Online slægtsbog om

Slægten Rolsted fra 17602. Navne oversigt

1. Find person

2. De tidligste aner

Løvenskiold

Video om Niels Bosteder

12 min.Slægtsvideo
ca. 2 min download

Kontakt

Indeks

1. Tidstavle

2. Danske Krige

Stamfar
Niels Rolsted

Carl Frederik  Hermann Rolsted

Charlotte Christine Amalie Rolsted

Hans Christian
Rolsted

Eggert Christopher Rolsted

Rasmus Rolsted

Henrik Wilhelm Rolsted

1. Samtidshistorie

Hans Christian Rolsted.

Hans Christian Rolsted, blev født den 10. juni 1796 i Ny Sonnerupgård, Tuse Mark, Kundby, Holbæk og døde den 24. januar 1873 i en alder af 76 år.

Hans blev gift med Cathrine Marie Nielsen cirka 1825. Cathrine blev født den 26. april 1797 i Kalundborg, Bromme, Sorø og døde den 5. maj 1877 i en alder af 80 år.


OM GRENEN Hans Christian.


Hans Christian ernærede sig som herregårdsdgartner. Han havde fået et eksamensbevis som gartner i 1819 der gav han ret til, at forestå offentlige og private haveanlæg, underskrevet af ”Eksamenskommissionen for Gartnere”

Den uddannelse har sikret  ham jobbet som gartner ved Løvenborg, vi ved ud fra nedenstående brev at han har været gartner allerede i 1831, og i Folketællingerne fra 1834, 1840, 1845, og 1850 benævnes han også som gartner ved Løvenborg.

I 1853 bliver han udnævnt til Skovrider ved Løvenborg, hvilket han var til 1864

I 1853 bliver han udnævnt til Skovrider ved, hvilket han var til 1864.  Løvenborg Gods 1732 – 1904

Diverse Skov – og Jagtsager

( Gartner på Løvenborg Rolsteds breve til Hofjægermester Løvenskjold 1929 )

Underdanist Promamotion!

Hermed giver Jeg mig den underdanige Frihed at sende deres Høivelbaarenhed en fortegnelse over de Aske – og Elme som Skibsbÿggeren har udtaget til Admiralitetet. – Taxationen Har jeg sadt efter mit bedste Skønnende, som jeg Haaber ikke skal være for lav. – Jeg tror nok at vi Haver funden de gamle, som forhen var taget, men vi gik de forbi som stod paa Grøvten ud til Marken No 1 – og tog i disses Sted nogle andre. – Skibsbÿggeren, som er en vakker lille Mand, er hos os endnu, da Han skal oppebie nærmere Ordre til sin Afreise, Hvilken Han venter i Morgen med Posten . –

Med Frøken Hof er det gandske det samme, Doctoren var her igaar. – Jeg tror det skal være noget bedre med Jomfru Troutner.

Madam Scherg er vel, Hun beder deres Høivelbaarenhed at sige til Baronessen at een af Kanariefuglene er død for et Par Nætter siden. De øvrige, saavel som Poppen ere raske.

En af Svanerne er desværre død i Hønsegaarden, den skal endogsaa været død førend Deres Høivelbaarenhed reiste, men hvorfor det ikke er sagt ved jeg ikke Aarsagen til, da Madam Scherg først har opdaget det igaar at den var død. –

Den Allersødeste befinder sig i Høiste Velgaaende, og føler sig nu meget godt fornøÿet med sin forandrede Stilling, men derimod den første Aften og Dag var Hun meget utilfreds og længselsfuld, thi Hun klÿnkede og klagede bestandig, og jeg kunde see paa Hende, at Hun ret af Hiertet længtes efter Deres Høivelbaarenhed, da jeg næste Dag var paa Gaarden, søgte Hun strax den smalle Gang for at komme op og see om Hr Baronen var der, men forgjæves. – Hun er saa from at Hun ikke knurrer af et Menneske i Huset, og Niels kan kysse og klappe Hende saa meget Han lÿster, da Hun vil gierne have det, ja Hun er saa god, at Hun tillader Lystig lægger sig paa Puden ved Hendes Side. –

Jeg har i Dag faaet Efterretning fra Fader, Han bedrer sig Gud være lovet godt. – Marie kom igaar fra Soede. – Jeg og mine ere Gud skee Tak ved Helbreden. – Trine og Marie beder Deres Høivelbaarenhed modtage Deres underdanige Recpect.

                      Løvenborg den 17. Martz 1829

                                                                                                 underdanigst   

                                                                                                       Rolsted


Høivelbaaren

     Hr. Kammer Herre og Hofjægermester

                  Baron Løvenskiold

 

 1. vente

 2. enke efter gartner Scherg

 3. må være Baronens (yndlings) hund


 ( indlagt Brev i Brevet )


     Nu er Begÿndelsen start med at fælde og overskære Træerne til Admiralitetet, med 8 Mænd, saa Jeg vil haabe at de skal være færdig noget over 14 Dage. – Saavidt jeg skiønner, har Deres Høivelbaarenhed solgt godt, især med Hensyn til, hvad Priis Elmetræet har, naar det sælges ved Auctioner, saa er det ikke søgt af Kiøbere, men altid vrages det. –

  De Træer som ere fældede igaar og idag , de kan jeg ikke sige andet end de ere pænt og næt taget ved Jorden, og Arbeiderne har lovet at de skal alle blive gode; det vil sige, enkelte, som er noget vanskelige at drive vil vel faa noget Høirre Stød. -  Hvad Transporten angaar /: som vel ikke kan skee førend der er tilsaaet, dels faae nogen til at paatage sig samme, og dels for at Skoven vil blive alt for blød til at kiøre paa :/ da vil Forvalteren nok i dag tilskrive Deres Høivelbaarenhed. -  

Min Trine har desværre faaet den slemme Feber iaar igien; Hun har havt den 2 gange. – I 6 dage var Hun plaget af en forfærdelig Hovedpine , som indfandt sig paa bestemt Tid, og tog af paa bestemt Tid. – Jeg talte strax til Doctoren derangaaende, sidst da Han var paa Gaarden, og Han ordinerede Igler i Tindingen og Damp af Hÿldeblomster, som ogsaa fordrev Hovedpinen, men saa indfandt Feberen sig. – Doctoren har været Her i Dag, og Han mente at Hun snart skulde blive Feberen qviet, thi Naturen havde igaar hjulpen sig selv. – Havemanden er heller ikke vel i disse Dage, skulde Han bare ikke faae Feber. – Marie og Niels er to Hælte, de holder dem tappert. – Min gode gamle Fader bliver dog ved at bedre sig, men langsomt, og Kræfterne er saa sene at komme til. –

   Løvenborg den 27d Martz 1829

                                                          underdanist Rolsted


Høivelbaaren

Hr. Kammerherre Hofjægermester Baron Løvenskiold

 Baron v. Løvenskiold

                 i København

          Store Kongensgade No. 51


Niels Frederik Christian Rolsted, blev født d. 29. juni 1825  i  Butterup, Holbæk. Død den 14. Aug. 1861,  36 år. Gammel.Niels Frederik blev gift med  Frederikke Vilhelmine Halberg. 8. Maj 1856. Frederikke blev født i juni 1831, hun døde den 13. April 1877.

Niels Frederik Christian Rolsted. Hans Christian Vilhelm Rolsted.

Niels Frederik Christian Rolsted var ansat på godskontoret på Ryegård i 2 år, og på Aggersvold i 3½ år.

I 1854 blev han ansat som fuldmægtig på herredskontoret i Holbæk. Han var godsforvalter på Frydendal (Torbenfeldt) i 1857.


Niels Frederik Christian har med sine breve til forældrene i årene 1846 til 1854, efterladt sig et uvurderligt udsagn om livet som soldat i tre års krigen 1848 til 1851.
Hans beretninger fra slaget ved Fredericia og slaget ved Isted har historisk interesse, men de fortæller også om forholdene som soldat på den tid, og ikke mindst hans holdning til det at være soldat.


Hans død i 1861 valgte han selv, men hvad årsagen var til den beslutning kendes ikke.

Der udspiller sig igen i 1877 endnu et drama da Niels enke Frederikke dør, og blot 14 dage sener dør datteren Marie, og kun 8 dage senere dør Niels mor i en alder af 80 år.

At det skyldes sygdom kan være en nærliggende tanke, Niels enke Frederikke var kun 45 år da hun døde og datteren Marie kun 17. år.
Niels moders død 8 dage efter barnebarnets død, kan sikkert tilskrives, at hun som enke på 4. år i en alder af 80 år, har mistet lysten til at leve efter svigerdatteren og barnebarnets død.

Frederikke der mister sin mand da hun er 30. år, og datteren Marie der mister sin far som 1-årig , har haft nogle hårde skæbner.
F.eks. må Frederikke efter sin mands død finde sig et forsørgelsesgrundlag. Hun bliver ansat på asylet i Holbæk i 1867, men viser sig ikke at være egnet og mister derfor jobbet igen. Om hun har fundet andet job senere vides ikke, men hvis ikke har hun og datteren haft en hård tilværelse, der var jo ikke megen hjælp at hent på den tid.   Læs mere.

De to nedenstående breve fra Niels Frederik Christian Rolsted til sine forældre, er to af de mest interessante.

Det første fortæller om det at skulle være soldat, og det andet brev fortæller om det berømte slag ved Isted den 25. juli 1951.

Valdbygaard d. 2. Februar 1849


Kjæreste Forældre!


Foranlediget af Faders kjære Brev af 29. f.M., for hvilket saavelsom for det af 23. f.M. takkes, skriver jeg disse Linier for at meddele Dem mine Anskuelser om den forestaaende Udskrivning, der ikke ere saa ganske overensstemmende med Deres, thi jeg indseer i Sandhed ikke at det er saa stor en Ulykke at blive Soldat, som De, efter Faders Brev at dømme, anseer det for.

Jeg vil ingenlunde nægte, at det jo i Begyndelsen vil være mindre behageligt at blive sammenstuvet i en Kaserne blandt en Mangde ubekiendte Mennesker, ligesom Exersitsen vel ogsaa i den første Tid vil blive noget anstrangende, men det kan dog ikke blive værre end man nok kan holde det ud, og den Tid i hvilken man exerceres anseer jeg ingenlunde for spildt, da, efter min Formening, ethvert ungt Menneske kan have godt af at blive lidt hærdet ved legemlig Anstrangelse, ligesom det maaskee ogsaa kan vare til Gavn i Fremtiden at vandt til at bruge Vaaben, da man ikke i disse urolige Tider veed hvad der kan skee. - Hvad dernæst den øvrige Tjenestetid angaaer, efterat Læretiden er overstaaet, da anseer jeg heller ikke den for et saa betydeligt Onde at man skulde prøve nogen store Opofrelser for at blive den qvit; thi den varer jo dog ikke længere end nærværende Krig staaer paa, og denne maa dog med Guds hjalp faa ende i Sommerens Løb, hvad enten den saa, endes til Skade eller til Gavn for os; jo! det kunde vel endog tænkes at der slet ingen Krig blev meere, men at der derimod kom en Fred istand forinden Vaabenstilstandens Udløb. Skeer dette ikke, men Krigen derimod igen bryder ud i Foraaret, saa anseer jeg heller ikke det for nogen Ulykke at komme til at stride for sit Fædreland, hvorimod jeg snarere anseer det som Noget man bør vare stolt af, og hvorfor Ingen bør undslaae sig. -


Selv naar vi ville tænke os det væste Tilfælde, nemlig det at jeg skulde falde, saa maa vi ikke glemme at saadant ikke skeer uden dens Villie der raader over Livet og over Døden, og som ligesaavel beskærmer i Krigens Tummel som i Hjemmets fredelige Sysler, og skulde dette endelig skee, da, hvor tungt det end vilde vrere for mig at skilles fra mine Kjære, kan dog ingen nægte at det var en hæderlig Maade at ende sit Liv paa, jo! jeg kan ikke tænke mig en skjønnere Død end den, at døe for sit Fædrelands ære og Vel. Kommer jeg derimod lykkelig og vel tilbage, maa det altid være en kjær Tanke at have bidraget til Fædrelandets Frelse.

Jeg kan saaledes ikke dele Deres Beklagelse over ikke at kunne stille en Anden for mig, hvilket vilde være mig meget imod, da jeg aldrig for min egen Skyld vilde giøre det mindste Skridt for at blive fri. –


Imidlertid skal jeg dog nok, da jeg seer at det er Dem saa meget om at giøre at jeg ikke bliver udskrevet, anmelde Brystsvaghed ved Sessionen, hvilket jeg rigtignok ikke troer vil hjælpe, da jeg ikke troer at Nogen kan see paa mig at jeg feiler Noget, og min Angivelse næppe bliver taget gyldig.
Jeg kan heller ikke faae bildt mig selv ind at jeg egentlig har noget svagt Bryst; desuden befinder jeg mig allerbedst naar jeg er dygtig i Bevægelse, saa jeg troer ikke Exersitsen vil skade mig. - Det er ikke bestemt endnu, naar Sessionen skal afholdes her, men den skal efter Forelydende være den 26 ds., saa vi komme da ikke ind før i en mildere Aarstid, hvilket jo er meget godt. -


Jeg maa nu bede Dem kjære gode Forædre, at De endelig ikke bestandig seer Sagen fra den mørke Side, men betragter det Hele som Noget, der vel, under andre Omstrendigheder, kunde ønskes ikke skeete, men som under nuværende Omstændigheder Enhver maa finde sig i.

Det glader mig at De nu snart ere bleven Hosten qvit, min er forbi for længe siden og jeg er nu fuldkommen rask. - Det var rigtignok en sørgelig Ende Julen havde for de stakkels Mennesker i Jyderup. - Lev nu vel kjæreste Forældre! og hils mine kjære Sødskende og andre Bekjendte fra

Deres altid hengivne
                                                          Niels

E. SK.:

Hils Grethe og bring hende min Gratulation til hendes Geburtsdag d. 14. ds.
- Forvalteren beder at hilse.

Hans Christian Vilhelm Rolsted f. 4. Mai 1854 i Ondløse, Søn af Godsforvalter paa Frydendal Niels Frederik Kristian R. og Frederikke Vilhelmine Halberg,

Gift d. 14. Juli 88 i Ordrup m.
Johanne Lucia Andersen, f. 26. Feb. 61 i Kbh., D. af Sadelmag 4. maj 1854.

Fra Slægteforskernes bibliotek er der følgende beskrivelse af Hans Christian.Rolsted.
Hans Christian Vilhelm, f. 4. Mai 1854 i Ondløse, S. af Godsforvalter paa Frydendal Niels Frederik Kristian R. og Frederikke Vilhelmine Halberg, 74 Skolelærereks. fra Jonstrup, 74—76 Huslærer (Holsteinborg Skovriderbolig), 77 Timelærer ved Kbh.s Kommuneskoler, 78 cand. phil., 82 fast ansat Lærer, 83 Lærer ved det kgl. Opfostringshus, 95 Skoleinspektør ved Oehlenschlager’sgades Friskole. 99—05 Formand i det pædagogiske Selskab, 00 Viceskoledirektør i Kbh., 04 R.*, Medlem af Bestyr, for. Selsk. af 7. Sept. 1898 til Støtte for faderløs Ungdom, for Kbh.s Husflildsfor- ening og af Hovedkomiteen for Børnehjælpsdagen, Repræsentant i Forældreforeningen; g. 14. Juli 88 i Ordrup m. Johanne Lucia Andersen, f. 26. Feb. 61 i Kbh., D. af Sadelmagermester Johan Anton A. og Nicoline Lucie Hansen

Michael Herman Rolsted, søn af Hans Christian Rolsted og Cathrine Marie Nielsen.Født 15 nov. 1830 død 1913.

Michael blev ikke gift.

FT. 1855 var han gartner på Løvenborg efter sin far Hans Christian.

Skovfoged i Bromme Skov under Sorø Akademi fra 1862 til 1906, Dannebrogsmand, dekoreret 26. maj 1892.
Michael omtales rosende i bogen Sorø, udgivet af Soransk Samfund 1931.
Iflg. FT 1870 havde han søsteren Margrethe Sophie boende som husholderske, ligesom hans forældre Hans Christian og Cathrine Marie boede som pensionister.

 Slesvig den 26de Juli 1850

 Modt. den 30te Aften                                                                          


 Kjæreste Forældre!


 Endelig have vi da havt den Fornøielse at børsted Tydskerne alvorlig.

 Den 24de om Formiddagen stødte vore og Fjendens Forposter sammen omtrent

 1 Miil sønden for Flensborg. Fægtningen var haard og det varede lange førend  vore Tropper kunde bringe Fjenden til at rømme en Skov hvori den havde sat sig  fast, og hvorfra han ikke blev dreven langt, da Natten giorde Ende paa  Forfølgningen.


 Om Morgenen den 25de, saasnart det gryede ad Dag brøde vi igjen op og stødte  paa Fjenden ikke langt fra hvor vi holdt op at slaaes Dagen i forveien, her opstod  en morderisk Kamp; thi ikke alene var vor Fjende stærk, men Terrainet hvor vi  mødtes var overmaade gunstigt for et Forsvar, og det var ikke uden stort Tab og  vore Troppers mageløse Mod og Lyst til at bruge Bajonetten, der efter en langv-  arig og overmaade haard Kamp bragte Fjenden til at smøre Haser, som rigtignok  ogsaa gik lystigt da vi først fik ham paa glid.

 -Samme Aften besatte vore Tropper Byen Slesvig og imorges rykkede vor  Bataillon herind, hvor vi maaskee forblive for det Første, da vor Bataillons-  Commandeur, Oberstlieutenant du Plat, er ansat som Pladscommandant her i  Byen.
 Vi have mistet mange brave Officerer hvoriblandt General Schleppegrell. -


 Jeg maa nu slutte, da jeg som Følge af at jeg er conmmanderet til Assistance ved  Bataillonens Skrivestue har meget travlt i disse Dage; dog maa jeg tilføie at jeg selv  havde den Fornøielse at være dygtig med i Slaget og slap helskindet derfra.


 Alle Bekjendte bedes hilset.

 Deres hengivne Søn

          Niels

Her er en oversigt over kvarteret hvor ”H. V- Rolsteds Vej” ligger.

I soranerarkivet har jeg fundet følgende dokument.

Find Rolsted person

Efterslægts oversigt


Find Rolsted person

Niels Frederik Christian Rolsteds og Frederikk Vilhelmine Halberg fik 3. Børn:


1-Niels Frederik Christian Rolsted f. 29 Jun. 1825, Butterup, Holbæk, d. 14 Aug. 1861, Frydendal, Holbæk

 + Frederikke Vilhelmine Halberg f. Efter Jun. 1831, København, d. 13 Apr. 1877, Trinitatis

|----2-Hans Christian Vilhelm Rolsted f. 4 Maj 1854, Undløse, Holbæk,, d. 9 Nov. 1916, Kirkevej 30, Ordrup, Gentofte

|     + Johanne Lucia Andersen f. 26 Feb. 1861, København, d. 21 Jun. 1931, Jægersborg

|----2-Hermann Ferdinand Rolsted f. 22 Jan. 1858, Sankt Nikolai, Holbæk, d. 7 Jul. 1925, Minneapolis, Minneapolis, USA

|     + Mathilda Hertig f. 9 Nov. 1863, Sverige,, d. 7 Mar. 1933, Minneapolis, Minnesota, USA

|----2-Marie Frederikke Rolsted f. 23 Mar. 1860, Skt. Nicolaj, Holbæk, d. 27 Apr. 1877.

Læs beretning om slaget ved Isted


Find Rolsted person

Niels Anton Rolsted, søn af Hans Christian og Johanne Lucia, tog initiativ til at supplere og videreføre slægtsbogen fra 1905, men nåede desværre ikke at blive færdig inden hans bratte død i 1957.

Den endelige udgave forelå først i 1960 færdiggjort af : Fru Dyrlæge Ebba Rolsted, Førstelærer Niels Johannes Rolsted, Kølkær, Frk. Else Rolsted, Brønshøj, Tømrermester Peder Rolsted, Brønshøj, og Cykelhandler Kai Rolsted, Holbæk.

Foto angående Hans grenen.

Efterslægt

Efterslægt

Diverse foto

=

Niels Frederik Christian

Hans Christian Vilhelm

Michael Herman

Skov og jagtsager

Niels Frederik Christiana breve

Hans Christian Rolsted grenen.


1-Hans Christian Rolsted f. 10 Jun. 1796, Ny Sonnerupgård, Tuse, Kundby, Holbæk,, d. 24 Jan. 1873, Bromme, Alsted, Sorø

 + Cathrine Marie Nielsen f. 26 Apr. 1797, Kalundborg, Bromme, Sorø, d. 5 Maj 1877, Bromme, Alsted

|----2-Niels Frederik Christian Rolsted f. 29 Jun. 1825, Butterup, Holbæk, d. 14 Aug. 1861, Frydendal, Holbæk

|     + Frederikke Vilhelmine Halberg f. Efter Jun. 1831, København, d. 13 Apr. 1877, Trinitatis

|    |----3-Hans Christian Vilhelm Rolsted f. 4 Maj 1854, Undløse, Holbæk,, d. 9 Nov. 1916, Kirkevej 30, Ordrup, Gentofte

|    |     + Johanne Lucia Andersen f. 26 Feb. 1861, København, d. 21 Jun. 1931, Jægersborg

|    |    |----4-Niels Anton Rolsted f. 18 Jun. 1889, Skt. Jacob, København, d. 19 Feb. 1957, Vor Frue

|    |    |     + Anna Marie Christiane Garner f. 9 Sep. 1894, Frederiksberg, d. 2 Aug. 1945

|    |    |    |----5-Bente Inger Rolsted f. 16 Jun. 1925, d. 8 Nov. 2004

|    |    |          + Robert Hansen

|    |    |         |----6-Torben Rolsted Hansen

|    |    |         |     + Mette Bech

|    |    |         |    |----7-Mikkel Rolsted

|    |    |         |----6-Finn Rolsted Hansen

|    |    |         |     + Marianne Lisa Nielsen

|    |    |         |    |----7-Ane Sophie Rolsted Nielsen

|    |    |         |----6-Annette Rolsted Hansen

|    |    |     + Ebba Marston f. 22 Mar. 1905, Frederiksberg, d. 1998

|    |    |----4-Hermann Nikolaj Rolsted f. 25 Jan. 1891, d. 1958

|    |    |----4-Valborg  Magdalene Margrethe Rolsted f. 21 Nov. 1893, København,, d. 7 Okt. 1953

|    |    |----4-Astrid Lucia Rolsted f. 25 Maj 1895, Sct. Jacobs Sogn, Kbh

|    |    |     + Georg Nicolai Bugge f. 31 Okt. 1892, Frederikshåb, Grønland, d. 28 Sep. 1972

|    |    |    |----5-Niels Bugge f. 30 Aug. 1919, d. 19 Jan. 1920

|    |    |    |----5-Leif Bugge

|    |    |    |----5-Tove Bugge

|    |    |    |----5-Kirsten Bugge

|    |    |    |----5-Inger Bugge

|    |    |    |----5-Arne Bugge

|    |    |          + Ellen Storm d. 2004

|    |    |----4-Inge Marie Elisabeth Rolsted f. 21 Jul. 1897, d. 26 Jan. 1958

|    |    |     + Erik Øster f. 21 Feb. 1899, d. 22 Sep. 1995

|    |    |----4-Ellen Rolsted f. 21 Aug. 1900, København

|    |          + Knud Marcher f. 16 Feb. 1887

|    |----3-Hermann Ferdinand Rolsted f. 22 Jan. 1858, Sankt Nikolai, Holbæk, d. 7 Jul. 1925, Minneapolis, Minneapolis, USA

|    |     + Mathilda Hertig f. 9 Nov. 1863, Sverige,, d. 7 Mar. 1933, Minneapolis, Minnesota, USA

|    |    |----4-Rosa Marie Rolsted f. 26 Apr. 1884, d. 19 Apr. 1887, Minneapolis

|    |    |----4-Hazel Mathilda Rolsted f. 19 Mar. 1888, Minneapolis, d. 12 Feb. 1967, Minneapolis

|    |    |     + Harry F. Glennon

|    |    |----4-Anna Margrethe Rolsted f. 2 Apr. 1890, Minneapolis, d. Okt. 1971, Plymouth Minnesota

|    |          + Cecil Earl Arnold f. 9 Aug. 1883, St. Croix Falls, Wisconsin, USA, d. Nov. 1971, Plymouth Minnesota, USA

|    |         |----5-Lois Marcella Arnold

|    |         |----5-Jane Phyllis Arnold

|    |         |----5-John Earl Arnold f. 9 Apr. 1926, Minneapolis, Minnesota, USA, d. 30 Maj 1993, Hutchinson, USA

|    |               + Elizabeth Jeanne Laliberte

|    |              |----6-John Earl Arnold

|    |              |----6-Jean Marie Arnold

|    |              |----6-Steven Arthur Arnold

|    |              |----6-James Fletcher Arnold

|    |                    + Christine Kay Pieri

|    |----3-Marie Frederikke Rolsted f. 23 Mar. 1860, Skt. Nicolaj, Holbæk, d. 27 Apr. 1877

|----2-Michael Hermann Rolsted f. 15 Nov. 1830, Butterup, Holbæk,, d. 1913

|----2-Margrethe Sophie Rolsted f. 14 Feb. 1835, Løvenborg, Butterup, Holbæk, d. 1913

|----2-Marie Nicoline Rolsted f. 14 Feb. 1835, Butterup, Holbæk, d. 14 Mar. 1835, Butterup, Holbæk

|----2-Hansine Henriette Tronier
Hans Christian Vilhelm Rolsted og Johanne Lucia fik 6 børn.


1-Hans Christian Vilhelm Rolsted f. 4.05.1854, Undløse, Holbæk,, d. 9,11.1916, Kirkevej 30, Ordrup, Gentofte

 + Johanne Lucia Andersen f. 26 Feb. 1861, København, d. 21 Jun. 1931, Jægersborg

|----2-Niels Anton Rolsted f. 18 Jun. 1889, Skt. Jacob, København, d. 19 Feb. 1957, Vor Frue

|     + Anna Marie Christiane Garner f. 9 Sep. 1894, Frederiksberg, d. 2 Aug. 1945

|    |----3-Bente Inger Rolsted f. 16 Jun. 1925, d. 8 Nov. 2004

|          + Robert Hansen

|     + Ebba Marston f. 22 Mar. 1905, Frederiksberg, d. 1998   ====>

|----2-Hermann Nikolaj Rolsted f. 25 Jan. 1891, d. 1958

|----2-Valborg  Magdalene Margrethe Rolsted f. 21 Nov. 1893, København,, d. 7.10.1953

|----2-Astrid Lucia Rolsted f. 25 Maj 1895, Sct. Jacobs Sogn, Kbh

|     + Georg Nicolai Bugge f. 31 Okt. 1892, Frederikshåb, Grønland, d. 28.09.1972   ===>

|    |----3-Niels Bugge f. 30 Aug. 1919, d. 19 Jan. 1920

|    |----3-Leif Bugge

|    |----3-Tove Bugge

|    |----3-Kirsten Bugge

|    |----3-Inger Bugge

|    |----3-Arne Bugge

|          + Ellen Storm d. 2004

|----2-Inge Marie Elisabeth Rolsted f. 21 Jul. 1897, d. 26 Jan. 1958

|     + Erik Øster f. 21 Feb. 1899, d. 22 Sep. 1995

|----2-Ellen Rolsted f. 21 Aug. 1900, København

      + Knud Marcher f. 16 Feb. 1887


Klik
for
større
foto.

 Læs Niels Frederiks’ Breve


Det var Georg Nicolai Bugge der skrev indledningen til, Niels Frederik Rolsted breve til sine forældre, bl.a., om krigen 1848-1850

Hans Christian Vilhelm Rolsted.


74 Skolelærereks. fra Jonstrup, 74—76 Huslærer (Holsteinborg Skovriderbolig), 77 Timelærer ved Kbh.s Kommuneskoler, 78 cand. phil., 82 fast ansat Lærer, 83 Lærer ved det kgl. Opfostringshus, 95 Skoleinspektør ved Oehlenschlager’sgades Friskole. 99—05 Formand i det pædagogiske Selskab, 00 Viceskoledirektør i Kbh., 04 R

Da ledelsen af Kbh.s skolevæsen 1901 omdannedes ved nedlæggelsen af den ene direktørpost og ansættelsen af to Vicedirektører, blev Rolsted den ene af disse med den kommunale skole som særligt embedsområde.


I Dansk Biografisk Leksikon skriver Chr. Buur bl.a.:
Som vicedirektør vandrede han om fra skole til skole for at iagttage og vejlede og derigennem være skoledirektørens rådgiver ved ansættelser og forfremmelser. Han var i disse år på mange måder initiativet og fremdriften ved skolevæsenet. Han var således med til at oprettelsen af hjælpeklasserne for småt begavede eller sent udviklede børn, og værneskolen for sinkerne. Ligeledes var han med til at indrette kursus i skolepraksis for unge vikarierende lærere og instruktionskursus for ansatte. Han var i det hel en meget interesseret skolemand, lydhør og forstående over for nye strømninger inden for den pædagogiske verden.

1899-1905 var han formand for det pædagogiske selskab og var medlem af bestyrelsen for  selskabet af 7. Sept. 1898 til støtte af faderløs ungdom - han var selv syv år gammel blevet faderløs -, for Kbh.s. Husflidsforening og medlem af hovedkomiteen for Børnehjælpsdagen. Repræsentant i Forældreforeningen;


Har som en række betydende skolefolk, fået en vej i København opkaldt efter sig.

Venner af H.C.V. Rolsted har rejst en mindesten på Ordrup Kirkegård.
Hans Christian blev Ridder af Dannebrog i 1904.

Her ses to fotos, formodentlig postkort, af gartnerboligen på Løvenborg hvor bl.a Hans Christian boede som gartner på godset

Niels og Frederikkes skæbne

Niels Anton Rolsted.