand fra S. til N. Navnet hidrører fra, at Husene oprindelig var teglhængte; men allerede i min Barndom var Teglene for­svun­det fra hver eneste. Til deres Oprindelse knyttede sig den Fortælling, at Geheimraad Rosen­krantz, i Slutningen af 18de eller Begyndelsen af 19.Aarhundrede, lod dem opføre for der at skabe et Fisker- og Skipperleje, ja maaske en Købstad, der kunne gøre det lige over liggende Holbæk Rangen stridig, hvorfor Navnet ogsaa skulde have været "Trods Holbæk". Hvis den gamle Geheim­raad virkelig har næret saadanne Forhaabninger, vilde han, om han have levet længe nok, have ser dem grundig skuffede. Der er nu intet som helst, der minder blot om Rudimenterne til en Købstad. Først for en ca.15 Aar siden anlagdes en lille Skibsbro, hvortil en lille Fragt- og Persondamper et Par Gange om Ugen løber ned fra Holbæk og Ourø - det er alt!


De paa de foregaaende Sider optegnede Erindringer er, som det ses, ikke kronologisk ordnede, da det ikke har været mig mulig med nogenlunde Sikkerhed at tidfæste Begivenhederne. Jeg har derfor foretrukket at ordne disse Erindringer efter de forskellige Omraader, under hvilke de hører hjemme, uanset, at de hidrører dels fra den tidligere eller senere Barndom, del fra Ungdoms­perioden. Fra det Tidspunkt, da jeg begyndte at gaa i Skole, lader de herhen hørende Erindringer sig lettere tidsfæste, hvorfor jeg i det følgende skal gruppere dem om 1) Sonnerup-Tiden fra 7. til 10, Aar, 2) Garvertiden fra 10. til 11.Aar og Skibbytiden fra 11. til 15.Aar.

Sonneruptiden 1855 - 58.


Bondhuset laa i Rye Sogn; vi hørte altsaa til Rye Skoledistrikt; dog har saavidt jeg ved ingen af mine Søskende nogensinde gaaet i Rye Skoe. Min Søster blev oplært sammen med Garver Schackes Børn af Lærerinde Frk. Reenberg, og de 4 Drenge gik – forsaavidt de ikke var sendt til Holbæk eller andre Skoler – hos Lærer Bache i Sonnerup. Jeg har aldrig hørt mine Forældre angive Grund dertil, og jeg er i saa Henseende henvist til mine egne Formodninger.


Der var al den tid jeg kan huske, intet Uvenskab med Lærer Lunds i Rye; tværtimod: vi omgikkes selskabeligt, og Lund var jævnlig med paa Jagterne, hvorimod vi aldrig har haft Omgang med Baches. Lund var, som tidligere omtalt, ikke anset for nogen videre dygtig og navnlig ikke videre nidkær Lærer, skønt han brugte Tampen flittigt nok. Bache var derimod anset for en dygtig, flittig og alvorlig Lærer, hvilket rimeligvis har været Grunden til, at han blev fortrukket frem for Lund. Jeg har ingen Mening  om, hvorvidt han bragte mig godt frem i de 3 Aar; men han tog sig i hvert Fald omhyggelig af mig og lærte Tysk med mig efter den egentlig Skoletid. Jeg tror, han holdt af mig; i hvert Fald skiltes han meget kærlig fra mig, da jeg forlod Skolen. Men han lærte heller ikke at kende de dårlige Sider af mig, som senere sal omtales.


Fra selve Undervisningen og Livet i Skolen har jeg saa godt som ingen Minder. Dog husker jeg, at jeg, der havde min Plads lige neden for Katederet, en gang sad og legede med gamle Staalpenne i Stedet for at skrive. Jeg stak Spidserne ned i Revnen mellem Bordbrædderne og ved at bøje Pennen til side og derefter slippe den, fik jeg den til at springe frem eller til vejrs; men én var saa stærkt elastisk, at den sprang lige op i Hovedet paa Bache. Hvor naadigt jeg slap, husker jeg ikke; men meget haardt tog han ikke paa mig.


Bache havde en udmærket Frugthave; han opbevarede Frugten paa Loftet over Skole­stuen; i et Hjørne af denne, var der skaaret et firkantet Hul gennem Bræddeloftet, antagelig for Ventilations Skyld. Der var i Skolen nogle forslagne Knægte, som klatrede op paa Bordene henne under Hullet, stak Armen op gennem dette og ragede de Æbler til sig, som de kunde naa. Jeg tror nok, at Broder Henrik var med til denne Sport, der saavidt erindres ikke blev opdaget; jeg derimod ikke; jeg var ogsaa for lille.


Vejen til Skole var temmelig lang; jeg beregnede gerne en Time til den; men den kunde vist ved rask Gang tilbagelægges i ½. Vejen førte ad Skov- og Markstier forbi mange Moser, og jeg havde Ord for at være en rigtig ”Vandhund”, der sjældent kom hjem med tørre Fødder. Naar Isen var saa tynd, at den til Nød kunde bære, men dog endnu kunde stampes itu med Foden, havde den mest Tiltrækning for mig; men det gav som sagt ogsaa jævnlig vaade Fødder og stundom mere end det, skønt jeg om Vinteren havde gode Vandstøvler med ”firkantede” Snuder, der den gang ikke var i Mode, men som vor Leverandør, Skomageren i Englerup, til vor Sorg altid udrustede os med.


Der var Skole Formiddag og Eftermiddag, men 1 Times Middagspause til at spise vor med­bragte Mad. Mine Forældre havde skaffet mig et Tilholdssted til dette Brug hos Hvedbrødskonen Kirsten Kochs, der beboede en Fløj, vistnok den fornemste, af Kommunens Fattiggaard, de saa­kaldte ”Brakker” (skal vel være Barakker). Hun var en flink og ordentlig Kone og var god ved mig. Mange, mange Gange har jeg trukket mine Strømper af og hængt til Tørre ved hendes Kakkelovn, og en enkelt Gang, naar jeg var falden i Gadkæret til midt paa Livet eller mere, har hun lagt mig i sin Seng, mens hun ovntørrede Tøjet. I Barakkerne boede paa den Tid et Par af Egnens Originaler: Marie Bruuns og Johanne Steens, begge professionelle Tiggere, af hvilke den første udmærkede sig ved sin ualmindelige Malproperhed, idet hendes Ansigt, Hænder og Arme (og formodentlig hele Kroppen) altid var dækket af et tykt Lag gammelt Snavs; den sidste var ”Kalkæder” og gjorde som saadan et stærkt mystisk Indtryk paa min barnlige Fantasi. Naar hun passerede Bondhuset, hvad jævnlig skete (paa hendes Tiggergang) og gik gennem den Laage, der for nederste Ende af Udhuset førte ind i Dyrehaven, standsede hun gerne der, spredte sit Forklæde ud op imod den kalkede Væg og skrabede med Neglene en Del af de yderste Kalklag ned i Forklædet; paa Vejen hen gennem Dyrehaven, ad Ejby til, kunde man se hende gaa og spise af den saaledes opsamlede Kalk.


Sonnerup Gadekær laa et Stykke fra Skolen, fuldstændig skjult for dennes Vinduer, saa naar Drengene færdedes paa Isen der, var de ganske uden Opsigt og Kontrol, hvorfor det ogsaa ofte gik vildt og forvovent til; men forfærdelig ”sjov” var det. Saa længe Isen ikke var meget tyk, løb vi "Svejteis" paa den.

En 5-6 Drenge eller flere tog hverandre i Haanden og løb saaledes fra den ene Ende af Gadekæret til den anden frem og tilbage, indtil Isen begyndte at Gynge, idet den stadig slog Revne paa Revne, til den til sidst linede et Spindelvæv af bare Revner;  men saa ”svejtede” den ogsaa saa stærkt, at Drengene stadig befandt sig i en Bølgedal og stadig maate løbe op ad Bakke for at komme frem. Jo stærkere Isens Bevægelse var, jo stærkere var ogsaa Jubelen. Tilsidst gik der naturligvis Hul i Isen; men den Dreng, som traadte Hullet, blev af sine to Naboer hurtigt slæbt over, saa han slap for det meste med en vaad Hosesok eller en tabt Træsko.


Når isen var bleven flere Tomer tyk og ikke længere kunde ”svejte”, laante vi Økser og huggede ”Pramme”, d.v.s. vi huggede løs en Række firkantede c.2 Alen store Isstykker, saa disse med en vis Bevægelighed laa og svømmede i det saaledes opstaaede langagtige Hul. Saa løb vi enkeltvis eller to og to paalangs hen over alle disse Flager. Hver gang vi traadte paa en, begyndte den at synke, og det gjaldt saa om at komme over paa den næste, inden den første sank for dybt.

Det var særdeles spændende, dette gyngende Løb, og jo længere man turde blive paa den enkelte ”Pram”, des  modigere var man jo. Faldt man paa en af Prammene var det ikke uden Fare; det skete en Gang for mig; jeg kunde ikke faa rejst mig; Prammen sank og sank, og havde Sofie Lars Niels´ Andres fra Englerup, en stor rask Dreng, ikke i sidste Øjeblik faaet fat i Armen og hevet mig op, var jeg vist kommet under Prammen og rimeligvis druknet. Jeg husker ikke, om jeg den Gang kom paa Kirsten Kochs Sanatorium, eller jeg blev sendt hjem; men jeg var vaad omtrent over det hele.

I Sonneruptiden indtraadte min sædelige Forfaldsperiode, der dog heldigvis blev stop­pet ved mine Forældres, navnlig min Moders alvorlige, forstandige og kærlige Indskriden.
Det drejer sig om intet mindre end Løgn, Skulkeri og Tyveri; jeg tror næsten Tyveriet startede først, og det var ganske uafhængigt af de to andre Skavanker; blev aldrig opdaget, skønt det gentog sig mange Gange.


Som det fremgaar af mine Skildringer af det daglige Liv og Levemaade i Bondhus fik vi Børn sjældent eller aldrig Slikkeri: Mine Forældre vidste, hvad Penge er værd og lærte os at sætte vore Skillinger i Sparekassen i Stedet for at købe Slikkerier for dem.  Det var meget sjældent, at der faldt en Sukkerkringle af, naar Hvedebrødskonen var der. Alligevel havde disse i hvert Fald for mig, en stor Tiltrækning. Og det var sikkert denne, der drev mig til at forgribe mig paa Faders i det uaflaasede Skatol staaende Blikdaase, hvor jeg kneb snart en 4 Skilling, snart en 8 Skilling, en enkelt Gang en Mark; højere naaede jeg ikke. Pengene omsatte jeg altid i Hvedbrød – andet var der ikke at give dem ud til – og jeg var bestandig ret spendabel, navnlig overfor Anders Per Fyns Drenge, der var mine stadige Følgesvende største Delen af Skolevejen. Hvor længe jeg drev denne Trafik, og hvad der gav Anledning til at den ophørte, erindrer jeg ikke; opdaget blev den aldrig. Da mit Store skulkeri blev opdaget og afstraffet, gjorde dette et saa dybt og varigt Indtryk paa mig, at det er sandsynligt, Tyverierne med det samme ophørte.

Skulkeriet begyndte som alle den Slags Ting i det smaa: Jeg bad mig en Gang imellem fri en Eftermiddag under Foregiven, at jeg skulde et eller andet Besøg med mine Forældre. Jeg drev saa om paa Isen , hvis det var om Vinteren, gik paa Fuglefangst, hvis det var i Redetiden, gik paa Bramsnæs for at bade, eller sneg mig hjem bag Havegærdet og fløjtede Hundene til mig for at for­dri­ve Tiden sammen med dem, indtil jeg turde komme ind ved den sædvanlige Skoleafsluningstid.


En taaget kedelig Efteraarsmorgen syntes jeg, da jeg med min Skoleaske traskede ned gennem Indhegningen, at det var et meget tris Perspektiv Skoledagen stillede mig foran. Jeg rev saa hanken af Skoletasken, der var en Slags smal Kurv, og gik hjem og fortalte, at jeg ikke kunde bære Mad og Bøger uden Hanken. Min Søster fik imidlertid hurtig sat en Snor i, stedet for Hanken, hvor­efter hun vilde sende mig i Skole igen; men nu brølede jeg, fordi jeg saa vilde komme for sent og faa Skænd eller Prygl; saa kom Fader til med den sorte Ridepisk og gav mig en Omgang, hvorefter jeg atter traskede ad Skolen til, mismodig over de fejlslagne forhaabninger.

Jeg er ikke i Stand til med Bestemthed at tidfæste mine Skulkerier udover det, at de foregik mellem mit 7de og 10de Aar. Dog tror jeg ikke, de strakte sig ud over eet Aar, og er nær­mest tilbøjelig til at mene, at de foregik omkring de 9de Aar; thi jeg véd, at jeg endnu en god Stund vedblev at gaa i Sonnerup Skole, efter at skulkerierne var ophørt, hvilket skete ved den Katastrofe, som jeg nu skal fortælle.

Jeg havde skulket 2 hele Sommerdage; det maa have været i August; thi de røde ”Skovfogedæbler” var modne. Et Par Timers Tid efter, at jeg om Morgenen var gaaet hjemme fra, vendte jeg tilbage og fortalte, at Børnene havde faaet fri, fordi Læreren var syg. Jeg fik saa mit Skoletøj af og det gamle paa, og efter en kort Lektielæsning kunde jeg slutte mig til mine kære Kammerater Hundene og tilbringe Dagen med dem og mine andre Sysler.

Tredie Dagen, da jeg blev sendt af sted til Skolen, turde jeg dog ikke fortsætte Skulkeriet, men meldte mig paa Skolen, hvor der jo nu maate en ny Løgn til for at dække de gamle: Jeg fortalte Læreren, at jeg havde været syg. Men denne 3die Dag skete der noget, der førte til Opdagelsen.

I Bondhuset havde vi meget Frugt; men det var næsten udelukkende Vinterfrugt (Gravenstener, Flaskeæbler, Pingelinger og Madæbler). Anders Per Fyn, som boede paa Skolevejen, og hvis Drenge jeg gerne fulgtes med derhen, havde derimod et stort gammelt meget rigtbærende Træ med ”Skovfogedæbler”, og han plejede for det meste hvert Aar at forære os en Posefuld.

 

Dette skete netop en af de nærmeste Skoledage efter Skulkningen, og Anders var selv ovre med Æblerne. Ved Samtale med ham fandt Moder ud, at Læreren ikke havde været syg, og at jeg altsaa matte have løjet. Ved min Hjemkost fra Skolen kaldte Moder mig højtidelig ind i Sovekammeret, foreholdt mig Fakta og fik mig straks til at gaa til Bekendelse, hvorefter hun gik hen og løftede Sengetæppet op, fremtog et nylavet Birkeris og bød mig knappe Bukserne ned. Men de alvorlige og dybt bedrøvede Øjne, hvormed Moder saa paa mig før og efter Afstraffelsen, gjorde utvivlsomt et langt stærkere og variere Indtryk paa mig end selve Straffen; thi saavel hendes ærlighed som hendes Sorg stod saa tydelig præget i hendes Ansigt, at jeg forstod – saa godt, som en 9 Aars Dreng kan forstaa den Slags Ting – det var den haarde Nødvendighed, der tvang hende til at paaføre mig den Smerte – thi Afstraffelsen var alvorlig nok; det varede flere Uger, inden min blodsprænge Bagdel var fuldstændig lætg. Saa meddelte min Moder mig, at jeg skulde have et Brev med til Bache, der ikke burde være uvidende om, hvad for en daarlig Dreng jeg var.

 

Jeg fik saa mine Skolebøger og sad og læste paa Salmen: ”Evig Fader, som kærlig regerer Himmel og Jord ved dit vældige Bud..”;  men jeg græd Eftermiddagen igennem mere, end jeg læste. Moder sad i Dagligstuen, jeg sad i Sovekammeret; af og til saa hun ind til mig, og hen paa Eftermiddagen spurgte hun mig, hvad jeg græd for, om det var for Pryglene eller for Brevet, jeg skulde have med. Da jeg sagde, at det var Brevet, blev jeg benaadet i saa Henseende. Moder skønnede vel efter sin Iagttagelse, at Straffen havde virket tilstrækkeligt paa mig. Og det havde den ogsaa. Fra den Tid har jeg været en ganske god og navnlig en sandhedskærlig Dreng, der ikke voldte mine Forældre næv­ne­værdige Sorger. Hvor stor Betydnig denne min Moders Tugt og Maaden, hvorpaa den gaves, har haft for min fremtidige Udvikling, kan ingen sige med Sikkerhed.

Jeg selv tillægger den stor Betydning, og er ikke langt fra at betragte denne Katastrofe som et Vendepunkt. Jeg har derfor ogsaa mange Gange i mit Liv – i mit stille Sind – takket Moder baade for hendes Tugt og for hendes Kærlighed.

Efter at jeg ikke alene selv har faaet Børn, men efter en større Maalestok er bleven Opdrager for andres Børn, er mine Tanker tit vendt tilbage til min Moder og hendes Opdragelse, og jeg vurderer hende meget højt som Opdrager. For det første var hendes eget Eksempel i alle Retnin­ger ulasteligt. Hendes Flid. Ordenssans, Sparsommelighed, husmoderlige Dygtighed og Opofrelse var eksempelløs. Hun var klog og derfor ikke let at narre. Hendes Ro, Besindighed og Selvbeher­skelse var enestaaende. Jeg har aldrig set hende heftig og aldrig hørt et uoverlagt Ord komme over hendes Læber. Hun var dog fjernt fra al Selvretfærdighed, havde et ydmygt Sind; hendes Alvor og Strenghed var derfor parret med Mildhed, og hun undte os gerne alt godt, ogsaa uskyldige Glæder. Paa Grund af alt dette var Moders Formaninger og Advarsler ikke til at komme uden om; de ramte, hvor de skulde, og havde altid en Forbundsfælde i vor egen Samvittighed, der maatte sige Ja og Amen til dem. Som Følge heraf var der i Barnekredsen derhjemme aldrig Tale om Ulydighed eller Opsætsighed.

 

Vor Underkastelse under Forældrene var ubetinget. Jeg siger udtrykkelig "under For­ældrene"; thi skønt Moder var den klogeste og af Karakter betydeligste, stod Forældrene dog altid som en Eenhed for os; vi hørte aldrig Uenighed imellem dem, allermindst om Opdragelse. Har der været saadanne, er de bleven udjævnede i Eenrum.  Moder har sikkert haft megen Indflydelse paa Fader og sandsynligvis i vigtige Spørgsmaal været den ledende. Fader hørte gerne hendes Mening og Raad og var taknemmelig for dem og for den Trøst og Støtte, hun ydede ham under Livets Vanskelig­heder, overfor hvilke Moderhavde den største Bærekraft. Et Eksempel herpaa erindrer jeg: Fader var meget tjenstvillig og kunne daarlig sige Nej. Han imødekom en Mængde Smaakaarsfolks An­mod­ning om Laan; jeg har en Gang set en lille Bog, hvori en Mængde saadanne Poster var optegne­de; det var mest smaasummer under 50; Fader spandt sikkert ikke Silke derved; thi Renter beregne­de han ikke altid. En Gang havde han laant Garver Weitzscke i Holbæk 2000 Rdlr., en efter Faders Forhold stor Sum. Fader stod i Forretningsforbindelse med ham, idet han solgte ham sine Ræve­skind og Hestehuder. Om Fader havde Pant i den gamle Ejendom eller kun i varebeholdningen veed jeg ikke; men Resultatet blev, at W. spillede fallit og der var intet til Dækning af Laanet, saa de 2000 var totalt tabt. Fader tog sig Tabet meget nær og havde svært ved at komme over der; men Moder, der ellers til daglig var den mest paaholdende og nøjeregnende, og som vel nok i dette Tilfælde skønnede, at Fader havde disponeret daarligt, trøstede og beroligede ham paa sin rolige og kærlige Maade.

Det var ikke alene over for sine Børn, at Moder var en udmærket Opdrager; men der udgik - syntes det mig - ligesom en opdragende Kraft fra hende over for alle hendes Omgivelser, Piger, Koner, Slægt, Venner og Naboer, som enten direkte søgte hendes Raad eller mere tilfældigt kom i Samtale med hende. Hendes Betragtninger og Paavirkninger pegede altid fremad og opad mod, hvad der var forstandigt og rigtigt og godt.


De paa de foregaaende Sider refererede Udskejelser fra min Sonnerup-tid har jeg i min senere Virksomhed som Pædagog ofte genkaldt i mine Erindringer og gjort til Genstand for Eftertanke.

Her har vi en Dreng, der i enhver Henseende er opvokset under de lykkeligste Forhold, omgæret af gode Eksempler, kærlig og forstandig Vejledning og Paavirkning fra Forældre og Søskende, en flink Lærer, gode Skolekammerater, slet ingen direkte, ude fra kommende Fristelser, Og alligevel opvokser fra en saadan Drengs Indre i en tidlig Alder Ukrudtsplanter som Løgn, Skulkeri og Rap­seri. Og dog tror jeg, at min medfødte Natur ikke kan betegnes som særlig vanskelig - tværtimod,  snarere som Folk er flest. Altsaa er jeg mest tilbøjelig til at betragte min Drengenatur som et Billede paa den menneskelige (Gennemsnits-) Natur i Almindelighed med dens medfødte, iboende Skrøbe­ligheder.

Om Rapseriernes Syndighed og Strafværdighed havde jeg kun en meget taaget Bevidsthed; Pengene var let tilgængelige; Skillinger var der nok af; ingen savnede dem eller led Skade ved, at jeg tog dem - og Sukkerkringlerne smagte forbistret godt. - saadan tænker jeg om­trent, mit Ræsonnement var; dersom jeg overhovedet har ræsoneret.

Det er ikke for at undskylde mig; - men jeg tror ikke, man skal lægge alt for stor Vægt paa saadanne Rapserier i saa ung en Alder. Men selvfølgelig skal man være glad ved at kunne sætte en Stopper for denne som for andre Udskejelser saa tidlig som muligt, for Vanen Magt er altid farlig.


Det er forklarligt, at Erindringerne om min egen Barndom har gjort mig forstaaende og mildt døm­mende over for andre vildfarende Børn, jeg fik med at gøre, navnlig paa Københavns Kommunes Internat, Disse var ofte udgaaet fra Hjem, hvor social Elendighed var parret med moralsk Forfald, det være sig i Retning af Usædelighed, Drik eller Tyveri. Dertil kom, at de fleste af disse Børn til at begynde med havde været udsatte for Forførelser af Skolekammerater eller konfirmerede unge Vaga­bonder og Vaneforbrydere.

Det er umuligt at drage en Sammenligning her uden at mindes Ordet: "Gaar det saaledes med det grønne Træ, hvordan skal det saa gaa med det tørre?"

Mine Skulkerier m.m. forblev Lærer Bache altsaa uvidende om, og Forholdet mellem ham og mig var godt gennem de 3 Aar; jeg mindes aldrig at have faaet Straf af ham; han tog sig af mig efter Skoletid ved oppe paa Katederet at give mig lidt Undervisning i Tysk.

Jeg formoder, at anhan holdt af mig. I hver Fald gav han mig et Kys, da han tog Afsked med mig efter de 3 Aars Skole­gang.

Et minde der ganske vist mere angaar Broder Henrik en mig, maa vistnok tidsfæstes ved Slutningen af Sonnerup-Perioden og skal derfor omtales her. Under vor Skoletid i Sonnerup var H. af og til noget haard ved mig; jeg mindes, at han en Gang slog mig med Klatretougene, og at de andre Skoledrenge tog mig i Forsvar. Men der var en - ganske vist meget kort - Periode, hvor jeg var ham overlegen i Kræfter, hvilket viste sig en Gang, vi trillede Jord; det var lige efter hans Hjem­komst fra Klouby. Hermed hænger det saaledes sammen.

Mine Forældre vilde gerne paa bedste Maade sørge for deres Børns Opdragelse og Undervisning; men de vilde ogsaa gerne spare saa meget som muligt. Fader havde stor Tiltro til, hvad der stod paa Tryk og skænkede derfor Avisernes* Annoncer stor Tiltro. Saa var der en Gang et meget billigt Tilbud fra en Skolelærer i Klouby v. Kalundborg, jeg tror, han hed Jakobsen, om at tage Drenge i Pension og til Oplærelse. Fade entrerede  og kørte en skønne Dag de mange Mile med Henrik og hans Habundgut, Sengeklæder etc. til Klouby. Hvor længe han blev der, veed jeg ikke bestemt; men det varede vist ikke mere end et Aar.


At det var galt fat dernede, opklaredes under et Feriebesøg i Hjemmet, hvor den Omstændighed, at H. var befængt med Lus, gav Moder anledning til grundig at eksaminere og undersøge ham.

Det viste sig, at han var i betydelig Grad underernæret, og at Behandlingen af Drengene dernede (der var 1 foruden H.) i det hele var under al Kritik. Rigtig mæt blev Drengene kun paa de Dage, de var med ude til Bøndergilder, og ved saadanne Lejligheder provianterede de for længere Tid og gemte Fetalierne i Sengene. Hjemme spiste Drengene for sig selv, og naar Middagsmaden bares gennem det Værelse, hvor de spiste, ind til Mand og Kone, bares Beholderne saa højt, at Drengene ikke kunde se, hvad der var i dem.

Saavidt jeg  erindrer, vendte H. ikke tilbage til Klouby efter denne Ferie; men Fader kørte straks ned og hentede hans Sager. Det var efter denne Sultekur jeg en kort Tid kunde trium­fere over H.; men det har næppe varet længe, før Moders gode, solide og rigelige Kost bragte ham paa Fode igen. Senere kom han en kort Tid - efter Konfirmationen - i Pension hos Lærer Bering i Skibby, hvor jeg var; men her var et godt Madsted.


* Saa langt, som jeg kan huske tilbage, holdtes i mit Hjem "Berlingske Tidende", hvis Føljetoner, saavel Moder som min Søster læste med største Iver og Interesse; de kappedes om at faa Bladet i Hænde, og jeg hørte dem ikke sjældent drøfte Indholdet og den forventede Løsning paa en spændende Intrige. Berl. Tid, indeholdt den Gang som at udkomme.nu talrige Annoncer, og henimod den Tid, da Fader gjorde sin aarlige Københavnsrejse, saa vi ham ofte gøre flittige Udklip af saadanne Salgstil­bud. Fader sparede ingen Ulejlighed med at løbe omkring efter de forskellige Adresser.

 

Om de saaledes gjorte Indkøb var fordelagtige, kan jeg ingen Mening have om. Dog er jeg paa det rene med, at da Fader - ogsaa efter Annonce - i Skindergade købte Møbler til mig som Andenlærer i Rye, gik han godt i Byen. Navnlig var Stolene udmærkede stærke; de eksister vistnok endnu - 49 Aar efter - hos Henriette i Ejby.
Foruden Berl.Tid. holdt Fader "Den danske Bondeven", saa længe dette Organ vedblev at udkomme.


Garverperioden 1858 - 59.


Umiddelbart op til Færgekroen, hvor Overfarten a' 6 skilling pro persona skete til det lige overfor liggende Munkholm ved Eriksholm, hvorfra Vejen førte (ca. 1 Mil) til Holbæk, laa et Garveri, der i tidligere Tid dreves efter en ret stor Maalestok; men som i min Barndom under Garver Schacke vistnok var i Tilbagegang.

Men med Familien Schacke havde vi ikke saa lidt Omgang, og dette førte til - eller var en Følge af - at de to Familier til tider lod deres Børn undervise sammen ved private Lærer.

Schacke staar for mig som en høj Mand med et markeret, uskønt Ansigt med et mørkt, usympatisk Udtryk. Ellers ved jeg intet og mindes intet om ham; men gennem mine Forældre hørte jeg, at han kom daarligt ud af det med Hustruen.


Denne havde været gift før med Stevenius, af hvilket Ægteskab der var to voksne Døtre, jævnaldrende med min Søster, som en Tid undervistes sammen med dem af Schackes Lærer­inde Frk. Reenberg. Af 2.  Ægteskab var der flere Døtre og een Søn Johan Christian Bjerring, der var jævnaldrende med Henrik og mig. Madam Schacke var en Datter af Sognepræst og Professor Bjerring i Vig i Odsherred, der var bekendt for sin gode Latin og sin udmærkede L'hombre, den han ogsaa har dyrket i mine Forældres Hus.


Det var altsaa sammen med Sønnen Johan Christian Bjerring Schacke, at Henrik og jeg skulde undervises, og til at udføre dette Arbejde havde Schackes engageret en halvgammel - jeg antager ca. 40 Aar - teologisk Kandidat, Kofod, som var Bornholmer af Fødsel. Schackes kostede og husede ham, Fader lønnede ham - vistnok med 400 Rdl. om Aaret. Kofod har næppe hverken været noget betydeligt Menneske eller betydelig Pædagog. I hvert  Fald har jeg ikke bevaret det mindste Minde om hans Undervisning eller øvrige Paavirkninger. De paagældende Forældre har heller næppe sat ham synderlig højt, eftersom Forholdet blev af saa kort Varighed. Han var høj, blegnæbet skægløs og havde vist ikke det bedste Helbred. Han spiste megen Kamfer, og jeg har aldrig kendt noget Menneske med en saa udpræget Tilbøjelighed til at bore Fingrene op i Næsen som han; han brugte dertil meste Lillefingeren, og jeg tror ikke, jeg gør ham Uret, naar jeg siger, at samme Finger, som han trak ud af Næsen, stak han derefter ind i Munden - som om han spiste "Bussemændene". Kofod forlovede sig under Opholdet paa Garveriet med den allerede da ikke unge Lærerinde Frk. Reenberg; men heller ikke denne Forbindelse blev af lang Varighed.


Mere end til Skolen - der holdtes i den store Stue til Venstre for den udvendige, høje Dobbeltrappe paa Hovedbygningens Facade - knytter sig mine Erindringer til Garveriet med dets mystiske i Gulvet forsænkede store Kar, hvori Huderne laa til Garvning i lange Tider, med dets Barkmølle drevet af Bækken ved Hjælp af et stort Underfaldshjul, til Garveridammen med Sommer- og Vintersport og maaske allermest til Stranden med daglig Badning, Svømning, Roning, Krabbefangst m.m. Den ualmindelige Naturskønhed ved og omkring Færgekroen og Garveriet, havde vi som Børn ikke videre Sans for. Derimod øvede den saakaldte "Krorende" stor Tiltrækning paa os; det er en forholdsvis dyb Kløft, der strækker sig fra Langtved til Fjorden, og hvis skraa­nin­ger er bevokset med Bøgeskov, medens Bækken snor sig frem langs Bunden, mellem Mængder af store og smaa Sten som forhindringer. Her tilbragte vi om Sommeren vor Middagsfrihed og her byggede vi vore pragtfulde "Løvhytter" af nylig udsprungne Majgrene. - Johan Christian tabte vi tidlig af Syne; hans Søster Anna, der vist er lige gammel med mig, har derimod endnu en god Stil­ling som Overplejemoder paa Ebberødgaard, og en anden Søster Vilhelmine har en lille Haand­ger­ningsskole i Brøndbyvester. Hende er jeg i disse Dage ifærd med som Formand for Københavns Amts Skoleraadsudvalg at faa bevilget en Understøttelse af Skolefonden.


Efter dette Aars Skolegang paa Garveriet kom jeg, 11 Aar gammel til Skibby Skole og var saa - bortset fra Ferierne - borte fra mit Hjem til mit 19. Aar, 1867, da jeg blev Andenlærer i Rye. Jeg har ikke før omtalt den prægtige Kjælke-Sport - Slædekørselen paa Dyrehavens Bakker -, som vi Drenge drev, og som for mit Vedkommende i det væsentligste maa være faldet før min Bortrejse fra Hjemmet.


Minderne herom deler jeg navnlig med Broder Henrik og med vor nære Nabo: Teglbrænderens Jens. Vi havde altid gode Slæder, og vi forstod godt at styre dem, altid med Fød­derne, aldrig som nu med Styrestang, Jens Grejsen i Langtved var vor Slædefabrikant, og Fader leverede os Materialet. Mederne var af Eg, Dubberne og de to Sæder gerne af Ask. De var aldrig skoede med Jern, og det behøvedes heller ikke; thi det haarde gamle Eg blev slidt saa glat og fast, at det gled lige saa let, som en Jernskinne vilde have gjort, og saa slap Træ-Meden  tilmed over de bare Steder og over Jordknolde og Muldvarpeskud lettere end en beslaaet Slæde vilde have gjort.
Vi havde Baner baade paa Elsbjerget, Sandbakken og Dyrehavebakken; paa sidstnævnte Bakke førte en Bane ad en smal Ryg mellem to Lergrave lige ned mod Teglbrænderens Hus - det samme Hus, som Fade og Moder flyttede ind i, efter at Fader havde taget sin Afsked.


Der maate styres godt, Bakken var stejl og Turen spændende; men vi var stolte, naar Slæden tog den sidste Spurt op ad Lergravsfordybningen og svingede lige op foran Huset. Naturligvis væltede vi af og til; men der skete dog ingen Uheld paa denne Bane. Derimod fik vi en Gang vore bedste Slæde Fuldstændig knust paa Elsbjerget. Saavel her som paa de andre Bakker maatte vi jo styre mellem de talrige store Bøgetræer,og vi klarede i Reglen ogsaa Skærene; men her gik det galt - af Uagtsomhed eller fordi vi havde for stærk Fart - jeg veed det ikke, Henrik og jeg sad paa Slæderne, og Jens stod bagpaa. Uden at nogen af os egentlig vidste, hvordan det var gaaet til, fandt vi Slæden knust ved Roden af et Træ, mig omfavnende Træet, Henrik omfavnende mig og Jens Henrik; men ingen af os kom i mindste Maade til Skade.


Skibby-Tiden 1859 - 63.


Jeg har fortalt om Broder Henriks uheldige Anbringelse hos Skolelæreren (Jakobsen) i Klouby ved Kalundborg. Saa var vore Forældre heldigere med min Anbringelse hos Lærerfamilien Bering i Skibby i Horns Herred, 1½ Mil Nord for mit Hjem, hvor forøvrigt ogsaa Henrik tilbragte et halvt Aars Tid efter sin Konfirmation, hovedsagelig for at perfektionere sig i Dansk og Stil. Om det skyldes denne "Efterkur" eller hans øvrige Skolegang eller - hvad der maaske er det sandsynligste - hans egene Anlæg, veed jeg ikke; men Faktum er, at hans Haandskrift og Retskrivning blev lige fortrinlige og langt bedre, end man kunde vente ifølge hans spredte  og ikke særlig udmærkede Skoleundervisning. Jeg erindrer ogsaa, at han af Grev F.C.R. Scheel, der selv skrev en udmærket og meget karakteristisk Haand. betroedes til at skrive det Dokument, som omkring 1870 blev nedlagt i Grundstenen til det nybyggede Ryegaard Slot.


Skønt Skibby kun laa 1½ Mil fra Ryegaars, var der dog en stor Forskel paa Bonde­standens Levefod og sociale Stilling paa de to Egne, hvilket vel nærmest havde sin Grund i, at Bøn­derne i Skibby og Omegn gennem­gaa­ende var Selvejere, hvilket vistnok skyldtes den ogsaa paa andre Maader (Plantningen om Bøndergaardene) af Egnen fortjente Gehejmeraad N.A. Holten til Lindegaarden og Krabbesholm, hvis Enke endnu boede paa Lindegaarden (C.F. Bricka VIII 66), medens Bønderne paa Ryegaards Gods paa den Tid saa godt som udelukkende var Fæstere og gennemgaaende sad smaat i det.

Jeg bed hurtig Mærke i, at medens Traktementet ved Bøndergilderne (Barslerl, Begra­velser, Bryllupper) paa min Fødeegn var Risengrød spist af store fælles Lerfade med et Smørhul i Midten, hvori hele den nærmeste Kreds dyppede, og saa Klipfisk, fik man i Skibbyegnen Sagosup­pe, serveret paa Tallerkner, flere slags Stege og til Dessert forskellige Kager, navnlig Lagkager, dertil Sherry eller Gin. Ogsaa klædedrag­ten stod adskillige Grader over min Fødeegns, hvad Stof og Snit angaar, og Bønderpigerne havde ret almindelig begyndt at kaste ”Hovedtøjet”. Ogsaa Bygnin­gerne var bedre med almindelig anvendelse af Grundmur, Gibslofter og Oliemalede Vægge.

Skibby var allerede den gang en stor og statelig Landsby med Præstegaard, Lægebolig, Købmands­forretning, Kro og en anselig grundmuret gul skolebygning, mange Gaard med veltilplantede Haver.


Skolen laa lige ved Landevejen med en veltilplante Have mellem denne og Huset.

Paa modsat Side af Landevejen det store Gadekær og bag dette Gaardejerne Jens Carlsens og Lars Rasmus­sens store Haver med mange Træer. Ved Skolebygningens Nordre Gavl laa en forholdsvis lille, trekantet Gymnastik- og Legeplads, fra hvilken en Laage førte ind til en for offentlig færdsel tværs over Kirkegaarden tilgængelig Gangsti. Selve Skolebygningen dannede i hele sin Længde den vestlige Grænse for Kikegaarden, til hvilken Bygningens til den Side lavtsid­dende Vinduer vendte ud. Ved Skolens søndre Gavl var en lille brolagt Gaard og syd for denne under ret Vinkel med Hoved­bygningen et ret rummelig Bindingsværks Udhus med Kælder.

I dettes mod Gaden vendende gavl var indrettet et par Værelser, som til forskellige Tider anvendtes af forskellige Familiers Med­lem­mer, mest til Sovekammer. Syd for Udhuset strækker sig Urte- og Frughaven hen til Naboens Skomagerens Have, hvortil Grænsen dannes af en stor Nøddehæk.


Skolebygningens Hovedindgang var midt paa Facaden og førte ind til Børnenes For­stue, hvorfra man t.V. kom ind i den store Skolestue, t.H. ind i Familiens mindre Entré, og lige ud førte en Dør, tror jeg nok, ind til Køkkenet. Fra Familiens Entré kom man ind i en stor 2 Fags, state­lig velmøbleret lys og venlig Dagligstue med Fortepiano. Fra denne kom man ind i en rummelig Spisestue med Vinduer mod Kirkegaarden. Her stod bag et stort rundt Spisebord en Slags Sofapuf, der kunde trækkes ud til en bred Seng, i hvilken Hr. og Fru Bering i nogle af Aarene under mit Ophold i Skibby sov (til en anden Tid havde de Sovekammer ovre i Udhuset). Nord for Spisestuen, ogsaa med Vinduer ud mod Kirkegaarden laa Sovekammeret, hvor Husets Bedstemoder og Døtrene sov. Om der imellem dette og Køkkenet var endnu et lille Værelse, husker jeg ikke.
I Loftsetagen var der et godt Værelse i den søndre Gavl; her boede Guvernanten, og hun holdt Skole enten der eller i Spisestuen; i hvert Fald læste vi Lektier her. I den modsatte Gavl indrettedes i min Tid 2 Værelser, begge smaa; det ene var Pigens; det andet havde Sofus Olsen og jeg en Tid til Sove­kammer. Jeg husker disse Værelser grant, fordi de var opført af et Bygningsmateriale, som jeg hver­ken før eller senere har set anvendt: Lette "Skæretørv" sammenføjet som Mursten med alm. Kalk­mørtel. Da Tørvene var uregelrette, blev Væggene det ogsaa; de bølgeformede Flader var dog betrukne med Tapet, hvilket vi daarligt kunde dy os for at gennembore for at komme ind til de interessante Tørv.


Jeg kommer nu til Beboerne og skal da først omtale Læreren Jens Anders Bering, der var en langt betydeligere Mand, end jeg den Gang vidste af, og hvad jeg her først meddeler om ham, har jeg dels fra Brickas biografiske Leksikon dels fra Berings i 1862 hos Gad udkomne Bog:  Den christelige Almueskole i Danmark og den Reformbevægelse før og nu". Denne bog forærede han mig ved dens Fremkomst og tilegnede mig den ved følgende Ord paa forreste Blad: "Til min kjære Elev, i Haabet den vordende Skolelærer, Emil Rolsted, venligst af Bering!; men det er først i min modnere Alder, jeg med Interesse har studeret denne Bog.


Ifølge Bricckas biografiske Leksikon blev B. født d. 7/3.1812 som Søn af Skolelærer i Maarup, Randers Amt, Rasmus Andersen, dimitteret 1831 fra Lyngby Seminarium. Han var i 2. Aar Huslærer, blev derefter Almueskolelærer i Stavstrup til 1840, i Viby v. Aarhus til 1855 og i Skibby i Horns Herred til sin Død, 29/11.72 B. var fra 1836 en af Førerne for den Bevægelse blandt Lærer­ne, der ved Petitioner til Stænderne og ved Forhandlinger i Pressen og paa Skolemøder søgte at frem­kalde en Reform af Almueskolevæsenet, dog med Bevarelse af Skolens Forbindelse med Stat og Kirke. Foruden talrige Bladartikler forfattede B. 1844 en Beskrivelse over Jyllands og 1859 en almindelig Beskrivelse over Landsbyskolernes Embeder i Danmark, den sidste ledsaget af Persona­lia over alle de ansatte Lærere.


Bering var altsaa ved min Ankomst til Skibby 47 Aar, en lidt firskaaren Mand af Mid­del­højde med blond, blødt, frit opstrøget Haar, blondt Kindskæg, ellers glatbarberet; Ansigtet uden Rødmen i Forhold til Alderen noget markeret;  Øjnene lyse og livlige. Bering var, maalt med Datid­ens Gennemsnitsmaal for Lærerdannelse, en i Henseende til Sproget, Kundskaber, Interesser og ydre Optræden ualmindelig dannet Mand, sikkert i Stand til at færdes i alle Kredse uden Anstød. Han var i Besiddelse af en sund Ærgerrighed og bestræbte sig med Held for at være Gentleman baade i det ydre og i det indre. Han havde en god Skrædder i København, og saavel Stof som Snit var altid dadelfrit. Familien bestod af hans Hustru, en køn, forstandig, maaske lidt smaatskaaren Kone, der med Orden og Smag holdt sit pæne Hus i ulastelig Stand; dennes Moder, Enkefru Lassen var vel omkring 70 Aar, men rask og rørig, livlig og energisk, Hun forstod godt at sætte sig i Respekt hos os Drenge, og naar vi hørte Bedstemoders Stok nærme sig (hun var halt og gik altid med stok), var vi altid manerlige. Hende var Husholdningen i det væsentligste betroet og vi betrag­tede hende ikke uden Grund som vor "Madmor", og som saadan var vi veltilfreds med hende; thi Maden var altid rigelig og god, og mangen ekstra "Skalk" (d.v.s. "Endeskive") stak hun ud til os mellem Aar og Dag.
Der var 3 Børn: en voksen, vel 17-18 aarig Datter Caroline, køn, lady-like og elskværdig, men vist­nok ikke videre begaver; Sønnen Peter var c. 14 Aar og Familiens yngste, Datteren Hanne, der var jævnaldrende med mig. Dertil kom en 12-13-aarig Pensionær Conrad Vallentin, en velhavende Gros­serers Søn fra Odense, en køn og fin Dreng, som vi gennemgaaende kom godt ud af det med, skønt der maaske nok var nogen Vanskeligheder ved ham. Senere, efter at Conrad var rejst, kom dertil som Pensionær Sofus Olsen, en Søn af den første Hofbager Olsen i Store Strandstræde 10, København.

 

Jeg vil med det samme nævne, hvad der senere er bleven af disse mine Husfæller i Skibby.

Fru Bering overlevede sin Mand i mange Aar, blev vistnok op imod 80 Aar og boede til sin Død sammen med den ugifte Datter Hanne, der med Uddannelse som Privatlærerinde (Frk. Quistgaards Institut) havde opnaaet en Stilling som Kommunelærerinde i Taarbæk, hvorfra hun for et Par Aar siden afgik med en Pension af 1100 Kroner. Hun lever endnu (14/2.17).

Caroline indgik et vistnok meget lykkeligt Ægteskab med Dampskibsekspeditør Gundel, med hvem hun vistnok havde en Søn og Datter. Caroline overlevede sin Mand nogle Aar og er selv afgaaet ved Døden i 1915. Peter var en ganske godmodig, omgængelig og fornøjelig Dreng, altid parat til en rask Drengestreng; men han havde næppe nogen videre grundfæstet Karak­ter og besad heller ikke Evner og Energi nok til at tilfredsstille Faderens Ønske om at bringe det til noget ad boglig vej. Hans Lyst gik i praktisk Retning og han fik saa Lov til at følge denne ved at søge Uddannelse som praktisk Forstmand, hvilket skete paa Jægerspris Skovdistrikt under Skov­rider Wellendorf. Jeg tabte ham tidligt af Syne, men veed, at han opnaaede en Skovfogedplads under Grevskabet Bregentved, hvor han dog nok heller ikke havde videre Fremgang; jeg veed ikke, om han endnu lever.

Conrad Vallentin var vel i Skibby en 2-3 Aar, men blev dog, saavidt jeg erindrer, ikke konfirmeret der. Jeg veed ikke  andet om den velbegavede unge Mand, end at han forfaldt til Drik, udvandrede til Amerika, hvor han afgik ved Døden i en ung Alder. Med Sofus Olsen derimod beva­re­de jeg Kammerat- og Venskabsforholdet gennem hele Livet lige til hans Død d. 7.Maj. 1914, som Bagermester i St. Pederstræde Nr.29, en Forretning han havde oparbejdet og været Indehaver af lige fra sin tidlige Ungdom (22-23-Aars Alderen).


Undervisningen var ordnet paa den Maade, at vi Pensionærer, Berings egne Børn og Gaardejer Lars Poulsens 2 Børn, Karen og Laurits undervistes af Bering selv i Religion og Dansk, det første Fag sammen med Almueskolens ældste Klasse, Dansk i særlige Timer. Han var en dygtig Lærer i begge Fag. Jeg bevarede et blivende Indtryk af ham som tilforladelig Religionslærer, der i Undervisningen gav sig selv og ikke gav sig ud for at være kommen videre frem, end han virkelig var. Jeg mindes ogsaa, at han stundom ved Indledningen eller Afslutningen af Læremøder holdt smaa opbyggelige Taler, der vidnede om ærlig Tro og alvorlig Stræben. I dansk Stil gav han os et godt Grundlag, der for mit Vedkommende ikke var uden blivende Betydning.


I alle de alm. Skolefag samt i Tysk, Engelsk, Tegning og Naturhistorie undervistes vi af Guvernanten, og denne Undervisning var sandsynligvis hverken værre eller bedre en den, saa­dan­ne Damer paa den Tid formaaede at præstere. Naar Resultaterne nu syntes mig temmelig tarve­lige, er det maaske tildels, fordi jeg er tilbøjelig til at maale dem med den sener pædagogiske Maa­le­s­tok. Vi havde i Løbet af de 4 Aar (59-63) vistnok 3 Lærerinder, men kun i Frk. G. Lewerentzen bevarer jeg Erindringen om et kærligt Menneske med et lyst og mildt Sind; hun var elsket og skattet af hele Familien, og stor og almindelig var Sorgen, da hun pludselig afgik ved Døden, vistnok af Tyfus eller en anden farlig Sygdom. Hvad der ved dette Dødsfald stærkest prægede sig i min Erin­dring var den Maade, hvorpaa den afdødes Moder bar denne sorg. Hun var en i smaa Kaar siddende Bagerenke fra København, og Georgine var hendes eneste Barn. Jeg havde tidligere sammen med Datteren besøgt hende i København og blandt andet være med dem i Varto Kirke og hørt Biskop Grundtvig, af hvem de begge var stærkt paavirket. Den gamle Kone var saa endelig gennemtrængt af Troen paa, at alle Ting tjente dem tilgode, som elske Gud, og bar sit store Tab med en saa røren­de næsten glad Gudhengivenhed, at hun, der selv skulde synes at trænge saa haardt til Trøst, endog havde Kraft og Kærlighed til at trøste andre. Denne Begivenhed er bleven mig en uforglemmelig Paamindelse om, at hvor Gud lægger en Byrde paa sine Børn, der giver han ogsaa Kraft til at bære den.

Større Betydning for mig end selve Undervisningen havde maaske det daglige Samliv med den dannede Familie, der med Interesse omfattede Dagens og Aarets Begivenheder i Politik, Litteratur og Religion. Bering, der utvivlsomt hørte til det nationalliberale Parti, endskønt han ikke gav sig af med praktisk Politik, holdt foruden Skole- og Ugeblade "Dagbladet", redigeret af Bille og "Fædrelandet". redigeret af Ploug, og han var altid parat til at optage en Diskussion om Skole- polit­iske eller litterære Spørgsmaal med Kolleger eller andre tilfældige Gæster, især med den nærboende livlige og elskværdige Doktor Gundel, der gerne kiggede indenfor flere Gange om Ugen.
Bering var medlem af en Læsekreds, og om Aftenen, især i Frk. Lewerentzens Tid, læstes jævnlig højt af ældre eller nyere æstetisk Litteratur, efter Læsningen blev Bøgernes Indhold diskuteret, ofte livlig og varmt. Det var dog kun undtagelsesvis, at vi Børn var Tilhørere; vi havde jo vore Lektier at passe. Egentlig Selskabelighed var der ikke meget af; de nærmeste Kolleger samledes en Gang imellem til en L´hombre, Musik eller Passiar.


Undervisningen gik fredelig og godt saavel hos Bering som hos Lærerinden, og jeg mindes ikke i Skibby at have faaet korporlig Straf enten for Dovenskab eller for Optøjer; vi havde alle god Respekt for Bering og en Trussel fra Lærerinden om at tilkalde ham, naar vi gjorde hende Helvede hedt, øvede i Reglen den forønskede Virkning.

I Fritiden kom vi som Regel udmærket godt ud af det; vel var et Slagsmaal ikke ude­luk­ket, og Conrad kunde til Tider være heftig og voldsom; en Gang kastede han saaledes en stor Brosten ned i en mørk Kælderhals, hvor han vidste, at et Par af os havde skjult sig. Men det er alde­les overvejende kun glade Minder, der knytter sig til vore muntre Lege med Hus, Have, Kirkegaard og Gade som Legeplads. Ofte forlagdes Legepladsen hen til vore Kammerater hos Gaardejer Lars Poulsen, i hvis store Udhus og Have det gik lystigt til; ofte var vi ligefrem indbudte og blev da over­daadig beværtede af de elskværdige og gæstfri Folk, der begge staar ganske levende for mig endnu.


I Slagtetiden var vi til prægtige Pølsegilder, og hvis jeg ikke tager fejl, smagte jeg der for første og vistnok sidste Gang Blodpølser, hvor Indmaden var stoppet i skindet af Gaase-Halse. Som foran nævnt maatte Kirkegaarden, ja selv Klokketaarnet og Loftet over Kirken, holde for som Legeplads eller som Gemmested. Jeg mindes saaledes at have opbevaret Nødder, indsamlet i Sko­ven ved Svanholm, mellem Muren og Taget paa Kirkeloftet. I over en Maaned - medens den gamle Klokker haltede efter at have hugget sig i Benet med en Le - fungerede jeg som Klokker hver Aften, og det var aldrig med Ængstelse, at jeg i Skumringen færdedes alene i Taarnet.

 

Et uhyggeligt Minde, som jeg havde svært ved at faa rystet af mig, knytter sig til vor Færden paa Kirkegaarden. Vi var bestandig interesserede Tilskuere, stundom Medarbejdere, naar der blev gra­vet nye Grave, thi de jævnlig fremdragne Menneskeknogler eller Stumper af gamle Kister havde en mystisk-uhyggelig Tiltrækning paa os. En Gang blev der kastet et helt Kranium op med paasid­den­de sammenfiltrede Haarmasser. I Kaadhed tog Berings Peter en stor Tot haar og vilde anbringe den paa min Hals. Med et Skrig søgte jeg at undløbe, og nu gik det over Stok og Sten, jeg skrigende foran og Peter med Haartotten bagefter, indtil det lykkedes ham at indhente mig og anbringe Haare­ne paa min Skulder. Nervøs, forskræmt, som jeg var, turde jeg ikke selv fjerne Haarene men fortsat­te mit vilde Løb, brølende og stadig skævende til Haartotten. Peter blev nu selv ængstelig for at være gaaet for vidt, satte efter mig og naaede tilsidst at faa Haarene af mig, men længe efter kunde jeg ikke beherske mig eller lade være med, med Rædsel i Blikket at skotte til den ulykkelige Skul­der, Kort efter skulde vi have Time med Bering, og da denne af mit forgrædte og forskræmte Udse­ende, kunde slutte, at der var noget galt, maatte Peter gaa til Bekendelse og undgik ikke en Dragt Prygl for sin raa Sport.


I den Periode, da Peter, Conrad og jeg (maaske ogsaa Henrik) havde Sove- og Læse­stue i Udhusgavlen, havde vi der en mere ukontrolleret Tumleplads for vor Spilopper. Om Sønda­gen tog vi os en længere Skraber derovre, og det var svært at faa os op. En Morgen drev vi det saa vidt, at Pigen Grete, som virkelig eller fingeret Udsending fra Bering kom hæsblæsende over højt raabende: "Pæder og Ku-unrad, I maa skynde Jer op! Degnen han er saa gal, saa gal".  Naar der var Højvande i Portemonæerne, skillingede vi sammen til "en Gang Sukkerkringler", som jeg i Reglen maatte hent hjem fra Bager Carlsen; var der mange, trak jeg dem paa en Snor og bar dem saaledes hjem i Trumf, svingende dem lystig over Hovedet. Om Sommeren gik Ekspeditionerne til den modsatte Side, ind i Maren Skomagers Have, hvor vi altid fik mange Æbler for faa Skillinger.
Det nedfaldne fik vi tilmed gratis - med eller uden Forlov - der var ingen anden Hegn mellem Haverne end den før omtalte Nøddehæk, der tilmed havde en officiel Gennemgang.


22/1.1918

Efter at dette Manuskript har henligget urørt i omtrent et Aar, tager jeg nu atter lidt fat, tilskyndet dertil af nogle af Børnene; endog Ejgil i Canada, hvem jeg lejlighedsvis havde fortalt, at jeg, naar jeg havde Tid tilovers, anvendte den til at sysle med mine Barndomserindringer, opfordre­de mig kraftigt til at føre Skildringen helt op til Nutiden. Da det jo nærmest er med Tanke paa Bør­nene, at jeg har begynder disse optegnelser, vil jeg altsaa nu tage fat igen; men hvis jeg virkelig skal gøre mig haab om at naa Enden, bliver jeg vist nødt til at snævre Skildringernes Bredde betydeligt ind. Skulde jeg saa endda ikke blive færdig, gaar mine Efterkommere ikke derfor tabt af meget. Det er jo kun et jævnt almindeligt Dusinmenneske, der skildrer et lige saa jævnt - roligt fremskridende, men lykkeligt Levnedsløb.


I Vinteren 1862-93 gik jeg tillige med Hanne Bering til Konfirmationsforberedelse hos Sognepræst Storck i Skibby. Denne - som var Fader til den endnu levende Arkitekt H.B. Storck - var allerede den Gang en ældre Mand (f.1797 + 1880); han staar for mig som en ret stor, svær Mand med rundt rødmosset Ansigt hans Forkyndelse i Kirken var vistnok temmelig tør, og der var sjældent ret mange i Kirken.  Ogsaa han Konfirmationsundervisning var tør moraliserende;  jeg mindes egentlig kun hans Advarsler mod Drik og Usædelighed. Brændevinens Navn qua vit forslog han forandret til aqua mort, og Konfirmandinderne lagde han paa Sinde, at en Pige, der havde født et Barn, var ikke mere estimeret og havde tabt sine Chancer for Livet. Christendommens Midtpunkt stod han vist ret fjernt, og om nogen egentlig Paavirkning eller Hjælp til at blive ført ind i Christen­dommens Rigdom og Herlighed var der ikke Tale. Efter Konfirmationen og Altergang, efter hvilken sidste jeg med Bering og Familie var til Middag hos Præstens, rejste jeg hjem til Bondhus.


Naar henses til de 4 lykkelige Aar, jeg tilbragte i Skibby Skole, og til den Taknem­me­lighedsgæld, hvori jeg virkelig følte mig til min kære Lærer Bering saa vel som til hele Familien, kunde man vente, at jeg havde bevaret Forbindelsen med Familien paa en varmere og livligere Maade, end Tilfældet blev. Grunden kan vel have være den, at jeg ved at rejse til Amager og senere til Jonstrup blev saa langt fjærnet fra Skibby, at Besøgene ifølge Sagens Natur maatte blive sjældne; men selv efter at jeg var kommet til Rye som 2. Lærer, blev Besøgene ikke meget hyppigere. Maa­ske skyldes det ogsaa en vis Tilbageholdenhed fra min Side overfor Husets yngste Datter. I Konfir­mationstiden havde Hanne og jeg - som saa mange Børn i den Alder - en vis faible for hinanden, og vi vedligeholdt ogsaa i et Par Aar, tror jeg, en meget venskabelig Korrespondance; men jeg beva­rede dog som sagt en vis Tilbageholdenhed - enten fordi jeg følte mig alt for grøn til at indlade mig i et virkeligt Kærlighedsforhold, eller fordi jeg følte, at der ikke var tilstrækkelig Grundlag for et saadant Forhold. Fra Berings Død 1872 ophørte Forbindelsen saa at sige ganske, idet jeg dog senere i Livet nogle Gange har truffet sammen med Hanne i min Ven Sofus Olsens Hus, mens denne laa paa Landet i Klampenborg, og hun var Lærerinde i Taarbæk.


Til Erindringerne fra Skibbytiden hører ogsaa mine Hjemture fra Lørdag Eftermiddag til Mandag Morgen, hvilke foregik som Regel hver 14. Dag, og ved hvilke jeg jævnlig havde Ledsa­gelse af en eller flere Kammerater, som altid modtoges med Gæstfrihed af de Gamle i Bondhus. Baade Peter og Konrad har været med mig; men oftest var Sofus Olsen min Ledsager; ham var jeg jo ogsaa i længst Tid sammen med.


Jeg mindes en Fastelavn, hvor vi indesneede i Bondhus, og hvor vi fordrev Tiden med Kortspil, navnlig Firkort, om Aftenen, Slædekørsel og Tumlen i Sneen om Dagen. Vi gik altid hele Vejen hjem; men Mandag Morgen blev vi kørt paavej, i Reglen til Krabbesholm. Disse ture var en kærkommen Afbrydelse paa Skolelivet, skønt jeg ofte drillede Sofus ved at løbe fra ham tværs over Pløjejorderne, hvor han med sine korte Ben ikke kunde vinde med, saa satte han megen Pris paa Turene og gjorde Gengæld ved i Ferierne af og til at tage mig med ind til det store, rige Bagerhus i St. Strandstræde 10, hvor vi ogsaa havde glade Dage sammen. En Fest var det for alle i Skibby Skole, naar Hofbager Olsen kom paa besøg, i Reglen med eget Køretøj lige fra København og med de kendte langstrakte firkantede Sukatkasser fyldte med herligt Bagværk af alle Slags. Olsen var den Gang en Mand i sin bedste Alder, altsaa jævnaldrende med Bering, og det var en Fornøjelse at se, hvor udmærket de to Mænd kom ud af det sammen. Olsen var em høj, anselig smuk Mand, uden Skæg med bølgende lyst graanende Haar, en streng Mand i sin Forretning og som Husfader, men livlig, fornøjelig og udrustet med et godt Humør; han var en god Ven af Gl. H.C. Lumby, med hvem han vist godt kunde slaa en Basseralle.

Fra Skibby skole med læreren Jens Bering ved skoleklassen..

Jonstrup Seminarium set fra syd 1858 - 1881

Jonstrup Seminarium

Paa Amager 1863 - 64.

Allerede længe før jeg blev konfirmeret, havde mine Forældre drøftet Spørgsmaalet om at faa mig gjort til Skolemester. De havde jo to Lærere, en til hver side - der begge sad i gode Embeder og sad - som man siger, lunt og godt i det; det var Stillinger, der socialt set var ligestillede med deres egen, og Uddannelsen til Stillingen var overkommelig, saa det var i og for sig naturligt, at de gode gamle Forældre søgte at faa en af deres 4 Drenge forsørget af den Vej.


Bering, som selv med Liv og Sjæl gik op i sit Kald, og som i en Menneskealder med Begejstring havde kæmpet for sin Stands sociale og aandelige Fremgang, bestyrkede mig i at blive Lærer, og jeg selv havde intet derimod. Kort efter min konfirmation i 15 Aars Alderen blev jeg derfor sendt til Lærer J. Chr. I. Brasch i Tømmerup-Ullerup Skole. c. 1 Mil ude paa Amager, ikke lang fra Kongelunden. Hvem der m.H.t. denne Anbringelse var mine Forældres Raadgiver, eller hvem der havde givet Anvisning paa Hr. Brasch, ved jeg intet om, men Manden og Stedet var godt nok. Brasch var den Gang en Mand i sin bedste Alder (47 Aar),  havde fra 1847-53 været Semina­rielærer (Skrivning og Gymnastik) ved Jonstrup og var 1853 kommet til det vistnok ret gode Embede paa Amager.


Brasch var en ganske køn firskaaren Mand af Middelstørrelse med stærkt, blond, bølget Haar og kort Kindskæg rundt om det glatbarberede Ansigt. Han var en energisk, viljestærk Mand, der forstod at holde paa sin Ret og nok kunde være stridbar, naar nogen gik ham for nær. Men han var opofrende over for sine Venner og dem, der trængte til hans Hjælp og var altid parat til at gaa i Il­den for dem uden Hensyn til egne Interesser. Hans Hustru, født Delcomyn, var 13 Aar ældre end han og havde 4 voksne Børn af første Ægteskab, af hvilke jeg kun lærte at kende Købmand Møller i Dragør. Hun var en dannet, elskværdig og godlidende, men noget svagelig Kone, der i alle Maader sørgede godt for os unge Mennesker. Foruden mig blev nemlig en Lærersøn fra Stevns, Holm, og en Gaardmandssøn fra Hollænderfælled, Hans Jacobsen, forberedt til Seminariet af B. Medens Jacobsen og jeg i sin Tid med Glans bestod Optagelsesprøven paa Jonstrup, kneb det for Hans at slippe igennem, og ved den første Juleeksamen paa Seminariet opnaaede han det hidtil uovertrufne Resultat i negativ Retning af minus 17 points; hermed var hans seminaristiske Løbebane afsluttet; men det forhindrede ham ikke i at blive en ganske dygtig Mejerist og senere Politibetjent i Køge.


 Det daarlige Resultat for Holms Vedkommende kan ikke lægges Brasch til Last; thi han forberedte os, som den Slider han var, med Iver og Dygtighed. Han skrev en nydelig Haand, var en dygtig Stilist og havde vistnok i det hele gode Kundskaber, skønt han paa den Tid ikke læste meget. Hans Hovedinteresse udenfor Skolen laa i Haven. Selve Skolelodden havde han forpagtet, men forinden lagt noget af den ind under Haven, saa denne var meget stor, vistnok over en Tønde Land.

Den var hyggelig, veltilplantet, forsynet med Læbælter og frembød alle Slags gode Sager; Træfrugt, Buskfrugt, Urter; det var dog kun en ringe Del, der solgtes; men meget foræredes bort, og Fru Brasches Syltekrukker var vel forsynede. B. sled i Haven som en Arbejdsmand; han var meget stærk og tillige nævenyttig, saa han kunde lave omtrent, hvad det skulde være; egenhændig opførte han - ogsaa hvad Murerarbejdet angik - et temmelig stort Drivhus, hvori trivedes dejlig Vin og mange Blomster.

Haven var et kært Opholdssted for os; i Drivhuset sad jeg ofte Foraar og Efteraar og læste. Vi unge hjalp stundom B. lidt med Haven; anden Hjælp mindes jeg ikke, han havde.

Af Husfællerne maa jeg endnu nævne Plejedatteren Hanne, der var lidt yngre end vi andre, og som senere blev gifte med Jacobsen, der allerede for mange Aar siden døde som Lærer i Glostrup, og efter hvem hun vistnok endnu lever som Enke uden Børn. Og saa gjorde jeg her i Huset for første Gang Bekendtskab med en Idiot, tilmed en rigtig fuldblods:  Det bar Aksel  Augu­sti­nus, en Søn af den rige Fabrikant A. paa Amagerbrogade. Han var vel en 15-16 Aar, nærmest en Kretin-Type, kort, tyk, klodset, med rødrandede kirtelsvage Øjne oppustet rødt Ansigt med glans­fuld, tyk, uelastisk Hud, Sproget fattigt og urent, Karakteren i det hele godmodig. Han havde en mærkelig Passion, som jeg ikke senere har truffet paa:  Han var lysten efter at klemme Folks store Taa mellem sine Fingre. "Rojsted, maa Aksel føle Din store Taaj" hed det ofte, naar vi var sammen; naar jeg saa føjede ham og han tog Skoen af, knælede han ned, fattede Taaen mellem begge sine Tommel- og Pegefingre og klemte lidenskabelig til af al sin Kraft og med synlig Velbehag.


Som alle Lærerfamilier paa Landet paa den Tid blev ogsaa Brasch's budt med til Bøndernes selskabelige Sammenkomster, og gæstfri som Amagerne er, blev vi unge Mennesker som oftest bedt med. Saavel herigennem som ved den jævnlige Omgang med Jacobsens Forældre og Søskende og andre Naboer og ved af og til at køre med dem til og fra Hovedstaden lærte jeg Amagerne at kende som yderst flittige, morgenduelige Mennesker, der Dagen igennem enten sysle­de paa Marken med deres Køkkenurter eller i den tidlige Morgenstund kører deres svulmende Læs til Torvet i København eller rundt omkring i Byens Gader, fra Grøntbutik til Grøntbutik, hvor de har deres faste Kunder. De er som allerede sagt meget gæstfri og dertil omgængelige, venligtsindede og tjenstvillige. Kaffekedlen staar altid paa Ilden, og naar en Amager ikke har faaet 7 Gange Kaffe, synes han ikke, Dagen har været god.

Deres daglige Forbindelse med København og deres Omflakken i Byen til alle deres Handelsforbindelser fremmer formentlig denne evindelige Kaffedrikken. Den samme daglige Om­gang med Københavnerne er muligvis heller ikke uden Indflydelse paa Amagernes høflige Væsen og omgængelige Sind. Men trods denne Omgang holdt Amagerkvinderne - Koner som Piger - endnu paa den Tid ubrødelig fast ved deres Nationaldragt Deres Udtale er vel nok i nogen Grad paavirket af den københavnske; men alligevel var der ved Amagernes Udtale er særegent Tonefald, som er vanskelig at karakterisere.


Under mit Ophold paa Amager faldt Frederik d.7des Død og Krigens Udbrud. Da Kongens Lig paa Dampskibet Slesvig førtes fra Lyksborg Slot, hvor han døde, til København, var vi unge taget til Hovedstaden for at overvære Indsejlingen, der foregik om Aftenen. Vi fandt en god Opstillingsplads paa nogle Bræddestabler langs Havnen, og det var et højtideligt, stemningsbe­væget Øjeblik, da Skibet, paa hvilket der brændte Fakler, og Gardere med Bjørneskindshuer stod Vagt, gled langsomt og højtidelig frem gennem Havnen i den mørke, stille Efteraarsaften til Lyden af Koraler fra et Hornorkester ombord. Mindre heldig var vi, da vi nogle Dage senere skulde ind og se Kongen ligge paa "castrum doloris" paa Chr.borg Slot. Adgangen for Publikum skete fra Marmor­broen v. Fr.holms Kanal, og vi var af Politiet inddelt i Hold langs hen ad Buegangen tilhøjre; men Avancementet forekom det store Publikum for langsomt, og lige med eet brød dette Afspærringen ved Portalen og langs med Buegangen og styrtede tværs over Ridebanen over mod Kolonnaden, hvor Opgangen til Slottet var.


Politiet, forstærket med Borgervæbningen, fik dog her trukket en ny Afspærring og masede med opløftede Geværkolber Publikum tilbage under Skrigen og Klagen; under det voldsom­me Pres blev jeg med opløftede Hænder baaret af Omgivelsernes Tryk en 10-15 Alen uden at røre Jorden med Fødderne. Vi og Folkemassen mærkede imidlertid, at det var Alvor og søgte uvilkaarlig tilbage henimod Udgangen og slap da nogenlunde helskindede ud af Sværmen og traskede saa hjem ad Amager til - men uden at have faaet nogen castrum doloris at se.

Af Vinterfornøjelser mindes jeg, at vi ofte løb paa Skøjter paa Kalvebod Strand, stundom helt ind til København; Sporten var ufarlig, da vi stadig holdt os paa det meget udstrakte Lavvand.


Brasch blev 1876 Førstelærer og Inspektør ved Sundbyøster Skole og havde Aaret i Forvejen giftet sig, atter med en Enke, denne Gang en med 2 Børn. Jeg holdt ikke Forbindelsen vedlige med ham; men jeg veed, at hans Alderdom var ret kummerlig og Ægteskabet ikke Lykke­ligt; jeg besøgte ham under hans sidste Sygdom, og da græd han sine modige Taarer, nervøst ned­brudt som han var. - Ogsaa min forrige Lærer Bering besøgte jeg paa hans Dødsleje (Kræft); ogsaa han var grædende. Det var to sørgelige Besøg, der gjorde dybt Indtryk paa mig.


Jonstrup-Tiden 1864-67.


Den Periode, i hvilken min Seminarietid faldt, var en god Tid for Seminariet. Tilgan­gen var stærk; der mødte ofte dobbelt saa mange til de aarlige Optagelsesprøver, som Seminariet kunde modtage; dette kunde derfor ved at skærpe sine Fordringer og vrage de mindre dygtige sikre sig en flink Besætning af Elever. De aarlige Afgangseksaminer i dette Tidsrum viste derfor ogsaa udmærkede Resultater, og en stor Stab af dygtige, kundskabsrige Lærere spredtes over Landet. Naar jeg her nævner Navnene paa en Del af de mere bekendte Mænd, der i disse Aar udgik fra Jonstrup, maa jeg straks tilføje, at der sikkert er et langt større Tal, som fuldtud staar Maal med de nævnte, og som, om end i mindre fremskudte Stillinger, udfører et lige saa fortjenstfuldt Arbejde Landet over.


 Forhv. Skoledirektør, Etatsraad Joakim Larsen
 Skoleinspektør, Redaktør af Nationt. L. Wiggers.
            "    R.C. Lassen København
            "    A. Nissen,         "
            "    Emil Larsen,         "
            "    Boye Jensen         "
            "  senere  Viceskoledirektør H.K.V. Rolsted , København.
            "     H.E. Saul, Næstved
     Kr. Kroman, Prof, i Filosofi v. Universitetet
     Zakarias Nielsen, Forfatter
     Emauel Henningsen, Forfatter
     Fredr. Mygin, Sognepræst.
     I.C.A. Manniche, Sognepræst.
     H.I. Lassen, Døvt. Lærer, Inspektør
     M. Abrahamsen, L. i Kildebrønde, i mange år et anset Medlem af Skolelærereksamenskommissionen..
     C.E.V. Frank, Stabsintendant i Hæren.
     C.F.V. Boock, Højskolelærer, senere Landinspektør i København.
     Frederik Smidt, Lærer i Himmelev, Udgiver af et over hele Landet
     bekendt og benyttet Læreapparat t. B.v. Underv. i skriftlig Dansk.
     Hans Stefan Jørgensen, Overintendant og Udgiver af et landskendt køn- og Haandskriftsystem.
     Georg Larsen, Lærer og mangeårig Regnskabschef v.de. Ferslewske Blade.
     Hans Nielsen, Lærer v. Vridsløselille, senere i 28 Aar Forst. for Kbh. Kom.'s Internat
     O. Malling, Frimenighedspræst.


Naar Seminariet paa den Tid kunde udføre sine Funktioner paa fuldt tilfredsstillende Maade og med godt Resultat, skyldes det hovedsagelig de flittige, samvittighedsfulde og jævnt dyg­tige Mænd, der som Forstander og Lærere forstod at hævde god Orden og Disciplin, at lære Elever­ne at arbejde og at Foregaa dem med et godt Eksempel. Lad mig nævne disse Mænd,  give nogle faktiske Oplysninger om dem og dertil knytte enkelte Bemærkninger angaaende min Opfattelse af dem.


Forstander Jens Jensen, f.1796, var en Hjulmandssøn fra Holbæk Amt, frekventerede Seminariet 1814-17, studerede derefter Teologi, blev Kandidat 1826, Andenl, v. Seminariet 38 og Forstdr. fra 1841-1869, + 75. Hans Begavelse var næppe ud over det almindelige; men han var ud­rustet med en Jernflid, stor Omhu, Samvittighedsfuldhed og Akkuratesse i Udførelsen af alle sine Pligter, Eleverne kunde ikke have nogen bedre Eksempel til Efterfølgelse for Øje end deres øverste foresatte, hvad enten det gjalt hans private Liv eller hans offentlige Virksomhed.


Hans Undervis­ning, forekommer det mig, var nærmest tør, forstandsmæssig og noget pertentlig; men han sørgede for, at vi fik grundige Kundskaber og lærte os at ordne vore Tanker og lægge en fornuftig Disposition. Hans Lærebøger var som hans Undervisning. Alligevel saa jeg for mit Ved­kommende paa ham som Lærer med en vis Sympati paa Grund af hans store Omhu, og fordi han utvivlsomt gav os det bedste, han evnede. Dette sidste sagde han os udtrykkelig i den sidste Religi­onstime, han havde med os, vel i ydmyg Selverkendelse af, at han vist ikke helt tilfredsstillede vor Trang og vort Krav.

            Men en saadan Udtalelse forsoner og afvæbner Kritikken - især, naar man senere som Lærer selv har følt, hvor ofte man blev tilbage for det Ideal, man dog gerne vilde naa. Mærkeligt er det, at jeg trods denne tørre, rationalistiske Religionsundervisning aldrig har været saa stærkt religiøst vakt som i mit sidste Seminarieaar. Det er mig umuligt at paavise nogen ydre Paavirkning i saa Hense­ende; men Evangeliets egen Forklaring om Aandens Paavirkning maa vel ogsaa være nok; det er med den som med Vejret: man veed ikke hvorfra det kommer eller hvorhen det farer.


 Hans Mortensen, Fiskersøn fra Falster, født 1825, dimitteret fra Jonstrup m.1ste Ka­rak­ter med Udmærkelse 1845, studerede v. Polyteknisk Læreanstalt 1847-49, Lærer v. Næsgaard Agerbrugsskole 1849-53. Lærer v. Jonstrup 1856 i Naturfagene og Geografi. Har udgivet forsk. Lærebøger og Botaniske Arbejder som "Nordsjællands Flora"; var i den lærde botaniske Verden kendt og anset som en udmærket praktisk Botaniker; har vandret Hundrede af Mile med sin store grønne Botaniserkasse, og paa saadannet Ture var den ellers tungsindige og indesluttede Mand rigtig i sit Es. Hans Ægteskab skal ikke have været lykkeligt; i hvert Fald kæmpede han med smaa Kaar, idet han efterhaanden fik elleve Børn. H. Mortensen var vistnok en meget godt begavet Mand; jeg tror, han i Dybden  af sin Karakter gemte en  Rigdom og Følelse, som Livets Genvordigheder og Skuffelser mulig  var paa vej til at kvæle, og som han i hvert Fald sjældent lukkede op for.

Som oftest var han - ogsaa som Lærer - mørk og tilknappet, og i ondt Lune var han en Skræk for Eleverne; han kunde da kalde en Række Elever op til Katederet, den ene efter den anden, og permit­tere dem igen med et Nul uden at sige et eneste Ord.

Nogle af Eleverne frygtede og hadede ham; jeg kom ganske godt ud af det med ham og kunde trods alt ganske godt lide ham. Skønt han besad ikke saa lidt indre Dannelse, var hans ydre Fremtoning kantet og alt andet end "gentleman-like".


Jørgen Beyerholm var Gaardmandssøn fra Sønderjylland, f.1829, dim. fra Skaarup 1850 med 1. Karakter, ansat v. Jonstrup 1857 uden anden Dannelse end den seminaristiske. Han var ogsaa den af Lærerne, som besad mindst Almen-Dannelse, skønt han var en smuk Mand (35 Aar). Men han var en dygtig Faglærer, hvem særlig jeg, der kom med ringe Forberedelse i Regning og slet ingen i Matematik, skylder meget - ogsaa for hans private Manuduktion i det første Aar, Naar jeg med mine ringe Forudsætninger og uden særlige Anlæg for Matematik og Regning gik ud af Seminariet med mg og ug i disse to Fag, skyldes det Beyerholms dygtige Vejledning.


Carl Mortensen var Lærersøn fra Kerteminde, d. 1832, dim. fra Jonstrup m.1. Karakter m. Udmærkelse 1851, samme Aar, altsaa i 19-Aars-Alderen, ansat som 3. Lærer ved Jonstrup - i Tegning, Skrivning, Musik og Sang. Skønt M. altsaa ikke havde anden Uddannelse end Semina­ri­ets, naar undtages et Kursus i Tegning (1856-57), var han dog saa fortrinlig  begavet, særlig da som Lærer i Skrivning, Sang og Musik, at han sikkert maatte siges at gøre god Fyldest. Derhos var hane en dannet Mand, ikke Mindst i ydre Henseende, og kunde staa som et godt Eksempel for Eleverne i Retning af net Væsen og Ydre og Korrekt Optræden. Han var gift med Forstanderen, Etatsraad Jensens Datter Louise. Han har udgivet fortrinlige Skønskrivningshefter, Harmoni- og Orgelskoler, forskellige Sanghefter og har  komponeret flere Sange, af hvilken den bekendteste maaske er "Nattens dæmrende Taage".


Som Lærer i Sang og Musik viste han kun ringe Interesse for de Elever, der ikke havde synderlig Begavelse. Da jeg hørte til disse, opgav han mig tidlig, saa jeg opnaaede hverken at faa Karakter som Kirkesanger eller Orgelspiller. Dette Forhold afskar mig trods mine ellers gode Uddannelse fra de bedste Embeder paa Landet, da disse som oftest er forbundne med Kirkesang, og var vel nok en medbestemmende Aarsag til at jeg søgte yderligere Uddannelse i København.

Frederik Dahlerup, f. 1830, Søn af Provst D. i Ballerup, gift med Præstedatteren Frk. van Wülich, der sagdes at have været "Nikolaj"s Model til en af de unge Piger i "Nøddebo Præste­gaard". Han blev theol. Kandidat 1854 og var Andenlærer v. Seminariet fra 1863 til 70. Han var en vel begavet og kundskabsrig Mand med en retlinet Karakter og med gammel, nedarvet kultur. Han var Lærer i Dansk, Literaturhist. og Historie. Hans Undervisning var grundig og omhyggelig - vel nok noget tør, men kunde dog stundom være interessant. Et Træk fra hans Lærevirksomhed i dansk Stil: Vi  havde i Klassen en Kammerat Niels Jensen, hvis Stile som oftest var svulstige, højtravende og unaturlige. Dette var allermindst noget for den sobre og formelle Dahlerup, der altid holdt sig ved Jorden. Det var ham da ogsaa en synlig Fornøjelse at gennemhøvle N.J. for hans svulst.

Ved en saadan Lejlighed gav han ham og os alle en god Lære gennem den simple og lige for Haan­den liggende Sentens: "Vær dig selv", en Sentens, jeg har holdt fast ved til denne Dag og givet Ræk­­ke­vidde langt ud over den danske Stil. Dahlerup blev Sognepræst i Fuglede v. Kalundborg, tog Afsked, da han var godt oppe i 70erne og døde paa Fr.berg, da han var noget over 90.

Foruden de nævnte Lærere fungerede i min Tid Sergent af Artilleriet Olsen som Lærer i Gymnastik og Svømning (Søndersøen). Han var en høj, køn Mand med megen faglig Dygtighed og noget over Gennemsnittet af Underofficersdannelse. Han var elskværdig og omgængelig og stod altid i godt Forhold til Eleverne.


Som det af ovenstaaende ses, stod Flertallet af Seminariets Lærere i Kundskab og Dan­nelse ikke væsentlig over det Niveau, hvortil det var deres Opgave at hæve Eleverne. Dette var vel nok i og for sig en Mangel. Havde disse Mænd foruden den Lærerdygtighed, som de utvivlsom besad, staaet Videnskaben nærmere og haft noget mere Aands- og social Dannelse, vilde de mulig have kunnet hæve deres Elever noget højere op, aabne den Udsigt til Kundskabs- og dannelses­idealer, som vel aldrig naas, men altid bør eftertragtes, ligesom det formentlig da vilde være dem mere magtpaaliggende at bringe Eleverne en ydmyg Erkendelse af, hvor forsvindende ringe deres Viden er, selv om de gaar ud af Seminariets Port med 1. Karakter med Udmærkelse.

Paa den anden Side har som bekendt Begrænsningen ogsaa sin Styrke. Dette at være grundigt hjemme i og have fuldstændigt Herredømme over det Kundskabsstof, som man skal doce­re, giver en Sikkerhed og Maalbevidsthed under Arbejdet, som ikke kan undervurderes. Og naar vore Lærere udrettede saa meget med os, som de gjorde, skyldes det maaske ikke mindst denne Begrænsning og denne Sikkerhed.


Sætningen om Begrænsningens Styrke finder Bekræftelse fra et andet Omraade: Under min militære Uddannelse (som Menig ved Garden) gjorde jeg Bekendtskab med et andet Lærerkorps: Underofficersstanden, hvis Begrænsning var endnu betydelig større en Seminarie­lærernes, men paa det begrænsede Omraade, hvortil deres Viden og Kunden og Færdigheder var indskrænket, havde de om muligt endnu fastere Grund under Fødderne en Seminarielærerne paa deres. Her arbejdede de imidlertid med stor Dygtighed, støttede af den faste Haand og udmærkede Disciplin, der stod i saa stærk Modsætning til Nutidens Slaphed og Blødsødenhed indenfor Hæren. Resultatet var da ogsaa en, som det syntes mig, fuldt tilfredsstillende Indøvelse af Soldaterne i, hvad de bør vide og kunde. Trods Underofficerstandens let iøjnefaldende Skavanker, ser jeg dog - med min Soldatererindringer in mente - paa Standen baade med Respekt og Sympati, ligesom jeg trods Bajonetfægtningen, Haandvægtøvelserne og Stroppetures Strabadser ser tilbage paa min Rekruttid med Glæde og Taknemmelighed som den sunde og gavnlige Folkeopdragelse, den er.

Om Livet paa Jonstrup skal jeg fatte mig i Korthed, saa meget mere, som en Kollega af mig Viggo Danø i 1907 har udgivet "Seminarieliv i Halvfemserne", Erichsens Forlag, 95 Sider.


Som det allerede fremgaar af tidligere Antydninger var de 3 Seminarieaar en udpræget Arbejdstid; men dette udelukker ikke, at der var levnet tilstrækkelig baade Tid og Frihed til, at ungdommelig Lystighed, kammeratligt Samliv i selve "Borgen" som Seminariet kaldtes, Anlæget eller den dejlige Jonstrup Vang, i tilbørlig Grad kunde Trives. Livet paa Seminariet i den Tid var ordnet fuldstændig kasernemæssigt. De tre Klasser talte hver nogle og 20 Elever, ialt altsaa henimod 80 unge Menne­sker i Alderen fra 16-17 til 19-20 Aar. Disse sov fordelt paa 4 Sovesale, hver under Tilsyn af en Elev af ældste Klasse, der officielt hed Opsynsmand, men almindelig gik under Navn af "Vægter", fordi han blandt andet havde den Pligt - paa Omgang m. de andre Vægtere - at kalde Eleverne op om Morgenen.


I Undervisningstiden, fra 8-2 tror jeg, var Eleverne selvfølgelig paa Klasseværelserne; men i Fritiden og Overlæsningstiden var vi alle 80 henvist til den store Spisesal, hvor vi ogsaa ind­tog vore tarvelige Maaltider, med en Opsynsmand ved hver Bordende. Bordene var opstillede paa begge Sider langs med Vinduerne, men midt ned igennem Salen lod Bordene en stor bred og lang Plads aaben til Promenadegulv. En Eftermiddag eller Aften frembød Spise- og Samlingsstuen omtrent følgende Billeder.

Langs med de lange brunmalede Spiseborde eller paa Taburetter i Vinduesfordybningerne sad Elever, som Regel parvis, flittigt læsende, skrivende Stile, løsende Opgaver eller gemytlig passia­­ren­de, de fleste indhyllede i tætte Tobaksskyer, medens en ret stor Del af Eleverne sad parvis, Arm i Arm, vankende op og ned ad den brede Midterpassage, skiftevis foredragende for hinanden det Pen­sum, som de just nu havde gennemgaaet og memoreret henne ved Bordene. Der var selvfølgelig en Trampen og Summen som i en Bikube, og inden man blev vant til det, var det svært at arbejde eller samle sine Tanker under disse Forhold; mangen Læser, navnlig blandt "Spirerne" (yngste Klasses Elever), saa man da ogsaa sidde med begge Hænder fast pressede mod Ørene. Dog: Øvelse gør Mesteren, og det gik efter Omstændighederne godt med Forberedelserne.


I 90erne blev der dog opført en ny Bygning med saa mange mindre Læseværelser, at hver 2. Elever i hvert Fald i de øverste Klasser, kunde faa deres eget Læseværelse. I min Tid var det kun henimod Afgangseksamen, at det tillodes Eleverne parvis at skaffe sig Læseværelser hos de næ­rboende Jordbrugere i Jonstrup Vang, hvis der ikke tilfældigvis kunde anvises dem et lille Hum­mer et eller andet sted i Seminariet. Jeg og min Læsekammerat Christian Mattisen var saa heldige at faa overladt et Kvistværelse af Etatsraadinden (Forstanderens Hustru), og her trakterede hun os til­med ikke saa sjældent med en Kop Kaffe eller Chokolade. Dette vort hyggelige Samvær paa Kvis­ten med det lille Stænk af Familieliv, som den elskværdige, livlige og forstaaende Etatsraadinde lod os tilflyde, staar endnu som en af Solstraalerne fra mit Seminarieliv.
Da saa godt som alle Eleverne var fra Sjælland, rejste de altid hjem i de længere Feri­er; i de kortere tog stundom de Seminariet nærboende de fjernereboende, f.Eks. Lollikkerne, med sig hjem; jeg husker saaledes at have haft den høje smukke Lollik Tarp (død 1916) med hjem.


Af de aarlige tilbagevendende Festligheder, der spredte lidt Lys over det ensformige Sliderliv paa Seminariet, skal jeg nævne Dusgildet, der i min Tid formede sig om en herlig Skovtur til Frederiks­dal i den allerskønneste Tid Maj eller Juni, kort efter at de nye Elever var optaget. I sluttet Trop marcherede Lærere og Elever gennem de herlige Skove de henved halvanden Mil forbi Søndersø, Kulhus, langs Furesøen til Frederiksdals Kro, hvor Eleverne vejledte af de ældre stedkendte Kam­mer­ater spredtes om Skydeskiver, Gynger og lignende eller slog sig ned ved Bredden af Søen, indtil Fællesmaaltidet hen paa Eftermiddagen holdtes og efterfulgtes af et fornøjeligt Punschesold, hvor talrige Taler holdtes saavel af Lærerne som af Elever, og hvor alle de ældre Elever drak Dus med os unge begejstrede og beærede "Spirer", der først nu rigtig følte os optagne i Kammeraternes Kreds.


 Jeg bevarer de lyseste Minder fra disse Frederiksdalsture. Vi Elever følte ingen som helst snærende Baand hverken paa Hen- og Hjemturen eller under hele Opholdet paa og omkring Fr.Dal. Vi kunde frit hengive os til Nydelsen af den skønne Natur eller til de beskedne, uskyldige fornøjelser, som Ste­det frembød, eller som vi selv med ungdommelig Munterhed skabte os gennem Leg og Kom­mers. Der var et godt Forhold mellem Lærere og Elever; de første lagde som sagt ingen unødige Baand paa de sidste, og jeg mindes heller ikke at disse nogensinde gik over Stregen, om end Puns­chebollerne blev godt fyldte og godt tømte, saa vi gennemgaaende kom i høj stemning, og enkelte af os vel kunde trænge til en kammeratlig Arm at støtte sig til paa Hjemvejen, en Villighed, der altid blev ydet med Glæde. Disse Dusgilder, og den fornøjelige Maade hvorpaa de forløb, til Glæde saa­vel for Lærere som Elever, kan vist betragtes som et Bevis for, at Disciplinen og Aanden paa Semi­nariet i de Tider var sund og god. Mange Venskaber sluttedes paa disse Ture,  og selv ældste Klas­ses Elever nedlod sig paa den elskværdigste Maade til venskabeligt Samkvem med "Spirerne", som paa deres Side følte sig løftede ved for første Gang at tilhøre et stort og - i deres Øjne - glorværdigt Samfund. Til at forhøje og forædle Stemnin­gen den skønne Sommeraften ved Furesøens Bred bi­drog mægtigt de prægtige flerstemmige Sange, som vekselvis blev sungne af en flink og dygtig af Eleverne selv dannet og ledet Dobbelt-Kvartet og af samtlige Elever.


Paa Vejen hjem fra Fr.dal sluttede jeg mig som "Spire" til en af Opsynsmæn­dene i ældste Klasse, H.P.Olsen fra Suserup, der venlig tog sig af mig og indviede mig i alt, hvad en god "Borger" og Kammerat bør vide og gøre. Ham bevarede jeg Forbindelsen med indtil hans tidlige Død. Han blev nemlig Huslærer i Rye Mølle, senere Lærer i Lyngby ved Roskilde Fjord, i hvilken han - den gode Svømmer - fandt sin Død ved Kuldsejling med en lille Baad.


Sang ved Dussegildet paa Frederiksdal 1864.

Mel: Der er et yndigt Land. (Når de lyse lærker synger over Danmark)


Naar Somrens Ynde gæster Danmarks Strande
Og smykker Eng og Dal med Blomsterdragt
Naar Himlen smiler blaa og Søens Vande
Maa bølge sig for Vestenvindens Magt,
Da bli'r det kvalmt bag Klassens tykke Mure
- De skærmer godt i barske Vinterslud -;
Men naar, som nu, alt smiler i Naturen,
Da maa vi frit som Fuglen flagre ud!

Og Brødre! nu vi er, hvor Glæden vinker
Til os her under Bøgens grønne Top;
Se, hisset Søens Flade til os blinker;
Ja, Venner, det er os en Højtidsdag!
Derfor vi ogsaa nu vil Glæden hylde
Og kaste bort hver unødvendig Tvang.
Er Glasset tømt, vi vil det atter fylde,
Og lystig tone skal vor muntre Sang.

Og lad os nu en kraftig Hilsen bringe
Til vore unge Brødre, som vil bo
Med os i Jonstrup Vang - Kom lad os klinke
Med dem og ønske Enighed og Ro,
At Brodersind maa stedse hos os bygge
Der hist bag Søen, hist bag Egeskov.
Vi drog her ud i Skovens dunkle Skygge,
Men hist som her lad Venskab altid bo!
  P. Rasmussen.
En Gang i Vinterens Løb arrangerede Elever med allerhøjeste Tilladelse et meget pænt fornøjeligt Bal, til hvilket alle "Borgens" Damer fra Etatsraadinden og nedefter var indbudne;  ligesom de unge Damer fra nærmereboende Lærerfamilier og saa Elevernes Søstre og unge kvin­de­lige Slægtninge eller Bekendte. Disse Baller var vistnok ikke uden Betydning for Elevernes selska­belige Dannelse, der jo for de flestes Vedkommende i høj Grad trængte til Ophjælpning, og det vil­de derfor have været gavnligt, om Tid og Omstændigheder (Penge) havde tilladt lidt flere saadanne Sammenkomster. Man maa jo erindre, at Eleverne gennem de tre Aar var ganske afskaaret fra alt Familieliv, og denne Mangel, der i Længden straffer sig, vilde i nogen Maade kunne været modvir­ket ved noget mere Selskabelighed paa Seminariet. Dog Seminariet var jo først og fremmest en Arbejdstid - og vor gamle, brave Forstander var jo en udpræget Arbejdets Mand.

Foruden det aarlige store Bal, havde vi - gerne ved Fastelavnstid en Aftenunde­rhold­ning med Musik, Komediespil og gerne en lille Dans ovenpaa. Aftenunderholdningen d. 9/3.67 Kl.7 indlededes med følgende Prolog af Chr. Mattesen:


Prolog.

Som alle vide bringer Fastelavn
Jo Mælk og Brød og Brød og Mælk og Løjer
Saavel paa Landet som i København
Man spiser Boller, klæ'r sig ud og spøger.
Selv Jonstrup her, der ellers ej har Ord
For grumme meget Gøgleri at lide,
Og bag hvis Mure Livets Alvor boer,
Idag har lagt sin Værdighed tilside!
Jeg skal forklare, hvori Grunden ligger,
- Thi for alt en Grund kan føres an:
Det er et Folk, man kalder Katolikker;
De er katolske, som man tænke kan!
De har en Mængde underlige Skikke -
Som for Eksempel den at faste tidt;
De tør da hverken spise eller drikke,
Og gør de det, saa er det meget lidt!
Men førend denne Faste skal begynde,
Ta'r de Erstatning for den magre Tid
Og more sig med at slaa Kat af Tønde,
Og alt er lutter Munterhed og Vid.
Saalunde de Katolske Afsked tager
Med livets Glæder for at lide Savn
Og vie sig til Sult og Tørst og Plager,
Og Afskedsdagen -  det er Fastelavn.

Paa Jonstrup vi nu ogsaa snart skal faste,
- Forstaa mig, det figurlig kun forstaas;
Thi Dagene imod Eksamen haste,
Og man for Løjerne maa lukke Dør i Laas;
Dog først vi ret skal strænge an vort Snille;
Vi ofre vil en Aften "blot til Lyst"
Og nogle muntre Løjer for Dem spille;
Men De maa bære over med vor Brøst:
Vor Scene er et ringe Kunstens Tempel
Som, rent ud sagt, paa Jonstrup her er gjort,
Og det er ikke paatrykt Kunstens Stempel,
En Ting, som dog i vor Tid ej gør stort.
Det vigtigste vi har: Her er Kulisser
Og Baggrund, alt med dejlig rød Kulør,
Og Tæppe, som kan hisses op i Tridser,
Orkester, Lamper, Lys og en Sufflør.

Hvad dem angaar, som selve Kunsten øve,
Da vente de en mild og skaansom Dom,
Og at vort Publikum vil ej berøve
Os Bifald, hvis vort Spil De synes om.
Dog maa jeg forud be' Dem ta' tiltakke
Med vore Damers mandige Figur;
Thi naar man først er vant at gaa i Frakke
Er Snøreliv og Skørter ren Tortur.
De Elskerinder, vi Dem præsenterer
Er fremmed for alt lavt og alt gement;
Men een Ting dem i høj Grad dog generer:
De kan ej at' de høje Toner rent.
- Dog, jeg har sikkert snakket alt for længe
Og vil til Slutning derfor gunstigst be',
At De vil ikke være alt for strænge
Og med Kritikken gennem Fingre se!

Mel: Lott' ist todt. (Lotte er død)


Og har du hørt de gruelige
Ting, man nu fortæller?
Hvis ikke, hør det da, min Ven!
Og det jo før jo heller.
Thi Kopperne nu rigtig har
Begyndt her at grassere;
Man drøfter, om det ikke var
Det bedste at spadsere.
Nej tænk, nej tænk,
Hvor vidt den Snak kan gaa;
Det er dog rent forfærdelig,
Hvad folk kan finde paa.


Og Kuren, som her bliver brugt,
Den kender du ej heller.
Ja saa, min Ven, saa hør nu smukt,
Hvad jeg om den fortæller:
Man lægges i et Kammer pænt;
The der man ingen skader,
Hvor Termometret staar omtrent
Paa minus 13 Grader.
Nej tænk, nej tænk...

Dog, det betyder ikke stort;
Nej, der er noget andet:
Al Sygepleje falder bort,
Den koster saa forbandet.
Tænk blot, at spare Staten for
En Udgift paa en Daler!
Naar Pengemanglen er saa stor,
Hvad gør den syges Kvaler!
Nej tænk, nej tænk

Men Lægen, kommer han da ej
Den syge at kurere?
Jo, Doktor B.,  den - stop dog, nej
Jeg siger ikke mere!
Han ordinerer stræng Diæt,
Det mildner alle Smerter;
Især skal man sig komme let
Af Kaal og Flæsk og Ærter
Nej tænk, nej tænk  …


Og svært forsigtig Manden er,
Just derfor jeg ham priser;
Thi saasom Smitten farlig er,
Han Døren for ham laaser.
Det er kun Patienten da,
At Kopperne genere,
Og kommer han sig ikke, ja,
Saa la'r man ham krepere.


Se nu, min Ven, har jeg fortalt
Dig, hvad man her fortæller;
Du fatter det ej rigtig - alt;
Ja, jeg s'gu ikke heller -
Men svar mig kun endnu paa eet:
Den kære Sjæl, som byder
Og raader os til det og de
Har han ej skønne Dyder?
Jo vist, han er en prægtig Mand, lad gaa,
Men det er rent forbausende,
Hvad han kan finde paa.

Af andre smaa festlige Afbrydelser i det daglige Livs Ensformighed kan nævnes, at Seminariet paa Stiftelsesdagen, Kongens Fødselsdag og vistnok ogsaa Mikkels- og Mortensaften gav Steg og Punsch, hvilket var saa meget kærkommere, som den daglige Forplejning var saa tarve­lig, som den paa nogen Maade kunde være. Saa holdtes der i Aarets Løb af større eller mindre Kred­se adskillige "Sold" enten i Ballerup Kro eller paa selve Seminariet.

Klassekammeraterne Buchmann, Mattisen og jeg, der holdt Fødselsdagsgilde med nogle faa nær­staaende Venner hos "Pilus" alias Portner Olsen. Stemningen var høj, og skønt Kredsen af Gæster ikke var større, end at den let kunde overses, erindrer jeg dog, at de mange Talere, hver Gang krav­lede op paa Stolen for fra dette høje Stade at give Ordene mere Vægt.

Så gjorde Eleverne sig, enkelt- eller parvis, stundom en Tur til København, besøgte Museer og - naar Portemonæen tillod det - Theatrene.  Rejsen var jo i Forhold til den ringe Afstand (2½ Mil) ret besværlig: Først den halve Mils Spadseretur til Ballerup og saa med Dagvognen Res­ten af Vejen, da Frederiksundsbanen den Gang endnu ikke var etableret. Stundom gik vi ogsaa hele Vejen til København.


Da Eleverne maatte skiftes til daglig at hente Seminariets Post i Ballerup Kro, fik vi efterhaanden maaske lidt mere Forbindelse med denne Institution end ønskeligt var. Et Sold og i det hele Lystighed fremkaldt ved Spiritus havde en ikke saa ringe Tiltrækning over for os. Naar vi paa vore Ferierejser kørte i lejede Vogne fra Jonstrup til Roskilde, havde vi altid en Flaske Rom med, og denne gik flittig rundt blandt Vognlagets Medlemmer, idet vi ved at gnide Proppen op ad Flas­kens Sider frembragte en pibende Lyd og dertil sang: Lærken synger! Lærken synger! Dette Drikke­ri var dog nærmest et Udslag af misforstaaet ungdommelig Raskhed: vi syntes, det hørte med til at være "rigtige Mandfolk", "raske Svende". Det gik derfor heller ikke over Stregen og førte ikke til Fortræd; men jeg skønner dog, at der paa dette Omraade laa en Fare i Horisonten.

Sædelighedstilstanden blandt Eleverne var derimod fuldkommen ulastelig - ; der var jo heller ingen nærliggende fristelser i Omraadet.


Et par Ord maa jeg sige om Bespisningen. Som allerede i Forbigaaende nævnt var denne tarvelig: Morgen og Aften en skaal kogt Mælk med bart Smørrebrød til og - saavidt jeg hus­ker - en Mellemmad med belagt Smørrebrød og Øl; endelig de hver Ugedag tilbagevendende lidt sløje og kedelige Middags-Retter. Men vi kunde dog holde Livet ved denne Kost, selv om vi ikke fik noget tilskud fra Hjemmet i Form af Smør, Ost, Pølse, Æg, The og Kaffe, hvad de fleste af os fik, især Lollikkerne i brede Baner.
Jeg husker ikke, om der i min Tid blev officielt klaget over Maden; men saadanne Klager fremkom vistnok ellers ret jævnligt gennem Aarene i Seminariets Historie, Jeg har liggende for mig en af de Klagesange, som i denne Anledning blev sunget allerede 1851, og af hvilken jeg skal afskrive et Par Vers:


Det Flæsk, det var i Randen grønt
og spillede saa underskønt
i alle Regnbu-Farver.
Paa Randen var en saadan Svær,
at den var god til Saalelæ'r,
naar den kom til Garver.

Naar man til Næsen satte det,
saa var det først, at man fik ret
Begreb om Flæskets Goder.
Det lugtede saa stramt og ful,
og desuagtet var det Sul
bestemt for os til Foder.


En Episode, der vist er enestående i Seminariets 100-aarig Historie, og som indtraf i Vinteren 1863-64, maa jeg berøre med et Par Ord: En Elev i 1. Klasse, N.P. Christiansen blev an­gre­­bet af Kopper og henlagt uden Sygeplejerske eller Tilsyn i et meget isoleret koldt Værelse ovre i Gymnastikbygningen. Seminariets Læge Dr. Busck i Ballerup, der i Forvejen var ilde lidt af Elever­ne, mentes tilmed at forsømme Patienten, der vistnok kun blev tilset, naar et Bud kom op med hans Mad. De nærmere Omstændigheder erindrer jeg ikke; men da en Henvendelse fra Eleverne til For­standeren ikke bar Frugt, blev Forargelsen og Forbitrelsen - vel delvis isprængt med Frygt for Smitte - saa stor, at Eleverne paa et Møde enstemmig besluttede uden Tilladelse at forlade Semina­riet og rejse hjem, og det uagtet vi til Opsynsmand havde saa rolige og besindige Folk som Joakim Larsen, H.P. Olsen og Julius Petersen ( Skuldelev) og Malling. Det var en Aftale mellem os om, at de Seminariet nærboende Elever skulde underrette os om, naar Smitteform var forbi og give os Signal til Tilbagerejse.


Den saakaldte "Koppeferie" varede 3 Uger; paa den averterede Dag mødte vi alle prompte paa Seminariet og blev naturligvis modtaget af "Fatter" med en straffetale for vor Oprør; men om egentlig Straf kunde der ikke være Tale. Jeg formoder, at Sagen over for Seminariets Di­rek­tion er blevet forklaret som en Panik, der med en uimodstaaelig Magt havde grebet Eleverne; men om en Panikken vel har været et Aarsagsmoment, var den i hvert Fald ikke det eneste, næppe en Gang det væsentligste. For vor gamle 69-aarige af Autoriteterne højt estimerede Forstander, der jo frem for alt var Ordenens og Disciplinen Mand, maa dette Oprør have været et langt haardere Slag, end nogen af hans Elever vistnok den Gang forstod. Begivenheden er foreviget af Christian Mattesen i følgende Vise:

En af de Somre, jeg opholdt mig paa Jonstrup, overgik der mig, hvad der ikke før eller senere er sket. Jeg havde en Søndag gjort en Tur for at besøge min Barndomsven fra Skibby Skole Sofus Olsen, som paa den Tid lærte Landvæsenet hos Proprietær Lichtenberg paa Kvistgaar ved Helsingør. Da jeg paa Hjemvejen havde forladt Lyngby Station, var kommen forbi Frederiks­dals Kro og havde slaaet end paa den sædvanlige Skovsti, tabte jeg paa een Gang, under de tætte Bøge­kroner, Fodstien og mærkede, at jeg sjokkede om i det løse Bøgeløv. Jeg vendte om og gjorde mig al optænkelig Umage hor atter med mine Fødder at finde Fodstien; thi om end det var en skøn Som­meraften, var det dog bælgmørkt i den tætte Skov.

Det lykkedes mig ikke at finde Stien, og jeg besluttede saa at forsøge at gaa lige frem i en og sam­me Retning i Haab om saa omsider enten at naa ud af Skoven eller ud til Vej eller Sti. Jeg vandrede saaledes en to tre Timer, var begyndt at blive træt og havde egentlig gjort mig fortrolig med at over­natte i Skoven, hvilket ikke særlig ængstede mig - fra Barndommen af godt kendt med Skovlivet, som jeg var. Kort efter kom jeg imidlertid ud paa en Kørevej; men min onde Skæbne vilde, at jeg nu fulgte denne i den forkerte Retning og kom ned til Gl. Frederiksdal. Jeg vidste dog nu, hvor jeg var, vendte om og fulgte da de slagne Veje ad Jonstrup til og naaede hjem henad Morgenstunden, dødtræt. Det var den Nat, Valby v. København brændte, og en stor Del af Vejen kunde jeg se det svære Brandskær.


Gennem Generationer var det baade før og efter vor Tid Skik og Sæd paa "Borgen" at udgive en Avis. I vor Tid hed den Poppedrengen, udkom een Gang om Maaneden og afskreves ("trykkes") skiftevis af Klassens Elever. Bladets smukke Hoved, var tegnet af Kammerat Valdemar Carlsen (nu i Hvalsø). Halvfemsernes Blad hed Kanonen og blev autograferet i København.

En anden Skik, der ogsaa havde lange Tiders Hævd, bestod i, at ældste Klasses Elever henimod den Tid, da den virkelige Afgangseksamen fandt Sted, udvalgte af sin Midte en Kommission af 3 Med­lem­mer til at holde Eksamen i alle de Kundskaber og Færdigheder, som Seminarielivet og Kamme­rat­skabet udviklede. Der udfærdigedes en formelig Dimissionsattest, der paa selve Dimissionsdagen under højtidelige Former med Taler og Sang overleveredes de lykkelige Dimittender. Der var hos Eleverne en vis Ærgerrighed for ogsaa ved denne Eksamen at opnaa et godt Resultat.

Jeg erindrer saaledes, at jeg, der ikke før havde røget, en Maanedstid før Eksamen med Iver lagde mig efter denne Sport for dog at opnaa en Karakter. V. Carlsen havde med stor Fær­dighed i et tykt Tavleskaar udskaaret et Signet af henved 3 Tommers Diameter, i hvilket Symboler­ne Uglen, Tobakspiben, Glasset, Kaffekoppen, Støvlen og Hjertet med Piben indrammedes af Orde­ne: "Alvor og Gammen passer sammen". Da Sandheden af dette Ord illustreres godt af mine to Dimis­sionsattester, og da jeg tillige med en vis Stolthed ser tilbage paa den Alsidighed, disse to Do­ku­menter til sammen tagne lægger for Dagen, afskriver jeg dem paa omstående Sider, dog noget for­kortet. Til Forklaring tjener, at "Rævetrækket" var omtrent synonym med Skulkeri. Naar en Elev blev kaldt op for at løse en Opgave eller klare et Spørgsmaal og ikke kunde det, kaldtes det "at tage en Støvle".

Blandt Minderne fra Jonstrup bør ikke glemmes den ældgamle (60 'a 70 aar) uopsli­de­lige saakaldte "Jonstrup Nationalsang", en March-Sang, der altid gjorde Tjeneste paa vore Udture og er bleven sungen gennem Generationer i og udenfor Jonstrup af gamle Jonstrupper. Den er udsat af Carl Mortensen (4 Stemmer), fandtes - som Danø oplyser - i sin Tid i Tivolis Konsertsals Arkiv, og blev givet der paa Forlangende, naar ved Skolemøder eller lignende Sammenkomster et større Antal Jonstrupper var tilstede. Melodien findes i Danøs "Seminarister i Halvfemserne".


:/:   Og hør, du gode, gamle Borger,
       vil du aldrig vaagne mer? :/:
       Og falder Vejen dig besværlig og lang,
       saa syng blot denne hersens gamle, gamle Sang.
       Tra la la ........ tra la la!


 I 1890, i Anledningen af Seminariets 100 Aars Jubilæum, ved hvilken Erik Bøgh var tilstede, skrev denne en ny "Nationalsang" til samme Melodi. Den findes i Danø's Bog.


DIMMISSIONSATTEST. (Gammen").

Aar 1867, d. 20 Maj, tilkendte den dertil beskikkede Kommission Emil Vilhelm Rolsted, som har opholdt sig som Elev her paa Seminariet, følgende Karakterer for de Kundskaber og Kapaciteter, som han i Besønderlighed haver vindlagt og haft Lejlighed til at erhverve den for­nødne Færdighed udi saavel ved andres Forgang, som ved den "indbyrdes Undervisning" her paa "Seminariet".


Gemytlighed  mg       Lapseri  ug

Soldefærdighed ug    Driveri  mg

Rævetrækkeri mg     Opposition  godt

Appetit  ug               Morskabslæsn. mg

Tobaksrøgning mdl.  Danselyst  mg

Sovefærdighed ug     Vaaseri  ug

Kortspil  godt           Kurmageri  mg

Støvlefærdighed mg


 Overenst. m.disse Specialkarakterer tilkendes der E.V. Rolsted Hovedkarakteren,
"Meget duelig" med 180 Points, hvorhos bemærkes, at han "udmærket" kan forestaa et Gilde ......"

   Jonstrup kgl. Skolel. Seminar.

             H. Christiansen.   A. Lund.    C. Mattesen.


 (Seglet)
Skaaret i Skifter  i 3"
    i Gennemsnit


 

DIMMISSIONSATTEST.  ("Alvor").

E.V. Rolsted har under sit Ophold her paa Semin. udvist et meget godt Forhold og været Opsynsmand. Ved Afgangseksam. tilkendes Sem.'s Direktion og de øvrige Censorer ham
                                                                    I   Følgende Specialkarakterer:


Religionskundskab ug        Matematik  mg

Praktisk Færdighed mg     Naturhist. & Naturl. mg

Mundvig Dansk ug            Pædagogik  ug

Skriftlig Dansk mg             Sang    0

Regning  ug                       Violinspil    0

Skrivning  mg                    Tegning  mg

Historie  ug                       Gymnast. & Svømning mg

Geografi  ug


II  Den af samme uddragne Hovedkarakter:
  Meget duelig (192 Points)

 til at forestaa Skolelærerembede.
              Han kan ikke forestaa Kirkesang
                     ej heller spille Orgel.

 Det kgl. Skolelærerseminarium paa Jonstrup

  den. 21. Juni 1867.

   I Overensstemmelse m. Protokollen

        sign.  J.Jensen


                     (Seglet)Aaret efter, at jeg blev dimitteret, søgte den 72aarige Forstander Jensen sin Afsked, og den 19/12. 68 samle-des et stort Tal af hans gamle Elever paa Jonstrup for at tage Afsked med ham. Hans Mortensen udsang paa sin stilfærdige Maade i følgende Strofer sin....

Medens Carl Hansen fra Stenløse i mere højstemte Toner sang sit…

Med disse Afskedsord til vor gamle Lærer og Forstander vil jeg afslutte mine Erindringer fra Jonstrup. Men som et Supplement til disse og til yderliger Illustration af Elevpoesien paa den Tid, vil jeg endnu afskrive et Par Prøver, der den Gang vakte meget Bifald og for den førstes Vedkom­mende ved den fortræffelige Udførelse voldte os megen Fornøjelse.

TAK!

Som Sædemanden sig fryder i Løn
Ved trofast Arbejde og ydmyg Bøn,
Ved Markens svulmende Grøde, -
Som Hyrden vogter sin Hjord med Lyst
Paa grønne Enge ved Søens Kyst,
Mens Aftenens Straaler gløde; -

Saa frydes Lærerens trofaste Sind,
Naar Herren følger ham ud og ind
I Sorg og Glæde og Gammen;
Naar Bøn og Arbejd' forenes smukt,
Naar Møjen bærer velsignet Frugt,
Og Bønnen forjætter Amen.

Vor gamle Lærer! du virked' med Flid
Med Kærlig Troskab den lange Tid;
Og Himlens Naade nedsmilte;
Og Herren fulgte Dig før som nu,
Og Glæden fulgte Din Sjæl og Hu,
Velsignelsen over Dig hvilte.

Tak for den gode og frugtbare Sæd,
Du lagde trofast i Hjerterne ned
Til rige Frugter at bære!
Tak for den ædle og sjældne Flid,
Hvormed som Hyrde den lange Tid
Du vogted' din Hjord med Ære!I. Mel: Kommer hvo, som komme vil.


Komme hvo, som komme vil
kommer hid at høre;
her er Sang og Strengespil,
som kan Hjertet røre!
Om en Brændehugger fæl
som slog en Barber ihjel
:/:lystelig jeg sjunger.:/:

Gift han havde en Gang væ't,
men var separeret,
for hans Kone drak saa tæt,
at hun alt spoleret;
men han tænkte atter paa
ind i Ægtestand at gaa
:/:med en Melmands Enke.:/:


Bent var Navnet paa den Mand,
som i nu skal kende,
og sin Mad fortjente han
ved at save Brænde;
men hans største fejl var den:
Flasken var hans bedste Ven,
:/:som saa mange andres.:/:

Hendes Billed' Dag og Nat
for hans Tanke svæved';
kun for hende og sin Skat,
Flasken, Bent her leved.
Gerne havde hun sagt Jo;
men en anden hendes Tro
:/:havde forud faaet.:/:


II. Mel: Gadevisen: Den varme Mad.

Og ind i Stuen traadte Bent
hvor Enken havde Bo.
Han sa'e: Madam, nu har jeg brændt
for Dem foruden Ro!
Nu maa jeg Heden svale,
og derfor vil jeg tale;
men De maa Fanden gale
mig inte gøre Nar!
Jeg mit Hjerte for Dem ned-
lægger i al Ydmyghed;
giv mig nu en god Besked
sig Ja! saa er De rar.

Og Enken tog fra Kind sin Haand,
hun smilede saa mildt;
saa svared' hun, den Liljevaand:
"Ak, Deres Ord er spildt!
Jeg gerne svare vilde
Dem Ja, men det er ilde;
De kommer lidt for silde:
De har alt en Rival".
"Sig mig, hvem han er, den Rad,
saa skal han faa sin varme Mad,
saa skal jeg ham sgu splitte ad,
for nu, nu er jeg gal".

III.
Mel. Jeg raader blot den Bø'ste o.s.v.

Barberen stod og sleb sin aller skarpeste Kniv
og tænkte ikke paa, han skulde miste sit Liv;
da styrted' Bent ad Døren ind og brøled', den Stud:
"Nu slar jeg Dig ihjel, og saa ta'r jeg din Brud!

"Det hjælper nu slets inte, at Du skriger Gevalt;
Du fried' til Madammen, det skal Du ha' betalt,
og dersom Du nu barestens mig laaner Din Kniv,
saa skal jeg paa Minuten støde den i Dit Liv".

Af Skræk paa Gulvet tumlede omkuld den Barber;
han aned, at han ikke skulde rage Folk mer;
han sprætted og han raabte højt paa Hjælp og Politi!
men Bent sa' blot: "Hold Munden, det nu snart er forbi!"

IV.
Mel: Peder Schiøtt.

Højt Barberen sig nu vaander
Ved at se den skarpe Kniv;
han ej næsten mere aander:
krækken gør ham ganske stiv,
og det blanke, skarpe Staal
ham berøver Mæle, Maal.

Og den grumme Morder stikker
Kniven dybt i den Barber,
saa han ganske blodig ligger,
siger aldrig noget mer.
Derpaa ud i Natten sort
flygter saa den Morder bort.

VI, Mel: Elsk mig lidt, og elsk mig længe.


O min egen Brændehugger,
saa er du nu min egen Mand!
Du, for hvem jeg altid sukker,
hvem jeg ene elske kan!
Jeg mit Hjerte dig vil skænke,
snart skal Hymen fast dig lænke
til din ømme Melmandsenke.


Ovre paa den jyske Hede;
ved det vaade Vesterhav
skal vi bo i Lyst og Glæde,
tjene Penge ved din Sav!
Der vi for hinanden sukker,
der vi Elskovs Blomster plukker
o, min egen Brændehugger!

VII. Mel: Singdudelejda.


Saa rejste de begge til Jylland afsted;
de tænkte at leve i Ro og i Fred;
Barberen, ham tænkte de slet ikke paa,
og derfor det ogsaa dem galt monne gaa.

Thi da de var kommet til Jydernes Land,
blev Bent arresteret og grebet paa Stand,
fordi han nu slet ikke kunde la' vær'
at stikke sin Kniv i den arme Barber.VIII. Mel: Peder Schiøtt i Barndoms Alder.

Bent blev brungen til Skafottet
For at lide der sin Straf,
og med Hals og Nakke blottet
faar han Hovedet hugget af -
Han skuld' hellere la' væ't
med at myr'e Mennesket.


Savskærerens Flugt
eller

"Ulykkelig Kærlighed paa Vestkysten af Jylland".
Storartet Romancecyklus til Melodier, hentet fra Classikerne.

Udført ved en Aftenunderholdning paa Jonstrup
1865 af Emil Clausen og Christiansen Mattesen.


Paa Foden af den Afskrift, jeg har benyttet, skrev Forfatteren følgende Anmærkning: "Da man paa Jonstrup morede sig over "Ferdinands og Carelines Masker", skrev jeg til en Aftenun­der­holdning "Brændehuggeren", der end havde til Hensigt at vække et Øjebliks Munterhed. Ved E. Clausens udmærkede Udførelse af en Gadesangerskes Rolle fremkaldte "Savskæreren" ogsaa Latter, og det var i Virkeligheden alt, hvad disse Viser gjorde Fordring paa.

"Ferdinands og Carelines Masker", der vist ogsaa var forfattet af Mattesen, har jeg ingen Afskrift af; men de udførtes ligesom Savskæreren af Clausen og Mattesen.

Dette Fødselsdags-Poêm er forfattet af min kære og nærstaaende, flegmatiske, joviale, gemytlige og godmodige Klassekammerat Chr. Nielsen, der var en Søn af Garderobeforvalteren ved det kgl. Teater.P r o l o g.

Jeg næppe tror, at jeg er lyvende,
naar jeg forsikrer, at den 24de
November er en saadan Dag.
af alle - baade store, smaa,
af Mand og Kvinde, ung og graa.
Det var endda slet ej for meget,
om vi idag blev bedre plejet,
fik Gaasesteg og Risengrød
til Minde om, at du blev fød.
Dog - hvis jeg Økonomen kender,
saa tror jeg ikke, dette hænder.
Men det skal  ikke Glæden mindske:
Jeg lader blot Pegasen vrinske,
saa faar Du det, som vel er bedre:
et Digt, som din Person skal Hædre.

Idag for nitten Vintre siden
da var du ganske, ganske liden
og lignede dig nu saa lidt
som Osten - Pølsen, Smørret - Fedt.
Men siden er du større blevet
og haver mange Ting bedrevet;
Du altid har din Slægt fornøjet
og altid godt din Mad fordøjet;
se, saadan er dit Levnedsløb
fra den Dag af, du laa i Svøb.
Og derfor vil vi ogsaa prise
dig i en køn Geburtsdags-Vise.
 Kor af Gratulanter:
Vi ønsker dig, du tykke!
 Ekko: tykke! tykke!
At aldrig du maa mangle Lykke.
 Ekko: Lykke.
At Sorg og Støvler aldrig maa dig trykke,
at Sundhed altid maa din Bane smykke.
Gid længe end du blandt os maa ha' Sæde
og saa for øvrigt aldrig mangle Glæde:
 Hvad vil du mere?

Ekko: Æde, æde!


Indholdsfortegnelse over Emils erindringer.

Barndomshjemmet

Dagligdag i Bondhus

Beklædning

Selskabelighed

Søn og Helligdage

Dyrehaven og dyrene

Hundene

Jagter

Fiskeri

Sonneruptiden 1855-58

Garveritiden 1858-59

Skibbytiden 1859-63

På Amager1863-64

Jonstruptiden1864-67

Andenlærer i Rye 1867-72

Mine Norgesrejser

Gardertiden

På Monrads kursus

Erindrinegr 2. Afsnit

Livet efter
Gl.  Bakkehus.

De to gamle boede den Gang helt alene i det midt i Dyrehaven isoleret beliggende "Teglhus". En sen Efteraarsaften, da de skulde til at gaa i Seng, hørte de oppe fra Loftet over Lejligheden en underlig klagende, klynkende Lyd som af et sygt eller døende Menneske; den stand­sede og gentog sig flere Gange.


 De faldt paa den naturlige Tanke, at en Vagabond eller andet Men­ne­ske kunde være krøbet op for at søge Nattely. Dette kunde meget godt lade sig gøre; thi Opgangen til Loftet skete fra en Slags Vognport (Huggehus) i Enden af Huset, hvilket som Regel ikke var aflaaset. Fader tænder da sin Lygte og klavrer ad Stigen fra Huggehuset op paa Loftet, men finder trods omhyggelig Søgen intet mistænkeligt, ligesom Lyden heller ikke mere lader sig høre.


Han skulde lige til at gaa ned fra Loftet, da Lyden gentog sig henne fra en Krog, hvor der stod en Garnvinde med et stort Fed Uld­garn paa. Hjulet stod lodret, og paa den indvendige Side af Garnet opdager han en lille Mus, som begyndte at kravle op ad Garnets Skraaning, hvorved Hjulet af Musens Vægt drejede langsomt rundt; derved fremkom den Lyd, der havde forekommet de gamle som menneskelig Klynken.

Meden jeg taler om Beklædningen, maa jeg ogsaa dvæle ved Moders udstrakte og som det syntes mig enestaaende Husflid. Mine Forældre dyrkede jævnlig Hør, den smukke, fine Plante med sin ranke indtil en Alen høje Stængel og med fine smalle Blade og nydelig blaa Blomst i Top­pen. Den høstedes ikke med Le, men ruskedes" op med Rode, for at intet af den dyrebare Stængel skulle gaa tabt.

Efter Ruskningen laa den i længere Tid spredt i Tynde Lag paa en Græs­mark, udsat for Sol og Regn. Derefter blev den "brændt", det vil vel nærmest sige ovntørret. Dette var en hel "Begivenhed" for os Børn og gik til paa følgende Maade:

Ude paa Marken eller i Skoven gravedes en c.3 Al. dyb Grav af Størrelse som Kirkegaardsgravene; i Bunden af denne optændtes et stort Brændebaal, over Graven lagdes et Lag Stænger, og paa disse spredtes Hørren i Lag af passende Tykkelse; saa snart et Lag var tilstrækkelig tørret, skiftedes det med nyt, medens Baalet fra Tid til anden blev fornyet.

Langtved Færgekro som den har set ud på den beskrevne tid.

Se nu, Madam, nu vil jeg først
gaa hen og faa en Pæ'l,
og naar jeg saa har slukt min Tørst,
saa slaar jeg ham ihjel.
Den Karl jeg inte døjer,
tro bar ej jeg spøger;
nej, det er inte Løjer;
han skal min s'æl ha' Bø'st!
Jeg skal konfirmere ham.
jeg skal balsamere ham,
uh, jeg skal skamfere ham,
det er dog en Slags Trøst


V. Mel: Skøn Jomfru, luk dit Vindue op.


Madamme, luk Deres Vinneve op,
her er Deres Hjertenskær.
Barberen han er nu alt krepert,
af ham er De inte mer generet;
Madamme, luk Deres Vinneve op;
thi Deres Ven er her.

Madamme, ræk mig nu Deres Haand,
for nu er De jo fri.
Da holde vi vort Bryllup med Lyst
o, elskte Madamme, kom til mit Brys
Madamme, ræk mig nu Deres Haand,
til Jylland rejse vi.

IX. Mel: Signelil.


Enken hun ganger med Sorg i Sind,
tænker med Sorg paa sin Mage;
Taarerne rinde saa trindt over Kind:
"Aldrig han kommer tilbage!
Skaf mig min Brændehugger igen;
han var den bedste af mine Mænd;
jeg ulyksalige Kone!
jeg mig nu selv vil drone!"

Enken hun ganger til salten Strand,
ned til de skummende Vover:
"Saa, nu skal Sorgen over min Mand,
tænker jeg, hurtig gaa over!"
Saa tar hun Tilløb med udslagne Haar,
og ud i Dybet paa Hovedet hun gaar,
synker, mens Bølgerne larme -
saa er hun væk - den arme!

  Chr. Mattesen

Farvel!

Hyld dig i Sorg, Vor Gamle Borg!
Lad Afskedstaaren rinde;
Den bedste Søn. Med Tak i Løn
En Hæderskrans du binde;
Som ham du ejer ingen fler,
- Men skal du ej ham favne mer',

I trofast Aand, Med sikker Haand
Din Børneflok hen ledte,
En Æra ny, Med Glans fra Sky
Han om din Isse spredte,
Og ej som Lejesvenden kold,
Men som en Stridsmand djærv og bold
Han dine Mure fredte.

Han ofred' dig en Vaar saa rig
En frodig Sommer Grøde,
Et Efteraar trods Sne i Haar
En Gylden Aftengrøde.
Lad nu den Gamle hvile lidt,
Det eneste, han glemte tidt
Ved Dagens Strid og Møde!

Fra Skov og Vang en Aftensang
Dig naar paa Vindens Vinger,
Mens Alfer smaa med Øjne blaa
Nu Mindets Banner svinger,
I bygged' sammen her saa glad,
Ej uden Graad I skilles ad,
- Et tungt Farvel de bringer.

Se, Olding kær! en Sønnehær,
Der fostret blev herinde,
Som mild i Aand med kærlig Haand
Du monne til Dig binde,
Dig byder vemodsfuldt Farvel,
- Vor Bøn for dit Dit og dines Held
Skal Vej til Himlen finde.

Vort gamle Hus! Om du i Grus
Skal styrte inden længe,
Om Daarskabs Raad og Avinds Braad
Skal dine Porte stænge
Og kaste Dig i Glemsels Favn
- Jens Jensens hæderkronte N
avn
Skal ingen Magt fortrænge.

Men Sonnerup ser jeg ikke,
Her skulde den jo ligge.
Hvor er den skjult? Kom med!
Udsigten sig forandrer
Naar man lidt fremad vandrer;
Se, her fra dette Sted
Du Byen klart fremtræde ser,
Ej skjult bag Skoven mer.

Imellem Skoven fletter
I større, mindre Pletter
Sig Agerlandet ind,
Hvor Sæden frodigt bølger,
Som Øjet gerne følger,
Man bliver glad i Sind.
Ja, Frugtbarhed med Ynde boer!
Paa dig, vor Plet af Jord!

Mens Egnen vi erindre,
Med Skønhed ej mindre
Vi mindes ham, som Lov
Os gav at holde Festen
Med Taler, Sang og Resten
Her i hans smukke Skov.
Til allersidste et Leve da
For Greve Scheel, Hurra!

Beklædning.

Min Moder og Søster bevarede hele Livet igennem deres Bondebe­klædning, der navnlig kendetegnedes ved "Hovedtøjet" med "Korsklæde" af Kniplinger, fastholdt ved en bred Silkesløjfe under Hagen. Senere afløstes Forklædet hos Henriette af "Linned" med stor Gyldennakke. Til Hverdags og ofte ogsaa til Stads brugtes hjemmegjorte Hverdagsgarns, forskelligt farvede, ofte mønstrede Kjoler, hvorom bares et Forklæde af Bomuldstøj eller Silke.

Til Stads brugtes uldne Kjolestoffer fra Købstaden; til Silke naaede vistnok hverken Moder eller Søster nogensinde. Fader bar, saalænge jeg kan huske, en toradet Frakke (Diplomat) af mørkegrønt, fint, svært 1.ste Klasses Klæde, med nedfaldende Krave og Omslag, men dog indrettet til at knappe helt op i Halsen, naar det paakrævedes; den var en Mellemting mellem Diplomatfrakke og Militær­frakke og brugtes baade til lange Støvler og til lange Benklæder; til Stads var disse ogsaa af Klæde; ellers af forskelligt; da "lange Støvler" bares meget almindelig, saa man ikke saa meget til Benklæ­derne, der dog altid var syet med Smæk, jeg tror nok, at Fader den meste Tid havde sin (ganske flinke) Skrædder i Holbæk. Vesten var gerne toradet og af Klæde, til Stads af mønstret sort Silke, for oven til at aabne for Kraven, der bares over den hjemmegjorte Skjorte.
Om Halsen bares et stort svært 1.ste Klasses firkantede Silketørklæde; der sammenlagt slyngedes 2 Gange om Halsen og bandtes foran i en smuk flad Knude med de frie Ender ud til Siden. Under og ovenover Halstørklædet bares stive Flipper, der var høje fortil ved Kinderne, men tabte sig henimod Nakken under Tørklædet. Hovedbeklædningen var Kasket, om Vinteren lodden Pelsværkshue, eller Hat, mest graa eller grønlig blød Filthat, - til Begravelse høj Silkehat af ubestemmelig Alder.

Selv naar Fader bar Blankstøvler, havde disse altid lange Skafter, der gik op under Benklæderne.

Da Fader blev gammel og stiv, brugte han altid to med Træhaandtag forsynede Jernkroge, hvormed han tog fat i Støvlestropperne, naar han skulde tage Støvler paa. Som tidligere omtalt var Fader meget haarfør over for Kulde og alt Slags ondt Vejr, som han ufortrødent færdedes i til Fods, Vogns eller Hest. Han ejede aldrig Kørepels, men benyttede paa sine mange ofte lange Køreture kun en ikke særlig svær, ofte gammel Kappe. Naar han bar Handsker, var det svære Hjorteskinds.

Om Fødderne frøs han aldrig, selv om han ved Jagter færdedes nok saa meget i Væde og Morads, og ved saadanne Lejligheder - som overhovedet - skaanede han aldrig sig selv.

Vi Drenge var til Hverdagsbrug - ogsaa Skolen - "hjemmegjorte" fra inderst til yderst -  Skjorter, Strømper, Strømpebaand, "Buller" d.e. Underliv, Veste og Trøjer, som mindre: Bluser, Yderbeklædning for det meste af graat Hvergarn. Kun til Stads havde vi som smaa uldne Bluser af Købetøj, som større Trøjer eller Jakker af Klæde. Skrædder Smith i Langtved syede for os.

Han havde den Mode at gøre Benklæderne vide for neden og ved Presning og stift Foder fik han Benklæderne til at staa stift ud omkring Foden til alle Sider, som om der var Krinoline under. Jeg erindrer, at da jeg i min Skibby-Tid var i Feriebesøg hos Hofbager Olsen i København, maatte jeg høre meget for mine Krinoline-Bukser, ikke så meget af Sofus Olsen, der var vant til at se dem i Skibby, som af den drillevorne Holger Dahl (Musikeren), som kom der i Huset. Jeg husker ogsaa, at da jeg - det var efter min Konfirmation - en Gang var i København med min Fader, havde jeg en mærkværdigt udseende, afstikkende Overfrakke paa - Gud ved, hvor den var kommet fra - ; den var gulbrun af Farve og laadden, som visse Plaider er paa Vrangsiden. Min Broder Frederik, som vi traf derinde, og som vist allerede var Fuldmægtig og fint klædt fra Johan Bigler i Grønnegade, korsede sig over den og gjorde Fader ked af den, saa han gik hen til Johan Bigler og købte mig en ny.

Denne store engros Skrædder eller "Hosekræmmer" var derefter i flere Aar Skræder for mig og delvis ogsaa Fader og Brødrene. Broder Frederik sendte mig nogen Tid efter 100 Kr., eller snarere Daler, til at forbedre min Beklædning med; jeg var vist den Gang paa Jonstrup Seminarium. Dette maa paa ingen Maade tjene til Forklejnelse af mine Forældre; de handlede i dette som i alle Forhold efter deres bedste og sparsommelige Skøn. Og hvad de sparede paa Børnenes Beklædning som smaa, det kom tifold igen paa anden maade senere.    

Andenlærer i Rye 1867-72.
4/3.1918

Som det af min Beretning om den foregaaende (3-aarige) Periode fremgaar, bevarer jeg kun gode og fornøjelige Minder fra mit Seminarieliv med dets Arbejde, dets Fornøjelser, dets Venskabs- og Kammeratskabsforhold, og mine Lærere der kan jeg kun tænke paa med Agtelse, Sympati og Taknem­me­lighed. Dette udelukker dog ikke, at Seminarielivet havde sine sure og drøje Timer og Tider, at man mangen Gang længtes efter sit gode Hjem, var begejstret hver Gang man i Ferierne drog afsted til det, og at man mod Slutningen glædede sig for hver Dag, der gik, og var jublende glad den Dag man drog afsted, med sin Dimissionsattest i Lommen.

Det er et viist og kærligt Forsyn, der indretter det saaledes for os dødelige, at medens vi bevarer alle vort Livs lyse og gode Minder ned gennem Aarene, saa lader det os paa en mærk­vær­dig grundig Maade glemme Sorgerne, Skuffelserne og Genvordighederne, eller lader dem i hvert Fald træde saaledes tilbage i Bevidst­hedens Dyb, saa de ikke træder mellem de lyse Minder, men disse synes at danne en ubrudt sammenhæn­gende Række. Dette er selvfølgelig en almen men­neskelig Erfaring; men det udelukker muligvis ikke, at der ogsaa i denne Henseende kan være noget individuelt forskelligt hos de forskellige Naturer.

Jeg selv er nærmest selv forbauset - men tillige naturligvis taknemmelig  - over, hvordan Minder om tunge Aar fra mit senere Liv ligesom fuldstændig er sunket ned, overskygget og overvokset af alle de gode Minder.

Men bort fra Filosoferen og tilbage til det nye Afsnit af min Hverdagshistorie, det den i Ordets egentlige Betydning er - roligt og jævnt løbende Tusinder og atter Tusinder af andre Men­ne­skers Liv er gledet hen.

Der skulde kun forløbe kort Tid efter min Afsked med Seminariet, før min Lærer­duelighed blev sat paa Prøve i mit første Embede.

Den gamle Bent Lund i Rye havde forlængst nedlagt Ferle og Bøsse og var i 1865 blevet afløst af Christen Hansen, under hvem Børnetallet hurtigt voksede saa meget, at der i 1867 maatte oprettes en Andenlærerplads. Denne blev just opslaaet, da jeg kom hjem fra Seminariet, og intet var derfor naturligere, end at jeg søgte dette umiddelbart ved mit Hjem beliggende Embede. Jeg havde imidlertid en farlig Konkurrent i H.P. Olsen, der var Huslærer i Rye Mølle, 2 Aar ældre Seminarist og lige saa god Eksamen som jeg. Det, der skulde hjælpe mig, var, at jeg var barnefødt i Sognet, og at mine Forældre var vel ansete og vel lidte af Befolkningen.

Min gamle trofaste Far sparede sig saa lidt ved denne som ved nogen anden Lejlig­hed, hvor han kunde gavne sine Børn, men travede trolig omkring med mig til alle de ni Sogneforstandere. Disse gav mig da ogsaa alle deres Stemmer; men dette vilde ikke have været nok. Havde der ikke blandt de ni været en, der var klog nok til at vide, hvad der skulde til, og energisk nok til at gøre det. - Denne Mand var Hmd. Lars Hansen af Ørnenæbshuset. Han havde intet imod H.P. Olsen, hverken personligt eller sagligt; men han vidste, at fik denne alle Stemmerne, vilde han blive først indstillet og faa Embedet.

Altsaa stemte han imod Olsen; denne fik 8 Stemmer, men jeg 9 og Embedet. Saa heftig var Kampen, og saa lille Embedet.

Men skønt det var det mindste Embede, jeg nogensinde har haft, saa har der aldrig til nogen af mine andre Ansættelser været knyttet saa store Dokumenter, Segl, Underskrifter og Bevis­ligheder. I mit Kaldsbrev til Stempel Takst 2 Rigsdaler gør Stiftamtmand Simony og Domprovst Gude under deres Haand og Segl vitterligt, at vi under 12/8.67 have beskikket Seminarist E.V. Rolsted til Andenl. v.Rye Skole. I dette Embede vil han nyde en aarlig Løn af 200 Rdl., fri Bolig for en udgift og 3 Favne Brænde til Skolestuens og eget Brug samt Andel i Skolepenge efter Lov af 8/3.56.

Og Sjællands Biskop Hans Lassen Martensen bevidner ligeledes under sin Haand og Segl i den for mig udstedte Kollats, at jeg "er en ret beskikket Andenlærer ved Rye Skole paa de Vilkaar, at han efter den af ham aflagte Ed dette Embede troligen og vel forestaar, i Særdeleshed ved utrættelig Flid og Aarvaagenhed antager sig Skolebørnenes Undervisning, bidrager til, saavidt det staar i hans Magt, at Skolegangen ikke forsømmes, og at ethvert Barn oplæres efter dets Alder, Begreb og Kundskaber, fører et gudfrygtigt, stille og ærbart Levnet, er sin Øvrighed og Foresatte hørig og lydig, nøje iagttager Hans Majestæt Kongens Lov og Anordninger, saavidt samme ham vedkommer, og i alt forholder sig saaledes, som det en kristelig, flittig og redelig Skolelærer egner og anstaar".

"Saa længe han dette sit Embede vedbørlig og vel forestaar og fører et ustraffeligt Levnet, skal han beholde Tjenesten og i samme nyde de Indtægter og Emolumenter, som er denne tillagte.

Jeg beder derfor samtlige Tilhørere i ovennævnte Rye Skoledistrikt, at de velbemeldte Seminarist E.V. Rolsted som en ret beskikket Andenlærer ved Distriktets Skole velvilligen modta­ge, hvornæst jeg tilønsker enhver især Naade, Fred og Velsignelse af Gud Fader formedelst Sønnen Jesus Christum ved den Helligaand".

Saa tog jeg da efter Sommerferien 1867 trøstig fat paa min Skolegerning i Rye, den fortsatte i 5 Aar, dog med ½ Aars Afbrydelse som Rekrut ved Garden.

Min Medlærer, Førstelærer Christian Hansen var den gang en Mand i sin bedste Alder 38 Aar; han var en Husmandssøn fra Bringe v. Jonstrup Seminarium, havde i en Række Aar været Lærer v. Østre Betalingsskole (Sølvgade) i København under Inspektør, Kaptajn Petersen - Fader til Oldgranskeren Henry Petersen -, med hvem han under sin Virksomhed i Rye vedblev at staa i ven­skabelig Forhold. Hansen var en flittig og dygtig Lærer, der bragte sin Elever godt frem og præste­rede gode Resultater ved Eksaminer og Visitatser, blev ogsaa under sin Virksomhed i Rye udnævnt til Danebrogsmand. Vi kom godt ud af det sammen i de 5 Aar, men nogen egentlig - navnlig ikke dybere  - Venskabsforhold udviklede der sig ikke. Dertil var - tror jeg - H. for meget Facademen­neske. Han havde altid de ydre Former i Orden og paa hans borgerlige Hæderlighed var der intet at sige; men hans hele ydre Menneske syntes ikke at være fremvokset af en dyb, ærlig, sandhedssø­gende Karakter. Der manglede derfor den velgørende Harmoni mellem det ydre og indre, og i Om­gangen med ham stødte man aldrig paa de dybe Kildespring, der udgaar fra et ædelt Hjertes Grund, og som derfor vækker Tillid og Sympati,

tiltrækker og stifter Venskab. Saadan omtrent dømmer jeg om denne Mand efter bedste Skøn; men det er godt, at Dommen ikke hører Mennesker til, men Gud; thi vor Dom er jo saare stykkevis og ufuldkommen; hvem kan ransage Hjerter og Nyrer?

Hans Hustru, født Hvidberg, var en Skolelærerdatter fra Jylland, ikke videre sympa­tisk; Børnene, der var smaa, var vistnok godt begavede, men noget aparte; begge Dele var i hvert Fald Tilfældet med den ældste Søn Niels Christian, der, naar der var Fremmede, krøb omkring under Spille- eller Spisebordet og kneb Gæsterne i Benene. Han er Lærer v. Roskilde Skolevæsen, ugifte, har foretaget Studierejser og skrevet i "Vor Ungdom", specielt om Regneundervisningen.

Min Skolestue var beskeden, lavloftet, ikke ret store Vinduer, tilbygget i Bindings­værk til den gl. Skolebygning og havde fælles Entré med Førstelærerens Klasse, der laa til Gaden.

I en anden (grundmuret) Tilbygning havde jeg en god lys Dagligstue og et lille Sovekammer. Far tog med mig til København og købte pæne Mahogny Møbler til mig. Da jeg senere flyttede til København og Forældrene til Teglhuset, købte Fader atter Møblerne af mig og brugte dem vist i Teglhuset til sin Død. I Begyndelsen sov jeg i Lejligheden og holdt mig der (vel nok ved Moders Hjælp) med "Tør Kost" og gik saa hjem og spiste til Middag. Det varede dog ikke længe, før jeg helt flyttede hjem til Bondhus og fik hele min Forplejning der "gratis omsonst og uden Betaling".

Om mit Skolearbejde skal jeg fatte mig i Korthed: Hansen havde indrettet det saa, at han underviste yngste og ældste, jeg begge Mellemklasserne i alle Fag. Ordningen, der selvfølgelig havde Skoledirektionens Sanktion, var for saa vidt plausibel, som det at lægge Grunden hos Begyn­delsen og foretage Afslutningen med Konfirmanderne vel nok krævede de største pædagogiske Betingelser og derfor naturligt overlodes til den ældre, erfarne Lærer. Men for mig var Ordningen mindre tilfredsstillende: De begavede Børn kom rigtignok tidlig ind til mig, men passerede ogsaa hurtigt mine Klasser og kom op i den øverste, hvor de tilbragte største Delen af deres Skoletid.

De daarlig begavede naaede altid op i mine Klasser; men her blev de hængende aarevis, og adskil­lige naaede aldrig op i øverste Klasse. Jeg fik saaledes i Hovedsagen de daarligste Børn at undervise og delvis tillige ogsaa de vanskeligste. Jeg indgik derfor efter et Aars Tids Forløb med et motiveret Andragende til Skoledirektionen om at faa indført Fagundervisning, saa hver Lærer Underviste i sine visse Fag hele Skolen igennem. Ved den forudgaaende Drøftelse af Sagen med Hansen stillede denne sig i Begyndelsen modvillig, maaske tildels af pekuniære Grunde, fordi han frygtede for at gaa glip af nogle Indskrivningspenge; men efterhaanden opgav han Modstanden og sluttede sig til Andragenet, der ogsaa blev bevilget, hvorved der bragtes lidt mere Solskin over min Skolegerning, som i det hele tilfredsstillede mig; jeg kom gennemgaaende godt ud af det med Eleverne, bragte dem ogsaa tilfredsstillende fremad, vandt gennemgaaende Forældrenes Sympati, var en velset Gæst saavel ved deres Gilder som ved alm. Besøg, fik ogsaa stundom Gavn af dem, især Faaremælk, min Livret, stundom Penge; een Gang et Svinehoved! - jeg Ungkarl. Men jeg havde ogsaa Uvenner iblandt dem. Til disse hørte saaledes Hmd. Ejler Petersen af Langtved, der i 1870 indgav Klage over mig til Skolekommissionen for formentlig Misbrug af Straffemyndigheden; da Kommissionen af­vis­te Klagen, gik han til Skoledirektionen, og da denne ogsaa afviste ham, tror jeg nok han gik til Ministeriet og endte hos Kongen; men fik dog ingen Ret over mig. Ejler Petersen førte i sin Klage som Vidner paa Straffemærkerne (blaa Striber) Høker Frans Christensen og Skipper Jørgen Ras­mus­sen og Klagen var endvidere bilagt med en Udtalelse fra Hmd. Anders Hansen af Rye, en Ud­talelse, der ved sin Form og Retskrivning er saa karakteristisk, at jeg skal afskrive den:

 "Ann ders hases Søn Niens Hansen har motragene
            "seix slav tam vor ved der fan des hul i mellem
            "laarned vaar der ved be kreftes ed vis det
            "paa kræfes
            "Ans Ders Hansen".

Den ret urimelige Klage faldt det mig ikke svært paa Opfordring fra Skolekommis­sio­nen at tilbagevise skriftlig; men ved nu at opfriske Sagen kan jeg ikke lade være at tænke paa, at hvis den berygtede §8 den Gang havde eksisteret, vilde mine Uvenner sikkert ikke have undladt at benytte den for eventuelt at faa mig afskediget.

Under min Virksomhed i Rye var jeg et virksomt Medlem af Egnens Skytteforening, ved hvilken jeg bl.andet virkede som gymnastiklærer og fik derved Lyst til at forsøge at virke lidt til Gavn og Glæde for dem ved at holde Aftenskole, idet jeg dog ikke tog de almindelige Skolefag op, men indskrænkede mig til at holde frie Foredrag. Af nogle gamle Optegnelser ser jeg, at jeg blandt andet behandlede følgende Emner: "Luftsejlads", "Vulkaner og Jordskælv!. Et Foredrag om Fr.d. 3die gav mig Anledning til at mane til Fædrelandskærlighed, Offervilje og Forsvarsvilje.

I tilslutning til den nystiftede Skole-Bogsamling manede jeg til flittig Benyttelse af denne og viste, hvad der kan opnås af Kundskaber og Udvikling for Forstand, Aand og Hjerte ved Læsning af Bøger. I samme Foredrag ivrede jeg med den herskende Materialisme og mindede om, at Menne­sket lever ikke af Brød alene. Manede til modigt at træde op imod alt, hvad Samvittigheden siger os, der er falsk eller urent og stygt, ikke at være bange for at sige sin Mening, selv om det vækker Mis­hag og mulig skaber os Uvenner.

Saavidt jeg husker var Foredragene ret godt besøgt. Af jævnaldrende Omgang stod jeg i hele min Rye Tid i Forbindelse med de til enhver Tid fungerende Huslærere i Rye Mølle: H.P. Olsen, Bechmann, Poul Geleff og Carl Nielsen. Af disse kom jeg i nærmest og dybest Venskabs­forhold til sidstnævnte, der senere blev Lærer i Hyllinge og gift m. Pastor Hellemanns Datter. Det var en Mand, for hvem jeg den Dag i Dag nærer høj Agtelse, Venskab  og Hengivenhed paa Grund af hans udmærkede Evner og retlinede Karakter, og hvem det var mig en Glæde at have til Gæst her d.3. og 4. August 1917 sammen med mine andre Jonstrupkammerater. Poul Geleff var Slesviger af Fødsel, en nationalt og frihedssindet und Mand, der før han kom til Rye havde været Redaktør af Bladet "Heimdal".  Han var gemytlig og fornøjelig i Omgang, og der var sikkert ikke en ond Blods­draabe i ham; han blev senere Socialdemokrat og er bekendt som saadan, idet han i 70erne blev dømt tillige med Pio og Brix. Han elskede Søbade, og den Sommer vi var sammen, gæstede vi jævn­lig Stranden ved Færgekroen, hvor vi holdt Svømmeøvelser, og hvor jeg for første Gang svømmede mellem de to Brohoveder fra Færgekroen til Munkholm.

Iøvrigt kom jeg - mest til Kortspil - sammen med Egnens Familier: Lærer Hansen, Pastor Hellemann, Godsforvalter Jensenius, Møllerne Hellemann, Andersen og Chr. Jensen; sjæld­nere kom jeg til Lærerne Hansen i Hyllinge, Fr. Smith i Sæby og Bering i Skibby.

Med Klassekammeraterne fra Jonstrup stod jeg i denne Periode i en ret levende Brevveksling.

Jeg kunde en Gang imellem gøre mig en Tur til København og besøge Teatrene; thi da jeg havde mit Ophold fuldstændig frit, var der ret godt Forslag i de fattige 5 a' 600 Kr., hvori min Løn alt iberegnet bestod. Jeg begyndte ogsaa at anlægge en beskeden Bogsamling: Nordisk Konver­sa­­tionsleksikon, Niels Baches Nordens Historie, Allens Haandbøger, Fr. Barfods Fortællinger af Fædrl.'s Historie, Molbechs Ordbog, Meyers Fremmedordbog, P. Hansens Antologi og nogen Skønilitteratur stammer fra den Tid. Mit første Bogskab i "Spidsbuestil", i 2 Etager, med Dobbelt­døre leverede Snedker Dann mig - jeg tror nok Nøddetræsmalingen iberegnet - for 12 Rigsdaler. Det har fulgt mig til denne Dag, gjorde i mange Aar i uforandret Skikkelse Tjeneste som Bogskab for vore Børn. Først ved Flytningen til Ødam blev det hvidlakeret og gør nu Tjeneste som Glasskab for Mor, og jeg er stolt af, hvor festligt det ser ud i denne Egenskab i den hyggelige Mellemstue.

Imidlertid var Andenlærerembedet i Rye jo et tarveligt Levebrød, og min Mangel paa Evne til at undervise i Sang og forestaa Kirkesang afskar mig fra at søge de fleste og navnlig de bedre Embe­der paa Landet. Jeg forsøgte mig derfor med forskellige jævnt gode Købstadsembeder, men da dette heller ikke lykkedes, modnedes eftermanden min Beslutning om at søge yderligere Uddannelse, dels altsaa for at øge mine Kvalifikationer, men ogsaa af Lyst til at skaffe mig flere Kundskaber. Ærgerrighed med Hensyn til akademisk Udannelse har jeg aldrig lidt af, og da min Skolegerning i og for sig var mig saare kær, ønskede jeg kun at blive ved denne, men paa en mere fremskudt Plads. Det laa da lige for at søge Adgang til de saakaldte Monradske Kursus, der oprettedes i 1856 paa Monrads Initiativ, medens han var Overskoledirektør, og hvis Maal var gennem et 2½ aarigt Kursus i København at uddanne "fortrinlig begavede Seminarister til dygtige Lærere i Tysk. Engels, Mate­matik, Naturfag og Tegning i de for nylig oprettede højere Borgerskoler" i Købstæderne, hvilke Skoler kæmpede ned store Vanskeligheder for at faa disse Fag besat med brugbare Lærere.

Jeg søgte Kurset forgæves i 1870, gentog Ansøgningen i 1872 og tiltraadte Kurset efter Sommerferien samme Aar.

 Etatsraad Jensen gav mig i denne Anledning følgende Anbefaling:

"Det er mig kært at kunde bevidne, at min kære forhenværende Elev
"Emil Rolsted var til sin Tid en af sin Klasses flinkeste og mest agtede Elever.
"Hans fortrinlige Dimissionsattest vidner om en !ingenlunde almindelig Begavelse;
"det er da allerede af den Grund naturligt, at han ønsker at arbejde sig videre frem og skaffe sig
"ved forhøjet Dannelse en endnu større Adkomst; men dertil har han endnu en sæegen Grund.
"Han er nemlig ganske blottet for musikalsk Anlæg og derved udelukket fra mangfoldige og det af "de bedste Embeder paa Landet, hvortil hans øvrige Begavelse ellers vilde henvise ham.
"Faar han den Understøttelse, hvorom han søger, vil Vejen langt lettere blive ham aabnet til højere "Lærerposter, og da navnlig ved Skoler med flere Lærere.
"Jeg er vis paa, at Rolsted med Held og Ære vil benytte den Adgang til yderligere Uddannelse,"som han attraar, og hvortil jeg paa bedste Maade anbefaler denne velbegavede og i hver henseende "agtværdige unge Mand".